Holcim awards – Viac projektov od mladých profesionálov

holcim awards viac projektov od mladych profesionalov

Poroty pre jednotlivé regióny súťaže Holcim Awards sa skladajú z nezávislých, renomovaných zástupcov z oblasti vedy, podnikateľskej sféry a spoločnosti. Stephen Siu-Yu Lau nedávno v rozhovore pre odborné médiá rozprával o svojej role člena poroty súťaže Holcim Awards pre región Ázia-Tichomorie v roku 2014. Citát: „Stručne vysvetlite výhody svojho projektu a to, ako presahuje konvenčné prístupy trvalo udržateľnej výstavby.“

Aké máte očakávania pri štvrtom cykle súťaže Holcim Awards? Budú sa súťažné projekty v tomto cykle líšiť od toho predchádzajúceho?
Ak budú súťažné projekty nasledovať trend nastolený od prvého cyklu súťaže Holcim Awards, tak bude viac súťažných projektov z viacerých krajín. A tiež viac súťažných projektov s tímami z iných krajín, než kde bol projekt naplánovaný. Navyše, došlo k dvom významným zmenám v podmienkach prihlásenia súťažného projektu a online v prihlasovacom formulári. Tie môžu mať vplyv na niektoré súťažné projekty. Po prvé, spôsobilosť pre kategóriu Next Generation sa upravila a teraz je podmienená vekom (18 – 30), nie aktuálnym štúdiom na univerzite, ako v predchádzajúcej súťaži. Mohlo by to priniesť viac súťažných projektov od mladých profesionálov alebo od tímov zložených z kombinácie vysokoškolských študentov a mladých profesionálov.
Po druhé, vyhradili sme väčší priestor odpovediam na cieľové problémy trvalo udržateľnej výstavby v jednom veľkom bloku. Nejde už o malé bloky, ktoré si vyžadovali odpoveď na každý cieľový problém. Predpokladáme, že to autorom projektov umožní zamerať sa na kľúčové odpovede o trvalej udržateľnosti výstavby ponúkané súťažným projektom.

Cieľové problémy súťaže Holcim Awards sa zdajú dosť otvorené. Mohli by ste uviesť nejaké príklady a vysvetliť, ako bude porota porovnávať súťažné projekty?
Zámerom nadácie Holcim Foundation bolo, aby sa cieľové problémy týkali širokého rozsahu projektov spôsobilých na prihlásenie do súťaže vrátane stavebných inžinierskych prác, krajinotvorby, urbanistického dizajnu a infraštruktúrnych projektov, a tiež materiálov, produktov a stavebnej techniky. Cieľový problém zameraný na ekologické správanie nazvaný Environmentálna kvalita a efektívne využívanie zdrojov – Planéta pokrýva širokú škálu problémov. Na úrovni budov je cieľom trvalo udržateľnej výstavby poskytovať dlhodobé, zdravé a užitočné budovy, a zároveň šetriť obmedzenými materiálovými a energetickými zdrojmi využívaním trvanlivých, recyklovateľných a obnoviteľných materiálov, energeticky účinnou konštrukciou a využívaním ekologickejších zdrojov energie (veternej, slnečnej, geotermálnej a podobne) a mechanizmov (tienenie či jednoduché chladenie odparovaním) neutrálnych voči životnému prostrediu. Na mestskej a regionálnej úrovni trvalo udržateľná výstavba zahŕňa plánovanie, ktoré zachováva environmentálnu kvalitu, šetrí energiou prostredníctvom energeticky účinnej konštrukcie, znižuje odpad a spotrebu prostredníctvom účelnej konštrukcie a znižuje znečistenie vybudovaním účinných dopravných sietí. V oblasti vývoja produktov a materiálov si trvalá udržateľnosť vyžaduje nízke vplyvy na životné prostredie počas životného cyklu materiálu, energetickú a materiálovú účinnosť pri výstavbe, prevádzke a údržbe, ako aj robustné produkty a technológie.


Môžete na základe svojich osobných skúseností v trvalo udržateľnej výstavbe a ako člen poroty súťaže Holcim Awards niečo navrhnúť alebo poradiť uchádzačom?

Udržateľnosť je vo svete jedným z najčastejšie diskutovaných, ale najmenej chápaných slov. Jeho význam často zastierajú rôzne interpretácie a sklony zaoberať sa témou povrchne. V tomto zmysle je jasné, že podstata je zásadná. Je dôležité, aby autor projektu stručne vysvetlil výhody svojho projektu a to, ako presahuje konvenčné prístupy trvalo udržateľnej výstavby. Tvrdenia treba podložiť príslušnými opatreniami, vysvetleniami a pripomienkami. Autori by sa tiež mali snažiť vytvoriť čo najpresvedčivejší súťažný projekt s vhodnými obrázkami a schémami a mnohými ďalšími tipmi uvedenými v sprievodcovi prihlásenia sa do súťaže (Step-by-step guide), ktorý je k dispozícii na webovej stránke: www.holcimawards.org/guides.


Štvrtá medzinárodná súťaž Holcim Awards

Z hľadiska renomé a medzinárodného rozsahu je Holcim Awards jednou z najvýznamnejších súťaží vo svojej oblasti. Štvrtý cyklus súťaže, ktorý ponúka finančnú výhru v celkovej výške 2 milióny amerických dolárov, je teraz otvorený na predkladanie súťažných projektov. Súťaž hľadá popredné projekty od profesionálov zo stavebného priemyslu a odvážne myšlienky od „next generation“, ktoré prispejú k trvalej udržateľnosti v architektúre, stavebnom inžinierstve, krajinotvorbe a urbanistickom dizajne, ako aj stavebných materiáloch a stavebnej technike. Prihlášky sa musia odoslať online na webovej stránke www.holcimawards.org do 24. marca 2014.

Vizitka
Stephen Siu-Yu Lau je docentom a prodekanom na Fakulte architektúry Univerzity v Hong Kongu v osobitnej administratívnej oblasti Čínskej ľudovej republiky Hongkong. V súčasnosti je aj mimoriadnym profesorom na Univerzite Tongji v Šanghaji a na Juhovýchodnej univerzite (Dongda) v Nanjingu v Číne.

Chcete sa dozvedieť viac?

Viac informácií o súťaži Holcim Awards nájdete na www.holcimawards.org
Ak máte nejakú otázku, môžete ju poslať aj na e-mailovú adresu helpdesk@holcimawards.org.

ZDROJ: PR článok spoločnosti Holcim (Slovensko) a.s.

–>

KategórieSúťaže