Podstatou mýta je spravodlivý výber

Podstatou mýta je spravodlivý výber

Ak sa pozrieme do histórie, mýto existuje už od stredoveku. Istou formou spoplatnenia diaľnic sú diaľničné nálepky, pričom od januára 2010 k nim pribudol elektronický mýtny systém. O jeho zavedení a úlohe Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) v tomto procese nám porozprával generálny riaditeľ NDS Ing. Igor Choma.

Kedy vznikla prvá myšlienka zaviesť na Slovensku elektronický mýtny systém a čo je jeho podstatou?
O spoplatňovaní mýta na diaľniciach hovoria materiály vlády z 90. rokov minulého storočia a ďalšie z rokov 2002 až 2005. Tie už vážnejšie informujú o príprave elektronického mýta ako jednej z najspravodlivejších foriem jeho výberu. Ďalšou podstatnou myšlienkou je, že mýto sa zatiaľ vyberá od ľudí, ktorí podnikajú na diaľniciach, teda od prepravcov. Vozidiel nad 3,5 tony na súkromné účely je minimálny počet.

Mýtny systém je odborná, špecializovaná téma, kde ide o prípravu hardvérov, softvérov, OBU jednotiek atď., preto sa jeho príprava zverila do rúk odborníkom. Skúsenosti z Českej republiky sme nemohli využiť, keďže tam je od začiatku zadefinovaný mikrovlnný systém. Na Slovensku sme chceli buď minimálne hybridný systém – kombináciu mikrovlnného so satelitným, alebo čisto satelitný systém. Z 98 percent máme satelit, ktorý je doplnený mikrovlnným systémom len v prípadoch kontroly mýta na diaľničných bránach. Oba systémy sa vzájomne dopĺňajú. Mikrovlnný kontroluje, či satelit vykonáva správne transakcie, a pri prechode cez mýtnu bránu eviduje a porovnáva skutočnosť so systémovými údajmi. Je veľmi efektívny a využíva sa aj na odhaľovanie neplatičov.

Akú úlohu v celom procese zohráva Národná diaľničná spoločnosť?

NDS pripravuje mýto od začiatku, teda od roku 2006. Za svoje investičné úvery, ktoré má z minulosti, neručí svojím majetkom, ale práve budúcimi príjmami z výberu mýta. V našom záujme teda bolo mýto spustiť čo najskôr. Faktom je, že príprava trvala dlho a verejné obstarávanie sa podarilo uskutočniť až na tretíkrát. Zo súčasného pohľadu sme však urobili dobre, pretože keby sa nenapravili chyby, ktoré vtedy vznikli, vrátili by sme sa o dva roky späť.

Mýto je PPP projekt na 13 rokov a po uplynutí tejto lehoty sa stáva majetkom NDS so všetkým, čo k tomu patrí. Na základe zmluvy však NDS môže celý systém kedykoľvek odkúpiť. Prevádzkovateľom je spoločnosť SkyToll a prvý polrok je nábehový. Prvý kvartál je bez pokút, v druhom kvartáli sa v prípade neplnenia zmluvných ustanovení platí 50 percent výšky pokút. Od 1. júla 2010 sa už zmluva musí dodržiavať naplno. Akékoľvek nesplnenie kritéria z hľadiska efektivity výberu mýta sa bude tvrdo sankcionovať. Minimálne prvý rok je dôležitý na to, aby sme zistili úplnú efektívnosť mýtneho systému.

Do akej miery bude možné okrem splácania úverov financovať z mýta aj diaľnice?

Mýto budeme splácať 13 rokov, pričom za prvé štyri roky by sa malo zaplatiť asi 50 percent jeho zriadenia a zvyšné roky budú splátky miernejšie. Počas týchto štyroch rokov bude možné platiť úvery a úroky z minulosti, na diaľnice nemôže ísť nič, ale po prvých štyroch rokoch budeme schopní nielen splácať úvery, ale aj investovať do infraštruktúry a financovať opravy, údržby atď. Samozrejme, že predpokladáme aj nárast intenzity dopravy, a tým aj výberu mýta.

