Chceme sa presadiť komplexnosťou služieb (profil spoločnosti Spravbytkomfort, a.s. Prešov)

Chceme sa presadiť komplexnosťou služieb (profil spoločnosti Spravbytkomfort, a.s. Prešov)

„Všetko z jednej ruky“, zdôrazňuje Viliam Valovič, riaditeľ a predseda predstavenstva prešovskej spoločnosti Spravbytkomfort, ktorá pôsobí v oblasti energetického, bytového aj objektového manažmentu. Týmto mottom sa úspešne riadia od príchodu rakúskeho akcionára Energiekomfort Viedeň, ktorý do podniku vstúpil s bohatými skúsenosťami zo zahraničia, ale aj z dcérskej firmy v Nových Zámkoch. Pod vplyvom rakúskeho koncernu sa Spravbytkomfort zmenil na prozákaznícky orientovanú spoločnosť, ktorá sa v súčasnosti stará o 20-tisíc klientov. Zároveň sa ako výrobca tepla spotrebou predanej energie zaraďuje medzi najväčšie podniky na Slovensku.

Vaša spoločnosť sa môže pochváliť veľkým počtom spravovaných objektov, ktoré potrebujú zodpovedajúcu organizáciu práce. Koľko ľudí Spravbytkomfort v súčasnosti zamestnáva a aké služby poskytuje?

Spoločnosť má celkovo 203 pracovníkov, ktorí okrem zabezpečovacích úsekov pôsobia v dvoch základných veľkých skupinách činností. Energetický manažment zabezpečuje výrobu a distribúciu tepla a teplej vody pre takmer 85 % obyvateľov hromadnej bytovej výstavby v meste Prešov. Výroba sa realizuje v 48 kotolniach na báze zemného plynu a v jednej centrálnej kotolni s prepojením na 62 odovzdávacích staníc. Spravuje primárne rozvody v celkovej dĺžke 7 km a 35 km sekundárnych rozvodov okruhov samostatných kotolní. Facility management zahŕňa správu 10 090 bytov a 207 nebytových priestorov . Tento úsek má na starosti aj údržbu a dopravu pre bytové domy, respektíve ponúka svoje služby za úplatu aj tretím osobám.

Vstup rakúskeho partnera Energiekomfort Viedeň zaiste znamenal pre vašu spoločnosť výrazné zmeny. Aké novinky zahraničný akcionár priniesol?

V prvom rade prispel svojím know-how, ktoré úspešne uplatňuje nielen vo Viedni, ale tiež v celom Rakúsku či v iných európskych krajinách, napríklad v Maďarsku, Chorvátsku a Rumunsku. Vo svojej krajine je piatym najväčším poskytovateľom služieb v oblasti facility managementu. Mestu Prešov, ako akcionárovi našej spoločnosti, ponúkol aj spoluprácu v iných činnostiach, napríklad v oblasti dopravy a technických služieb.

Mesto Prešov má v spoločnosti Spravbytkomfort 45-percentný podiel. Ako hodnotíte spoluprácu so zástupcami magistrátu?

Predstavitelia mesta sa v orgánoch spoločnosti zúčastňujú na pravidelných zasadnutiach a podľa potreby riešia aktuálne veci, ktoré pracovný život občas prinesie. Určité rezervy má v sebe skôr celkový postoj mesta, jeho zamestnancov alebo niektorých poslancov zastupiteľstva. Určite by sa dala dosiahnuť lepšia synergia, pokiaľ by bola spolupráca na lepšej úrovni. Túto situáciu zrejme spôsobilo aj zvolenie nových poslancov a primátora v ostatných komunálnych voľbách, ktorí majú sčasti iný pohľad na veci, ako ich predchodcovia. Bolo by dobré, keby sa vytvoril väčší priestor pre prezentácie myšlienok a koncepcií ďalšieho rozvoja spoločnosti, dosiahlo sa lepšie vzájomné pochopenie a bola ešte užšia spolupráca medzi mestom a spoločnosťou.

Činnosť správcovských spoločností zvykne obmedzovať slabá flexibilita v oblasti verejnej správy. Ako sa snažíte preklenúť rozličné administratívne problémy?

