Partner sekcie:
 • Heluz
 • Vaillant

Hydroizolácia a zateplenie balkóna bez poteru

image 87853 25 v1

Nosnú konštrukciu je potrebné zbaviť všetkých nášľapných vrstiev, izolácie, nenosných vyrovnávacích materiálov a všetkých nesúdržných, voľne sa oddeľujúcich častí konštrukcie (otryskanie, obrúsenie... ).

Minimálna súdržnosť podkladu by mala dosahovať hodnotu 1,5 MPa a viac. Vlhkosť v podklade by mala byť ustálená, a to do 4 %. Nové potery musia byť vyzreté minimálne 28 dní a nové monolitické konštrukcie musia mať ukončenú fázu dotvarovania. Poškodené a uvoľnené miesta je potrebné odstrániť a povrch očistiť.

Ošetrenie obnaženej výstuže

Prípadnú obnaženú oceľovú výstuž odkrytú po odstránení všetkých nesúrodých častí treba zbaviť korózie vhodným spôsobom, najlepšie opieskovaním, prípadne dôkladným mechanickým očistením. Takto očistenú oceľovú výstuž treba natrieť štetcom po celej ploche ochranným a adhéznym náterom spĺňajúcim EN 1504 – 7.

Odporúčajú sa dva nátery. Pri výraznom odkrytí výstuže železobetónovej konštrukcie je vhodné prizvať statika, ktorý na základe diagnostiky stavu železobetónovej nosnej konštrukcie rozhodne o rozsahu sanačných prác a prípadných ďalších opatreniach.

Detail vrstiev hydroizolačného systému

1 balkónová konštrukcia opravená PC I Polycret® K 40 a výstuž ošetrená PCI Nanocret® AP
2 lepiaca malta PCI Multicret® Super
3 spádový klin z podlahového stabilizovaného polystyrénu EPS 150 S (alt. EPS 200 S)
4 stierka PCI Multicret® Super s vloženou výstužnou tkaninou, min. 160 g/m2, min. hrúbka 3 mm
5 penetrácia PC I Gisogrund® PGM
6 systémový balkónový profil PCI a príslušenstvo
7 tesniaca a spojovacia páska PCI Pecitape® Butyl
8 flexibilná lepiaca malta PCI Pericol® Fluid – trieda C2FE S1
9 hydroizolačný a oddeľovací pás PCI Pecilastic® U
10 tesniaca páska PCI Pecitape® Butyl
11 hydroizolačná stierka PCI Seccoral®
12 difúzna páska PCI Pecitape® DB
13 flexibilná lepiaca malta PCI Pericol® Fluid – trieda C2FE S1
14 polyetylénový výplňový profil PC I DIN-Polyband 08
15 škárovacia malta PCI Nanofug® Premium, sivá – trieda CG2 WA
16 polyuretánový tmel PC I Elritan® 140

01 | Lepenie tepelnej izolácie
Na pripravený podklad sa hladkou hranou hladidla nanesie v tenkej vrstve kontaktná
vrstva lepiacej a armovacej stierkovej malty. Na čerstvú, nezaschnutú kontaktnú vrstvu sa
ozubenou stranou (zub 10 × 10 mm) nanesie lepiace lôžko. Tepelnoizolačné dosky sa kladú
na väzbu.

02 | Spodná strana balkóna
Na spádové kliny sa celoplošne nanesie tenká kontaktná vrstva lepidla. Kontaktnou vrstvou
sa spádové kliny uložia do lepiaceho lôžka. Lepiace lôžko sa nanesie len na takú plochu,
na ktorú sa stihne nalepiť tepelná izolácia počas doby lepivosti lepidla. Spodná strana
balkóna a čela balkóna sa zateplí izoláciou z minerálnej vlny.

03 | Úprava tepelnoizolačných dosiek
Po zatvrdnutí lepiacej malty sa prebrúsia nerovnosti. Prach po brúsení sa odstráni. Do
spádového polystyrénu sa po obvode vybrúsi polodrážka na osadenie balkónového profilu.
Vrchná hrana profilu musí lícovať, resp. nesmie presahovať vrchnú hranu keramickej
dlažby.

