ASB Články na tému

hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy

Účelom hydraulického vyváženia po zateplení je prispôsobiť výkon vykurovacej sústavy zmeneným tepelnotechnickým vlastnostiam domu po zateplení. Výkon vykurovacej sústavy možno zmeniť veľkosťou vykurovacích telies alebo znížením teploty vykurovacej vody, resp. znížením prietoku vykurovacej vody. Ak projektové riešenie nezabezpečí dostatočné zníženie tepelného výkonu, nezodpovedá potom potrebám hydraulického vyváženia po zateplení, spôsobuje prevádzkové problémy, zvyšuje spotrebu tepla a predlžuje ekonomickú návratnosť zateplenia.

Obnova zahŕňa odstránenie systémových porúch, ako aj zlepšenie bytového domu z energetického hľadiska. To má vplyv nielen na stavebné konštrukcie, ale aj na vykurovaciu sústavu v bytovom dome. Vykurovaciu sústavu je potrebné po obnove hydraulicky vyregulovať.

Stavebnými úpravami bytových domov možno značne znížiť potrebu tepla na vykurovanie. V súvislosti s týmito úpravami sa však nevenuje dostatočná pozornosť hydraulike tepelných sietí v sústavách centralizovaného zásobovania teplom (SCZT), dôsledkom čoho je nerovnomerná dodávka tepla do bytových a nebytových budov. 

Sortiment armatúr, materiálov a technológií do vykurovacích sústav je v súčasnosti omnoho bohatší ako kedykoľvek v minulosti. Napriek tomu – alebo možno práve preto – sa v budovách postavených v nedávnej minulosti prejavujú funkčné poruchy vykurovania. Vo viacerých prípadoch sme sa stretli s tým, že k vykurovacej sústave neexistuje realizačná dokumentácia. 

Článok vznikol z podkladov záverečnej práce kurzu EUREM (European Energy Manager). Napriek všetkej snahe o zdokonalenie prevádzky a samotnej výroby tepla v spoločnosti MENERT – THERM možno predpokladať, že po detailnej analýze sa prejavia slabé stránky prevádzky a energetická náročnosť podniku sa bude dať znížiť. Výsledkom energetického auditu je preto návrh súborov opatrení, ktorých realizácia môže prispieť k významným energetickým aj finančným úsporám.