Saldo príjmov a výdavkov kapitoly MVRR v roku 2006 bolo -7,78 mil. Sk

Rozpočtová kapitola Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja (MVRRR) SR mala na finančný rok 2006 pôvodne schválené príjmy (1,62 miliardy Sk) a výdavky (7,79 mld. Sk), vrátane zdrojov z EÚ. Počas roka kapitola realizovala 46 rozpočtových opatrení. Jej upravený rozpočet tvorili príjmy 1,394 miliardy Sk (krytie EÚ 1,389 mld. Sk) a výdavky 5,937 miliardy Sk (EÚ 1,359 mld. Sk). Skutočnosť hospodárenia kapitoly potvrdila saldo príjmov a výdavkov mínus 7,78 milióna Sk, uvádza informácia k návrhu Záverečného účtu MVRR za rok 2006. 

V zmysle výsledku rozpočtového hospodárenia kapitoly príjmy predstavovali 1,327 miliardy Sk (plnenie ročného predpisu 95,2 %) a výdavky 5,88 miliardy Sk (99,2 %). Záporné saldo kapitoly vyplynulo z nenaplnenia príjmov z EÚ na úrovni mínus 77,05 milióna Sk. Saldo však vylepšilo prekročenie príjmov v časti štátny rozpočet (ŠR) a nevyčerpanie upravenej výšky výdavkov v sume plus 59,21 milióna Sk.

Záporné saldo príjmov a výdavkov v časti prostriedky z EÚ zapríčinilo nenaplnenie príjmov z EÚ v objeme mínus 77,05 milióna Sk (plnenie 94,5 %). Dôvodom tohto stavu bol posun plnenia príjmov vo vzťahu k čerpaniu výdavkov v programe cezhraničnej Iniciatívy Spoločenstva INTERREG IIIA.

V sledovanom období čerpala Platobná jednotka pre štrukturálne fondy (ŠF) EÚ a PHARE v rámci 4 programov (Interreg IIIA, Základná infraštruktúra, JPD NUTS II Bratislava Cieľ 2) rozpočtové prostriedky v rámci kapitálových aktív 47,1 milióna Sk.

Predmetná informácia uvádza, že boli čerpané kapitálové transfery určené na financovanie projektov v rámci ŠF z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a spolufinancovania zo ŠR v sume takmer 1,56 miliardy Sk (EÚ 1,12 mld. Sk a ŠR 435,78 mil. Sk).

Okrem programov a iniciatív financovaných zo zdrojov kapitoly a EÚ podporuje rezort výstavby tri programy bývania (nájomné byty, technická vybavenosť, obnova systémových porúch) – ide o dotácie zo ŠR. Vlani sa vyčerpali kapitálové transfery určené na výstavbu a obnovu bytového fondu v sume 10,125 milióna Sk. Nevyčerpaná časť zazmluvnených peňazí roku 2006 účelovo určených na Program rozvoja bývania (1,328 mld. Sk) bola presunutá do roku 2007.

Vlani príslušná sekcia MVRR vykonala 43 finančných kontrol, išlo o Agentúru pre regionálny rozvoj, Žilinský samosprávny kraj, mesto Banská Štiavnica a tri orgány štátnej správy. Vykonala 17 mimoriadnych kontrol napr. v mestách, obciach, v združení Región Neogradiensis Lučenec. Boli zamerané na dodržiavanie napr. správnosti čerpania europomoci, podmienok zmlúv, poskytovanie dotácií na obstarávanie nájomných bytov a technickej vybavenosti.

Rezort financií vykonal na MVRR kontrolu za roky 2003 až 2006. Zistil nedostatky vo financovaní bytovej výstavby a pri vedení účtov v Dexia banke namiesto v Štátnej pokladnici (ŠP), čo klasifikoval ako porušenie rozpočtovej disciplíny. Na základe toho MVRR odviedlo do ŠR zostatky prostriedkov v sume 10,14 milióna Sk a za nesprávne miesto vedenia účtov 500 000 Sk.

Zdroj: TASR