04 | Vystuženie hrán
Hrany balkónovej dosky sa vystužia rohovými profilmi s integrovanou výstužnou mriežkou.
V mieste napojenia výstuže hrán a výstužnej mriežky na ploche má byť presah pásu výstužnej
mriežky min. 100 mm.

05 | Vystuženie plochy
Na nalepené izolačné dosky sa nanesie ozubeným hladidlom lepiacia a armovacia
stierková malta, do ktorej sa celoplošne vtlačia pásy výstužnej mriežky (min. presah pásov
100 mm) tak, aby bola v hornej tretine vrstvy. Malta vytlačená cez oká výstužnej mriežky sa
zahladí.

06 | Penetrácia poldrážok
Balkónové profily sa poskladajú na okraji konštrukcie ako zostava. V miestach montážnych
otvorov jednotlivých dielov sa urobia značky na samorezné plastové kotvy. Profily sa odstránia a po celom obvode balkóna sa penetračným náterom napenetrujú polodrážky.

07 | Plastové kotvy
Po napenetrovaní a upevnení plastových kotiev sa začne skladať zostava profilov.

08 | Zafixovanie profilov
Zostava sa skladá od rohov a postupne sa fixuje skrutkami. Priamy profil sa k rohovému
segmentu napojí pomocou spojovacích krytiek.

09 | Prelepenie páskou
Zafixovaná osadzovacia plocha profilov sa po celom obvode zvrchu prelepí samolepiacou
butylovou páskou.

10 | Napojenie na plochu
Samolepiaca butylová páska sa nalepí vždy s dostatočným napojením na výstužnú vrstvu na ploche.

11 | Flexibilné lepidlo
Po dostatočnom vyzretí podkladu (výstužná vrstva, približne 48 hod.) sa v rovnomernej vrstve nanesie flexibilné rýchlotvrdnúce cementové lepidlo ozubeným hladidlom (zub 6 × 6 mm). Lepidlo se nesmie dostať do drenážneho žliabku v odkvapovom profile.

12 | Hydroizolačné pásy
Do takto pripraveného lôžka sa na zraz vlepia vopred narezanéhydroizolačné pásy tak, aby ich zakončenie lícovalo s vnútornou hranou drenážneho žliabku v odkvapovom profile.
Na dôkladné spojenie pásov s podkladom sa použije prítlačný valec alebo hladidlo. Pásy sa
kladú v smere spádu konštrukcie.

13 | Prelepenie spojov hydroizolačných pásov
Spoje pásov sa utesnia samolepiacou butylovou páskou.

14 | Ostatné spoje
Spoje podlahy a steny a napojenia na ostatné konštrukcie (kov, drevo, plast a pod.) sa utesnia butylovou páskou. V oblasti sokla na zvislej stene sa aplikuje hydroizolačná stierka.

15 | Difúzna páska
Po obvode odkvapového profilu sa na vnútornej strane nalepí difúzna páska, ktorá zabráni
vniknutiu lepidla do žliabku. Páska sa vlepí do vopred nanesenej tenkej vrstvy flexibilného
rýchlotuhnúceho cementového lepidla.

16 | Kladenie dlažby
Na hydroizolačné pásy sa hladkou stranou hladidla nanesie v tenkej vrstve kontaktná vrstva
flexibilného rýchlotuhnúceho cementového lepidla. Do čerstvej kontaktnej vrstvy sa nanesie
rovnomerne v jednom smere lepiace lôžko. Keramická dlažba sa ľahkým posuvným pohybom
položí do lepiaceho lôžka a vyrovná sa.

Oprava pôvodnej konštrukcie

Lokálne opravy železobetónovej konštrukcie je potrebné vykonať cementovou opravnou maltou na betón a murivo (hrúbka od 3 mm do 40 mm). Celoplošné opravy sa odporúča realizovať špeciálnou univerzálnou maltou (hrúbka od 3 mm do 50 mm). Pred aplikáciou opravnej malty je potrebné podklad dobre navlhčiť a následne urobiť prvotný záškrab z aplikovaného materiálu. Potom, postupom „čerstvý do čerstvého“ sa nanesie potrebné množstvo opravnej malty. Povrch sa zahladí.

