Zelená domácnostiam v bytových domoch

image 78703 25 v1

O podporu na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach budú môcť v rámci projektu Zelená domácnostiam požiadať aj bytové domy.

Prvé kolo bude zaujímavé pre bytové domy, ktoré chcú vymeniť doteraz používané staré kotly za moderný kotol na biomasu alebo si chcú zabezpečiť ohrev vody prostredníctvom slnečných kolektorov. Väčšina poukážok by mala pokryť 30 až 50 % oprávnených nákladov na inštaláciu celého systému. Efektívne využívanie príspevku má navrhnúť energetický audítor.

Projekt Zelená domácnostiam pripravuje Slovenská inovačná a energetická agentúra, ktorá v rokoch 2009 až 2011 administrovala štátny program podpory využívania biomasy a slnečnej energie. V novom projekte väčšina prostriedkov pochádza z európskych štrukturálnych fondov, preto sa musia dodržať pravidlá poskytovania podpory, ktoré odsúhlasila Európska komisia. S tým sú spojené viaceré podmienky a obmedzenia súvisiace napríklad s centralizovaným zásobovaním teplom alebo s prenájmom nehnuteľností na podnikateľské účely.

Národný projekt Zelená domácnostiam je financovaný prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý riadi Ministerstvo životného prostredia SR. Celkovo je na podporu malých obnoviteľných zdrojov v domácnostiach v tomto programovom období do roku 2020 vyčlenených 115 miliónov €. Rozpočet pilotného národného projektu SIEA je obmedzený na 45 miliónov €, ktoré majú slúžiť na podporu viac ako 14-tisíc zariadení s celkovým inštalovaným výkonom 55 MW.

Príspevok na celý systém

V rodinných domoch bude možné podporiť inštaláciu fotovoltických panelov, solárnych kolektorov, tepelných čerpadiel, kotlov na biomasu a po úprave legislatívy aj veterných turbín. Bytové domy môžu podľa všeobecných podmienok podpory, ktoré budú platné počas prvého kola, získať poukážky na slnečné kolektory a kotly na biomasu. Na rozdiel od minulosti sa podpora nebude vzťahovať iba na samotné zariadenie, ale aj na celý systém. Ten tvorí okrem vlastných zariadení na využívanie OZE a ďalších nevyhnutných komponentov aj montážny materiál potrebný na zapojenie solárneho systému alebo kotla na biomasu. Ďalej sa bude podpora vzťahovať aj na montážne práce, skúšky a revízie potrebné na uvedenie zariadenia do prevádzky. Podmienky pomoci sú nastavené tak, že zodpovednosť za kvalitu inštalácie prevezmú zhotovitelia, ktorí uzatvoria so SIEA zmluvu o vyplácaní poukážok. V nej sa zaviažu, že zariadenia nainštalujú prostredníctvom odborne spôsobilých osôb, ktoré majú v danej oblasti vzdelanie, prax a absolvovali príslušné skúšky. Zoznamy odborne spôsobilých osôb sú zverejnené na stránke MHSR. Zoznam zhotoviteľov bude k dispozícii na stránke www.zelenadomacnostiam.sk.

Podmienkou je audit

Okrem zabezpečenia odbornej inštalácie je v prípade bytových domov podmienkou získania príspevku aj predloženie energetického auditu. Ešte pred samotnou inštaláciou tak musí energetický audítor posúdiť efektívnosť využívania energie v bytovom dome, v prípade potreby navrhnúť možné opatrenia na úsporu energie a až vzhľadom na takýto stav navrhnúť výkon zariadenia na využívanie OZE. Pri kotloch na biomasu bude napríklad dôležité, či bol bytový dom už zateplený a či má vymenené okná. V prípade slnečných kolektorov určených na ohrev vody sa predpokladá, že audítor posúdi, aká je izolácia rozvodov teplej vody a či vzhľadom na spotrebu teplej vody v budove bude využívanie solárnej energie efektívne. Audit bude teda dokladom, či a do akej miery bude bytový dom využívať energiu z OZE efektívne. V energetickom audite musí byť tiež uvedené, či sa teplo na vykurovanie alebo prípravu teplej vody dodáva do bytového domu z účinných systémov centralizovaného zásobovania teplom alebo iným spôsobom.

