Aké kotly bude treba vymeniť?

image 81075 25 v1

Nariadenia, s ktorými prišla Európska únia, by mali zlepšiť energetickú účinnosť a ochranu životného prostredia. V platnosti sú od 26. septembra 2015 a týkajú sa všetkých kotlov a vykurovacích zariadení, ktoré budú vyrábané po tomto dátume. ErP smernice stanovujú právne záväzné kritériá pre energetickú účinnosť a emisie. Ako tieto smernice ovplyvnia prevádzku vykurovacích zariadení v bytových domoch, to nám objasnil Ing. Ján Petrák, produktový manažér značky Protherm.

Čo sa vplyvom smernice ErP reálne mení na trhu s vykurovacími zariadeniami a zariadeniami na prípravu teplej vody?

Podstatou smernice je požiadavka na označovanie výrobkov štítkami, ktoré obsahujú informácie o ich energetickej účinnosti a výkonnosti. Pre spotrebiteľov to v praxi znamená, že jednotlivé výrobky (kotly, tepelné čerpadlá, kombinované zariadenia, zásobníky/ohrievače vody atď.) budú na základe parametrov zaradené do tried energetickej účinnosti od G po A++ (pri kotloch) a od G po A (pri zásobníkoch teplej vody). Ide o rovnaký princíp, na ktorý sme zvyknutí pri bielej technike, napríklad pri práčkach a chladničkách. Treba však upozorniť na to, že ani najlepší energetický štítok nemusí vždy predstavovať pre konkrétnu realizáciu to najlepšie riešenie. Samotní výrobcovia by mali zákazníkom poskytnúť odborné informácie o všetkých možnostiach a nájsť vyhovujúce riešenie. Energetický štítok bude na jednotlivých vystavovaných zariadeniach umiestnený vpredu, na viditeľnom mieste. Na každom štítku bude uvedená príslušná trieda energetickej účinnosti, výrobca, označenie modelu, funkcia, hladina hluku (v miestnosti, vonku), vykurovací výkon atď. Pri predaji, resp. ponuke zariadenia musí byť súčasťou aj technický list výrobku. Ďalším dôsledkom platnosti smernice ErP je vyradenie veľkej časti nekondenzačných kotlov z výroby.

Ktoré druhy kotlov teda v dôsledku týchto nariadení skončia? Týka sa to aj kotlov vhodných do bytových domov?

Ide o kotly, ktoré majú výraznú nadspotrebu elektrickej energie a nízku účinnosť pri spaľovaní fosílnych palív. Sú to nekondenzačné plynové kotly napojené na komín (s výnimkou kotlov s výkonom do 10 kW len na vykurovanie a kotlov s výkonom do 30 kW s prietokovým ohrevom TV), ďalej nekondenzačné plynové kotly vo vyhotovení turbo (odvod spalín obvodovou stenou alebo strechou). Problematika sa týka aj bytových domov, keďže niektoré nekondenzačné kotly s odvodom spalín do spoločného komína sa v niektorých bytových domoch na Slovensku ešte stále využívajú.

Smernica ErP nariaďuje, že od 26. 9. 2015 nebude možné uvádzať na trh nasledujúce výrobky: nekondenzačné plynové kotly s výnimkou kotlov B1 (B1 = komínové kotly s výkonom ≤ 10 kW len na vykurovanie a komínové kotly s výkonom ≤ 30 kW na ohrev TV a vykurovanie). Kotly B1 potom nesplnia požiadavku ErP ku dňu 26. 9. 2018, ak emisie NOx prevýšia 56 mg/kWh. V tomto bode sa v smernici spomína výnimka. Aký veľký podiel majú tieto kotly v kotolniach na Slovensku?

Výnimka smernice ErP sa týka výmeny starších nainštalovaných nekondenzačných kotlov, ktoré sú v bytových domoch napojené na spoločný komín. Podiel takto zapojených kotlov nie je na Slovensku veľký, odhadujem to na rádovo niekoľko tisíc… V týchto prípadoch nie je možné vymeniť jeden z takto zapojených nekondenzačných kotlov za iný povolený typ – teda za kondenzačný. Musí sa použiť rovnaký typ – teda opäť nekondenzačný kotol. (Dôvody sú najmä technické – kondenzačný kotol je totiž vždy vo vyhotovení turbo a v prípade spoločného komína nie je možné kombinovať komínovú verziu s kotlami typu turbo.) Táto výnimka bude platiť do septembra 2018, keď sa sprísnia požiadavky na emisie, ktoré už takéto typy nekondenzačných kotlov nebudú spĺňať.

Mali by sa teda niektoré typy nekondenzačných vykurovacích zariadení v bytových domoch a iných budovách vymeniť?

Účinnosť novej smernice EÚ o energetickej účinnosti výrobkov neznamená nutne výmenu či používanie len takých výrobkov, ktoré spĺňajú tieto nové požiadavky. V žiadnom predpise totiž nie je uvedená povinnosť výmeny starších menej efektívnych kotlov za nové vysokoúčinné. V prípade, že správcovia budov/bytových domov ešte stále nevymenili staré nekondenzačné kotly za nové, nemusia panikáriť. Jednotlivé zariadenia môžu používať aj po stanovenom termíne. Podmienkou však ostáva ich pravidelný servis. Do budúcna sa pre nich zmení len to, že si už nebudú môcť zakúpiť nekondenzačné kotly, či už na výmenu, alebo do novostavieb. Je možné si zakúpiť už len tie kotly, ktoré budú spĺňať požiadavky smerníc EÚ. (Existuje aj možnosť zakúpenia starších nekondenzačných kotlov po termíne účinnosti smernice EÚ, tieto však musia byť vyrobené do termínu platnosti nových smerníc, t. j. do 26. septembra 2015. Takáto možnosť nákupu staršej vykurovacej techniky však platí len do vypredania skladových zásob.)

Text: red
Odborná spolupráca + FOTO: Protherm

Článok bol uverejnený v časopise Správa budov.