Po štyroch rokoch budete mať aj nižší prídel zo štátneho rozpočtu?
NDS je súkromná akciová spoločnosť, aj keď jej stopercentným vlastníkom je štát. Pre štát robíme investorskú činnosť, na druhej strane všetky úseky, ktoré sú naším majetkom, si vyžadujú prostriedky na opravu a údržbu. Zatiaľ nám štát na to prispieva, no v budúcnosti by sme tieto činnosti chceli financovať nezávisle, zo svojich vlastných zdrojov. Sme zaťažení minulosťou, ale o štyri roky bude priestor na odťaženie štátneho rozpočtu o údržbu a správu. Dlhodobá vízia NDS je v približne 20-ročnom časovom horizonte úplne odísť zo štátneho rozpočtu – po dočerpaní fondov a dobudovaní základnej siete diaľnic.

Čo rozhodovalo pri rozdeľovaní úsekov a ako prebiehalo ich spoplatňovanie?
Pred spustením mýta prebiehalo množstvo diskusií a pripravili sa štúdie o tom, čo a ako je nevyhnutné spoplatniť. Chceli sme sa vyhnúť situácii, ktorá nastala v ČR alebo Maďarsku, kde sú spoplatnené len diaľnice. Len čo to urobíte, prepravcovia majú tendenciu prechádzať na cesty nižšej kategórie. Spoplatniť cesty I., II. a III. triedy však český mikrovlnný systém neumožňuje. Museli by vybudovať brány aj na ostatných cestách, čo je obrovský rozsah investícií. Preto Česi prehodnocujú a podobne ako Rakúšania uvažujú o prechode na satelitný systém. Tender na spoplatnenie ciest I., II. a III. triedy sa pripravuje aj vo Francúzsku a Poľsku. Zatiaľ jedinou krajinou okrem Slovenska, ktorá má satelitný systém, je Nemecko. Momentálne by len tieto dve krajiny mohli prejsť na interoperabilitu. Cieľom mýtneho systému je, aby v celej Európe existovala jedna OBU jednotka, ktorú si kúpite v ktorejkoľvek krajine – a faktúra za prejazd v jednotlivých štátoch vám príde priamo domov.

Čo sa týka Slovenska, chceli sme sa vyhnúť tomu, aby vozidlá odchádzali na iné cesty, najmä paralelné. K spoplatneným diaľničným úsekom teda pribudli paralelné úseky, ktoré sa podľa zákona musia stavať zo strategických dôvodov, a cesty I. triedy, ktoré síce nie sú paralelné, ale vedú na miestach budúcej diaľnice, čiže na medzinárodných ťahoch.

Z hľadiska cenových relácií a požiadaviek dopravcov je teraz systém nastavený optimálne?

Odpor proti spoplatneniu iných úsekov ciest I. triedy ako paralelných, samozrejme, existuje. Ak by sa však nespoplatnili, doprava by sa presunula na miesta, kde na ňu infraštruktúra nie je určená. Na Slovensku jazdí väčšina dopravcov po diaľniciach, pretože sú rýchlejšie, bezproblémové a komfortné. Rozdiel v poplatku medzi diaľnicou a cestou I. triedy je malý.

Plánuje sa spustenie mýtneho systému pre osobné autá?

Túto snahu nemáme. Neočakávame, že by bol príjem omnoho vyšší, pretože osobné auto jednoduchšie prejde po ceste I. alebo II. triedy. Ďalšou otázkou je ochrana osobných údajov, s čím by musela legislatíva počítať. EÚ zadefinovala aj mýtny systém pre osobné vozidlá, termín však zatiaľ nie je určený. Pre nás je dôležité vysunúť nákladnú dopravu z ciest nižších tried, ktoré nie sú na jej intenzitu stavané. Z hľadiska dynamických účinkov na ceste je jeden prejazd naloženého kamióna porovnateľný s prejazdom 20 000 osobných áut a takéto zaťaženie dopravou vie uniesť bez devastácie len diaľnica. 

Ako v súčasnosti hodnotíte mýtny systém?
Momentálne nedosahujeme plánované príjmy, je to osem až desať percent pod očakávaním. Systém však funguje dobre a nemáme dôvod tento plán meniť. Relevantné mesiace na porovnávanie sú máj a jún, pričom ďalšie vyhodnotenia budú prebiehať až po roku prevádzkovania mýta.

Rozhovor pripravila Magdaléna Lukáčová
FOTO: archív Igora Chomu

Článok bol uverejnený v časopise
Inžinierske stavby/Inženýrské stavby.