Minimum administratívy

Získanie poukážky bude spojené s minimom administratívy. O poukážky bude môcť bytový dom požiadať elektronicky. Zmluvu o poskytnutí príspevku s poukážkou dostane do 30 dní a následne bude mať 30 dní na to, aby poukážku odovzdal zhotoviteľovi, ktorého si vyberie. Okrem podpísanej zmluvy s poukážkou dom zhotoviteľovi odovzdá aj povinné prílohy a ten ich musí predložiť SIEA spolu so žiadosťou o vyplatenie poukážky do 6 mesiacov od ukončenia inštalácie. Termín, dokedy je potrebné inštaláciu ukončiť, nie je v prvom kole obmedzený.

V prípade bytových domov sa predkladá aj originál alebo úradne overená kópia dokladu preukazujúceho oprávnenosť osoby zastupujúcej žiadateľa, napríklad správcu. Povinnou prílohou je aj súhlas zákonom požadovanej väčšiny vlastníkov bytov s inštaláciou zariadenia v bytovom dome a už spomínaný energetický audit.
Na stránke projektu Zelená domácnostiam je priebežne aktualizovaný zoznam zariadení, ktoré spĺňajú stanovené technické požiadavky. Slnečný kolektor spĺňa technické podmienky, ak je k dispozícii doklad vydaný akreditovanou skúšobňou o výkone určenom v skúšobnom protokole certifikátu Solar Keymark pri stanovených testovacích podmienkach. Podporené kotly musia dosahovať minimálnu účinnosť a nesmú prekračovať limitné hodnoty emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia, čo je preukázané potvrdením od akreditovanej skúšobne. SIEA už disponuje technickou dokumentáciou zariadení uvedených v zozname. Vďaka tomu si tak záujemcovia budú môcť pri vypĺňaní poukážky jednoducho vybrať zo zoznamu bez toho, aby museli technické parametre preukazovať individuálne. Okrem zvoleného zariadenia bude potrebné uviesť aj inštalovaný výkon, pretože od neho závisí výška príspevku uvedená na poukážke.

Maximum 50 %

Pri jednotlivých druhoch zariadení je určená sadzba za 1 inštalovaný kW výkonu a zároveň maximálna suma podpory na inštaláciu. Celkové oprávnené výdavky budú zrejmé až z konkrétnej faktúry za inštaláciu. Keďže maximálna miera podpory je obmedzená na 50 % oprávnených výdavkov, hodnota uvedená na poukážke nemusí byť vyplatená v plnom rozsahu. To sa týka najmä cenovo menej náročných inštalácií. Vtedy by mal aj zhotoviteľ domácnosť upozorniť, že výška podpory bude menšia, ako je suma uvedená na poukážke.

Pri kolektoroch najviac 450 € na 1 kW

Pri inštaláciách slnečných kolektorov s celkovým výkonom nepresahujúcim 20 kW môžu bytové domy získať 450 € na 1 kW inštalovaného výkonu slnečných kolektorov, najviac v rozsahu 1 kW inštalovaného výkonu na každý byt v bytovom dome. Pri väčších inštaláciách je to 9 000 € za prvých 20 kW a za každý 1 kW výkonu navyše 350 €, opäť najviac v rozsahu 1 kW inštalovaného výkonu na byt. Medzi oprávnené výdavky v prípade slnečných kolektorov patrí aj nosná konštrukcia na upevnenie kolektorov, akumulačný zásobník vody, prípadne zásobníkový ohrievač vody a ďalšie komponenty potrebné na prevádzku solárneho systému, ako napríklad obehové čerpadlo, expanzná nádoba, ventily, snímače teploty, teplonosná kvapalina, solárne rozvody či riadiaca jednotka.

Pri kotloch najviac 50 € na 1 kW

V rámci projektu bude možné získať podporu na inštalácie kotlov na biomasu, ktoré svojou výrobou pokrývajú potrebu tepla a teplej vody. Podpora sa týka kotlov na spaľovanie peliet, brikiet, štiepky a kotlov na splyňovanie kusového dreva. Oprávnené výdavky v prípade kotlov obsahujú okrem nevyhnutného príslušenstva (zásobník a dopravník, akumulačný zásobník vody, prípadne zásobníkový ohrievač vody) aj ďalšie komponenty potrebné na prevádzku kotla – napríklad obehové čerpadlo, expanznú nádobu, ventily, ekvitermickú reguláciu, riadiacu jednotku a zariadenie na zabezpečenie minimálnej teploty vratnej vody do kotla. Plánovaná sadzba podpory pre bytový dom je 50 €/kW výkonu kotla a maximálna výška podpory je v rozsahu najviac 7 kW inštalovaného výkonu kotla na každý byt v bytovom dome.