Problémy v zákonodarstve sú všeobecne známe a predpokladám, že platia na Slovensku bez ohľadu na mesto či re­gión. U nás sa ako najväčší javí problém neplatičov, hoci v našej správe zostalo už len 506 pôvodných nájomných bytov. Pomalé konanie súdov a využívanie odvolaní v zákonných lehotách na všetkých úrovniach z nášho pohľadu znamená niekedy až neprimeranú ochranu neplatiča, a tým aj oddialenie riešenia reálneho vysporiadania jeho dlhu. Takto sa množia prípady ťažko vymožiteľných až nedobytných pohľadávok pre mestá a obce, ktoré napriek využívaniu všetkých dostupných právnych inštrumentov môžu často iba bezradne sledovať zbytočné narastanie dlhu. Pre akútny nedostatok bytových jednotiek je rovnako ťažko realizovateľná aj súdom určená povinnosť na poskytnutie primeranej bytovej náhrady.

Pre mesto ako vlastníka bytov sa týmto opatrením problém nevyrieši, práve naopak, situácia s neplatením sa u väčšiny dlžníkov bude s najväčšou pravdepodobnosťou opakovať. Sociálne cítenie je za každých okolností na mieste, zo strany štátu by však mala nastať výrazná zmena v riešení tejto problematiky. Ináč bude presun bytov na samosprávy danajským darom, ktorý bude prinášať iba narastanie dlhov.

Čo priniesol rok 2007 a aké novinky ste nachystali na rok 2008?

V roku 2007 pokračovala implementácia know-how s cieľom skvalitnenia služieb a zlepšenia pozitívneho imidžu. K tomu patrilo aj dokončenie nového zákazníckeho centra, ktoré sme po skúšobnej prevádzke slávnostne otvorili vo februári 2008. V tomto roku plánujeme realizáciu prístavby 8-MW zdroja na spaľovanie biomasy v centrálnej kotolni. Dobre rozbehnuté prípravné práce sú však, podľa nášho názoru, neočakávane a neopodstatnene brzdené nevydaním územného rozhodnutia. Tento stav ohrozuje náš zámer dokončiť realizáciu a spustiť skúšobnú prevádzku tak, aby sme od 1. januára 2009 začali s jej plným využívaním.

Prevádzkou tohto zariadenia by sme prispeli nielen k plneniu záväzkov SR v rámci znižovania podielu vypúšťaných skleníkových plynov do atmosféry, ale aj k čiastočnému zníženiu ceny tepla. Uvažujeme aj nad odovzdaním podkladov akcionárom, aby sa mohli rozhodnúť, ako pokračovať v ambicióznom zámere využitia geotermálnej energie v Prešove s predpokladaným výkonom až okolo 25 MW. Pokiaľ dôjde k odobreniu zámeru, spracovaniu podkladov pre nevyhnutné a veľmi náročné prípravné práce a zabezpečeniu finančných prostriedkov, pravdepodobne sa nám podarí zrealizovať jeden z najväčších projektov v strednej Európe s úsporou takmer 50 % zemného plynu v porovnaní so súčasnosťou.

Na vybudovanie bezbariérového zákazníckeho centra ste minuli nemálo prostriedkov. Čo bolo hlavným cieľom pre vytvorenie tohto strediska a akú odozvu má u občanov – zákazníkov?

Vychádzali sme z toho, že výhoda centrálneho vybavovania zákazníkov na jednom mieste sa potvrdila nielen v Rakúsku, ale aj v Nových Zámkoch. Šetrí to čas zákazníkom aj našim pracovníkom, poskytuje komplexnejšie služby, navyše v príjemnom prostredí, ktoré spoluvytvára vhodnú atmosféru a vplýva pozitívne na všetkých. Reakcie klientov sú, podľa očakávania, len pozitívne.

Čím si získavate nových zákazníkov?

Naším zámerom je presadiť sa predovšetkým komplexnosťou služieb. Máme vlastnú údržbu, havarijnú službu a dobré vzťahy s dodávateľom špecializovaných služieb. Napriek tomu aj v dnešnej dobe našu prácu ovplyvňujú dôsledky obmedzených prostriedkov, ktoré niekdajšie bytové podniky vynakladali na opravy a údržbu. Takéto dedičstvo minulosti sa, bohužiaľ, niekedy len veľmi ťažko prekonáva. Podobne negatívne vplýva na činnosť správcov aj značná sporivosť Slovákov, ktorí za služby neradi platia zodpovedajúce ceny.