Lepenie tepelnej izolácie

Tepelná izolácia EPS 150 S (alebo EPS 200 S) sa nareže na objednávku podľa kladačského plánu a v požadovanom spáde 1,5 – 2,5 %. Minimálna hrúbka izolácie musí byť aspoň 40 mm. Dosky treba ukladať na väzbu. Tepelná izolácia EPS 150 S (alt. EPS 200 S) sa lepí pomocou lepiacej a armovacej stierkovej malty.

Najskôr sa na podklad nanesie kontaktná vrstva lepidla hladkou hranou hladidla v tenkej vrstve. Na čerstvú, nezaschnutú kontaktnú vrstvu sa ozubenou stranou (zub 10 x 10 mm) nanesie lepiace lôžko. Na spádové kliny sa tiež celoplošne nanesie tenká kontaktná vrstva lepidla. Kontaktnou vrstvou sa spádové kliny uložia do lepiaceho lôžka.

Lepiace lôžko treba pripraviť len na takej ploche, na ktorú sa stihne nalepiť tepelná izolácia počas času lepivosti lepidla. Spodná strana balkóna a čela balkóna sa zateplí izoláciou z minerálnej vlny, resp. podľa dokumentácie ETICS. Lepenie izolácie sa v tomto prípade vykonáva vždy celoplošne.

Úprava nalepených tepelnoizolačných dosiek

Nerovnosti na plochách sa musia upraviť prebrúsením po zatvrdnutí lepiacej malty (približne po 24 hod.). Do spádového polystyrénu sa po obvode vybrúsi polodrážka na osadenie balkónového profilu, so šírkou a hĺbkou zodpovedajúcou rozmerom osadzovacej plochy profilu. Hĺbka zapustenia profilu závisí od hrúbky použitej keramickej dlažby. Vrchná hrana profilu musí lícovať, resp. nesmie presahovať vrchnú hranu keramickej dlažby. Prach po brúsení dosiek je potrebné vždy odstrániť.

Vytvorenie výstužnej vrstvy

Pred vystužovaním plôch je potrebné pripraviť najskôr vystuženie citlivých miest. Hrany balkónovej dosky sa vystužia rohovymi profilmi s integrovanou výstužnou mriežkou. Celý povrch konštrukcie sa vystuží výstužnou vrstvou ako pri ETICS. Túto vrstvu tvorí lepiacia a armovacia stierková malta, nanesená ozubeným hladidlom (zub veľkosti min. 10 × 10 mm), do ktorej sa celoplošne vtlačí výstužná mriežka (min. 160 g/m2) tak, aby bola umiestnená v jej hornej tretine.

Lepidlo, ktoré sa vytlačí cez oká výstužnej mriežky, sa zahladí. Armovacia tkanina sa kladie v pásoch s presahom min. 100 mm. Presah min. 100 mm platí aj na napojovanie na vystuženie hrán. Hrúbka výstužnej vrstvy sa musí pohybovať v rozpätí od 3 do 5 mm.

Montáž systémového balkónového profilu na konštrukciu

Osadenie balkónových profilov sa vykonáva po celom obvode vystupujúcej časti konštrukcie. Profily treba najskôr pripraviť ako zostavu (rohy, spojky, metráž). Poskladajú sa na okraj konštrukcie, potom sa do vopred pripravenej polodrážky osadia rohové profily. Napojenie priameho profilu k rohovému segmentu sa realizuje pomocou spojovacích krytiek. V mieste napojenia sa musí bezpodmienečne dodržať dilatačná škára 4 mm. V miestach montážnych otvorov jednotlivých dielov sa urobia značky na samorezné plastové kotvy (sadrokartonárske).

Profily sa odstránia, upevnia sa plastové kotvy a penetračnym náterom sa napenetrujú polodrážky po celom obvode balkóna. Potom sa začne skladať zostava od rohov a postupne sa zafixuje skrutkami. Zafixovaná osadzovacia plocha profilov sa po celom obvode zvrchu prelepí samolepiacou butylovou páskou, vždy s dostatočným napojením na výstužnú vrstvu na ploche.