Obmedzenia pri vlastníctve právnickou osobou a komerčnom prenájme

V prípade bytových domov môže o poukážku požiadať spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov alebo vlastníci zastúpení správcovskou spoločnosťou. Vydávanie poukážok pre bytové domy má niekoľko zásadných obmedzení. Niektoré sa časom pravdepodobne odstránia, iné nie. Keďže je podpora v tomto prípade určená pre domácnosti, obmedzenie sa týka domov, v ktorých byty nevlastnia len fyzické osoby alebo obce a mestá. Z podpory sú zatiaľ vylúčené tie bytové domy, kde sú niektoré z bytov vo vlastníctve právnických osôb, čo sa týka aj bytov vo vlastníctve družstiev. Vlastníkmi družstevných bytov totiž nie sú domácnosti, ale bytové družstvá, ktorých cieľom je aj podnikanie. Pri takýchto bytoch, respektíve bytových domoch musí byť posúdené, či ide o poskytovanie štátnej pomoci. SIEA sa momentálne zaoberá možnosťami, za akých podmienok by mohli aj takéto bytové domy žiadať o podporu.

Poukážku nebudú môcť zatiaľ získať ani bytové domy, v ktorých vlastníci bytov a nebytových priestorov komerčne prenajímajú časť bytových alebo nebytových priestorov. Momentálne je dovolený podiel prenájmu na iné účely ako na bývanie do 15 % podlahovej plochy všetkých bytov a nebytových priestorov v bytovom dome. Je možné, že tento podiel sa zvýši, ale to vyžaduje vyriešiť podmienky poskytnutia prípadnej štátnej pomoci, a to v súčinnosti s Európskou komisiou.

Na podporu nemajú nárok ani bytové domy, ak sú budovy alebo ich časti, teda aj byty vedené v obchodnom majetku akéhokoľvek podnikateľského subjektu. Náklady na energiu rozsahovo väčšie ako 15 % za celý bytový dom sa nesmú účtovať v účtovníctve subjektov, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť (vrátane neziskových organizácií), okrem správcov.

Nie v prípade odpojenia CZT alebo zhoršenia parametrov

Poukážku na kotly na biomasu a slnečné kolektory nebudú môcť vôbec získať bytové domy, v ktorých sa teplo na vykurovanie alebo prípravu teplej vody dodáva z účinných systémov centralizovaného zásobovania teplom (CZT).

Ak aj systém CZT nie je účinným systémom, využívaním podporených kotlov a kolektorov v bytovom dome nesmie prísť k odpojeniu od centralizovaného systému zásobovania teplom (CZT), ani k výraznému zhoršeniu parametrov systému.

Podmienky súvisia s cieľom energetickej politiky, aby sa pri zásobovaní teplom prechádzalo na tzv. účinné alebo efektívne systémy CZT. To sú také, pri ktorých aspoň 50 % tepla pochádza z obnoviteľných zdrojov energie alebo z priemyselných procesov, prípadne 75 % tepla pochádza z kombinovanej výroby (alebo 50 % z ich kombinácie). Individuálna podpora využívania obnoviteľných zdrojov pre budovy, do ktorých sa dodáva teplo zo systémov CZT, by brzdila plánovaný prechod na účinné systémy CZT a takáto podpora by dokonca obmedzovala plánovanú podporu aktivít na využívanie obnoviteľných zdrojov energie a zariadení na vysokoúčinnú kombinovanú výrobu elektriny a tepla z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Je nelogické, aby sa na jednej strane podporovali účinné systémy CZT a na druhej strane sa podporou lokálnych zariadení z rovnakého mechanizmu zabraňovalo ich udržateľnosti.

Text: Mgr. Sylvia Pálková, SIEA

Foto: HERZ, spol. s r. o.

Článok bol uverejnený v časopise Správa budov 4/2015.