Akoby bol našinec stále navyknutý na systém bývalého režimu, v ktorom sa za „malé“ peniaze robilo takmer všetko. Sme si však vedomí aj toho, že zmena názoru je dlhodobý proces. Veríme, že pozitívne skúsenosti vlastníkov, ktorým sme nové prístupy a služby už poskytli, sa ako dobrý chýr rozletia a stanú sa predzvesťou našej akceptácie a napĺňania viedenského koncernového motta „všetko z jednej ruky“.

Na čo sa zameriavate pri obnove bytových domov?

Sústreďujeme sa na poskytnutie pomoci, poradenstvo a potrebnú asistenciu pri uzatváraní úverových zmlúv a pri následnom dlhodobom splácaní úveru vlastníkmi. Žiaľ, veľa času sme stratili kvôli finančným inštitúciám a stavebným sporiteľniam, kde sme opakovane museli vysvetľovať našu požiadavku, aby správca nebol zmluvne spoluzodpovedný za platenie úveru. Pre nevlastníka objektu ide totiž o neprijateľné riziko. Na druhej strane sme však radi, že aj naším výrazným úsilím došlo k zmene a nakoniec bola do zmlúv táto naša požiadavka zapracovaná. Vďaka tomu sme mohli rozbehnúť prvé, pre nás pilotné projekty zatepľovania v rozsahu úprav podľa výberu vlastníkov daného domu.

 

Spoločne s Komunitnou nadáciou Prešov ste v minulom roku zorganizovali súťaž o najkrajší bytový dom s finančnými odmenami pre víťazov. Čo ste akciou sledovali?

Naším zámerom je predovšetkým motivovať vlastníkov, pretože spoločenské vedomie občanov niekedy vôbec nezodpovedá možnostiam, ale ani potrebám komunity. Takéto pozitívne príklady prístupu a viditeľných výsledkov môžu bez veľkých finančných nárokov prispieť ku krajšiemu vzhľadu našich sídlisk. Dôležitá je predovšetkým všímavosť ľudí a aktívny príspevok pozitívnym hodnotám života. Lepšia komunikácia medzi ľuďmi, či lepšie vzťahy k sebe a prostrediu sú hodnoty, ktoré môžu napomôcť zvýšenie úrovne života. Aj preto sa zapájame do aktivít súťaže o Hlavné mesto kultúry 2013 a v rámci nej pripravujeme ďalšie podobné akcie. A to, samozrejme, súvisí aj so snahou zviditeľniť sa a zlepšiť imidž našej spoločnosti, čo nakoniec robí každá dobrá firma vo svete.

V roku 2006 ste spustili projekt, dotýkajúci sa hydraulického vyregulovania bytových domov. Do akej miery sa táto zmena odzrkadlila v objektoch, ktoré už úpravou prešli?

Nakoľko až teraz spracovávame vyúčtovanie, nemáme ešte k dispozícii presné čísla. Ale priebežné výsledky naznačujú, že akcia splnila očakávania. Úspory sa vo väčšine takýchto objektov blížia k našim horným odhadom, čo predstavuje 15 až 20 percent úspor.

Má spoločnosť ambície rozšíriť pole svojej pôsobnosti?

Myslíme si, že na doterajších „poliach“, okrem nástupu a rozmachu v oblasti facility managementu, ktorý nepovažujeme v tomto zmysle slova za ďalšiu aktivitu, by malo plne postačovať získanie nových zákazníkov, udržanie pozícií v doterajších aktivitách a rozvíjanie toho, v čom sme dobrí. Naším cieľom je zároveň obstáť v konkurencii s inými, čo je možné iba vtedy, ak poskytneme istotu a stabilitu na báze tradície, zveľaďovanej inováciou v technológiách a myslení, prístupe a v požadovanej kvalite. Samozrejme, ak usúdime, že sa môžeme uplatniť aj v nových činnostiach, ktoré boli dosiaľ pre nás netradičné, tak sa im budeme venovať.

Anna Salvová
Foto: Spravbytkomfort, a.s. Prešov

Článok bol uverejnený v magazíne Správa budov 2/2008.

KategórieFacility management