Kladenie hydroizolačnej a difúznej vrstvy

Po dostatočnom vyzretí podkladu (výstužná vrstva, min. 24 – 48 hod. pri +23 °C a 50 % relatívnej vlhkosti vzduchu) sa nanesie flexibilné rýchlotvrdnúce cementové lepidlo. Lepidlo sa nanáša ozubeným hladidlom (zub 6 × 6 mm) v rovnomernej vrstve.

Lepidlo se nesmie dostať do drenážneho žliabku v odkvapovom profile. Do takto pripraveného lôžka sa na zraz vkladajú vopred narezané pásy hydroizolačnej a oddeľovacej podložky tak, aby ich zakončenie lícovalo s vnútornou hranou drenážneho žliabku v odkvapovom profile. V žiadnom prípade ho nesmú prekrývať. Na dôkladné spojenie pásov s podkladom treba použiť prítlačný valec alebo prítlačné hladidlo.

Pásy sa ukladajú v smere spádu konštrukcie. Spoje pásov sa utesnia samolepiacou butylovou páskou. Spoje podlahy a steny a napojenia na ostatné konštrukcie (kov, drevo, plast a pod.) sa rovnako utesnia butylovou páskou. V oblasti sokla na zvislej stene treba aplikovať hydroizolačnú stierku. Zamedzí sa tým prenikaniu vlhkosti do podkladu cez keramický sokel alebo cez finálnu omietku.

Nalepenie difúznej pásky

Aby sa drenážny žliabok nezaniesol lepidlom, treba nalepiť po obvode na vnútornej strane odkvapového profilu difúznu pásku, ktorá zabráni vniknutiu lepidla do žliabku pri zachovaní vysokej difúznej schopnosti. Páska sa vlepí do vopred nanesenej tenkej vrstvy flexibilného rýchlotuhnúceho cementového lepidla.

Neprehliadnite

OBNOVA STARÉHO BALKÓNA BEZ ZATEPLENIA

Kladenie dlažby

Na prekleňovaciu a izolačnú podložku sa nanesie kontaktná vrstva flexibilného rýchlotuhnúceho cementového lepidla hladkou stranou hladidla v tenkej vrstve. Do čerstvej kontaktnej vrstvy sa ozubeným hladidlom s polguľatým zubom s veľkosťou 14/20 mm alebo hladidlom so skoseným ozubením 6/12, max. 8/18, nanesie lepiace ložko. Nanáša sa rovnomerne, pokiaľ možno v jednom smere a v takom rozsahu, aby počas kladenia bola zabezpečená lepivosť. Keramická dlažba sa ľahkým posuvným pohybom položí do lepiaceho lôžka a vyrovná sa.

Škárovanie

Pripravená škárovacia malta sa do škár nanáša diagonálne gumenou stierkou. Šírku škár sa odporúča zvoliť v závislosti od konkrétnej dlažby a v exteriéri by mala byť min. 6 mm. Dôkladne vyplnené škáry sa nechajú dostatočne zatuhnúť. Po dostatočnom zatuhnutí (skúška dotykom prsta) sa vyškárovaná dlažba umyje najskôr vlhkou špongiou a potom sa dodatočne mierne vlhkou špongiou dočistí.

Info o systéme:

Certifikovaný, difúzne otvorený systém na hydroizoláciu a zateplenie balkónov a lodžií bez spádového a vyrovnávacieho poteru; difúzna, oddeľovacia, hydroizolačná vrstva a systémový profil s odvodom kondenzátuodvodom kondenzátu

Úprava škár

Škáru medzi dlažbou a soklom a škáru pri odkvapovom profile je potrebné utesniť trvale pružným tmelom na báze polyuretánu. Pred natlačením tmelu do škáry pozdĺž profilu je potrebné na jej spodok vložiť výplňový polyetylénový profil. V prípade, že by mal prísť polyuretánový tmel do kontaktu s PVC, treba pred jeho aplikáciou PVC pretrieť polyuretánovým penetračným náterom.

Čo budete potrebovať

 • Cementová opravná malta na betón a murivo
  PCI Polycret® K 40
  spotreba: 17 kg/10 mm, papierové vrece 5 a 25 kg
 • Ochranný a adhézny náter
  PCI Nanocret® AP
  spotreba: približne 0,5 kg/mm (antikorórzna ochrana), 2,5 kg/m2 (spojovací mostík), plastová nádoba 4 a 15 kg
 • Lepiaca a armovacia stierková malta
  PCI Multicret® Super
  spotreba: približne 9 kg/m2, na lepenie 5 kg/m2, na stierkovanie 4 kg/m2, papierové vrece 25 kg
 • Tepelnoizolačné dosky
  Podlahový stabilizovaný polystyrén EPS 150 S (alt. EPS 200 S)
 • Výstužná tkanina
  plošná hmotnosť: min. 160 g/m2
 • Penetrácia
  PCI Gisogrund® PGM
  spotreba: 0,1 kg (riedený vodou 1 : 1); 0,25 kg (neriedený), plastová nádoba 1, 5, 10 a 20 kg
 • Balkónový profil
  PCI Systémový balkónový profil a príslušenstvo
  dĺžka profilu: 2 m, rozmer rohu: 0,20 m x 0,20 m, RAL 7047
 • Tesniaca a spojovacia butylová páska
  PCI Pecitape® Butyl
  kotúč 20 m
 • Flexibilné rýchlotvrdnúce cementové lepidlo
  PCI Pericol® Fluid – trieda C2FE S1
  spotreba: 2,7 kg (zub 6 mm), 5,8 (polguľatý zub s rozmerom 14/20), vrece 25 kg
 • Hydroizolačný a oddeľovací pás
  PCI Pecilastic® U
  rozmer: 5 x 1 m
 • Hydroizolačná stierka
  PCI Seccoral® 1K
  spotreba: 2,5 kg, vrece 3,5 a 15 kg
  alebo
  PCI Seccoral® 2K Rapid
  spotreba: 2,5 kg, vrece alebo nádoba 25 kg
 • Difúzna páska
  PCI Pecitape DB
  kotúč 24 m
 • Polyetylénový výplňový profil
  PCI DIN-Polyband 08
  ∅ 8 mm, dĺžka: 9 m alebo 100 m
 • Škárovacia malta
  PCI Nanofug® Premium, sivá – trieda CG2 WA
  spotreba: 0,5 kg (škára 6 x 9 mm a formát dlažby 330 x 330 mm), vedro 5 kg, vrece 15 kg
 • Polyuretánový tmel
  PCI Elritan® 140
  spotreba: 70 ml/1 bm (škára 8 x 8 mm), balenie 600 ml
 • Plastové kotvy do sadrokartónu
 • Náradie a pomôcky
  priemyselný vysávač
  štetec
  oceľové hladidlo (zub 6 x 6 mm)
  oceľové hladidlo (zub 10 x 10 mm)
  oceľové hladidlo s polguľatým zubom s veľkosťou 14/20 mm alebo hladidlom so skoseným ozubením 6/12, max. 8/18
  brúska
  plastové vedro
  elektrické nízkootáčkové miešadlo
  nôž, nožnice
  akumulačný skrutkovač
  prítlačný valec
  stierka
  špongia
  aplikačná pištoľ
  rukavice

Dilatácia

Maximálne rozmery dilatačného celku v exteriéri sú 3 x 3 m. Pri plochách s výrazne prevažujúcim jedným rozmerom (úzke a dlhé plochy) treba dilatácie posudzovať individuálne (max. však jeden a pol násobok šírky). Dilatáciu treba vykonať aj v mieste konštrukčných dilatácií, nad statickými prvkami konštrukcie, napr. nad I-profilmi a v miestach, kde už sú statické trhliny. Dilatácia sa vykonáva v zhodnom mieste od podkladových vrstiev až po dlažbu s vyplnením trvale pružným tmelom a výplňovým povrazcom alebo dilatačnými lištami.

TEXT: spracované z podkladov BASF Slovensko
FOTO: BASF Slovensko

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 6/2016.