image 86848 25 v1
Galéria(1)

Plastové okná – čo je pravda a čo nie?

Partneri sekcie:

Predtým, ako sa rozhodnete pre kúpu akéhokoľvek výrobku, by ste mali si overiť jeho kvalitu a prihliadať aj na meno výrobcu. Nie všetci totiž hrajú fair play. Na čo si teda dávať pozor pri výbere plastových okien?

01Okna MM 140613 Inoutic BD Malacky QR5A9174

Vo svojich reklamných textoch sa niektorí výrobcovia PVC okien chvália napríklad takýmito informáciami:

  • „Profily triedy A obsahujú o 10 % viac materiálu pre lepší výkon.“
  • „Až o 25 % vyššia pevnosť zváraných rohov okien a dverí a vyššia odolnosť proti popraskaniu v    porovnaní s triedou B.“
  • „Až o 12 % menej prehýbania a krútenia v porovnaní s triedou B.“
  • „Hrúbka stien 3 mm v najvyššej triede A.“

Nie všetko je však pravda

V týchto prípadoch platí, že reklama je informácia natretá na ružovo. Ide totiž o mýtus, ktorý niektorí výrobcovia PVC okien používajú ako vynaliezavý trik, ako pomýliť bežného používateľa. Okrem toho sa požiadavky na okná, ktorých súčasťou sú profily triedy A, žiaľ, nezriedka objavujú v zadaniach výberových konaní (aj štátnych). Zadávatelia výberových konaní, ale aj výrobcovia okien sa tak vo svojich reklamných sloganoch dopúšťajú pochybení, keď si normy nesprávne alebo zámerne vyložia inak. Tým môžu miasť svojich zákazníkov a celú verejnosť. Ako je to teda s triedou A a B v prípade plastových profilov naozaj?

Ako to teda je?

Klasifikácia okenných profilov do tried A, B a C nemá v súčasnosti žiadny podstatný vplyv na pevnosť, životnosť alebo izolačné vlastnosti okien. Kedysi to bolo naopak – v čase, keď mali plastové okná menší počet komôr (2 až 3; teraz majú minimálne 5 komôr) a malú stavebnú hĺbku (maximálne 60 mm, teraz je minimálna vstavaná hĺbka 70 mm). PVC okenné profily mali kedysi malé množstvo vnútorných priečok a pevnosť rohov tak bola veľmi sledovaným parametrom. Od tohto bodu sa však technologický pokrok v oblasti vývoja plastových okien vzdialil míľovými krokmi.

Záväzná norma STN EN 12608: 2005 Profily z nemäkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) na výrobu okien a dverí. Klasifikácia, požiadavky a skúšobné metódy, ktorá klasifikuje hrúbky pohľadových (vonkajších) stien do tried A, B a C, vyslovene uvádza, že roztriedenie profilov do týchto kategórií nie je určené na ustanovenie rozdielov v otázke kvality profilov či funkčnosti okien vyrobených z týchto profilov. Skutočnú kvalitu tak neurčuje hrúbka pohľadovej (vonkajšej) steny, ale kvalita a zloženie materiálu, konštrukčné riešenie, riešenie a počet komôr, výstuž profilu a, samozrejme, kvalita montáže. Kvalitu okien preto nemožno posudzovať len podľa hrúbky stien profilu, t. j. podľa informácie o zaradení do triedy A.

V súčasnosti sa profily, ktoré majú minimálne päť komôr a aj väčšiu vstavanú hĺbku, vyrábajú z väčšieho množstva materiálu, ktorý by sa mal zohľadniť aj v hrúbke vnútorných stien komôr, nielen v hrúbke vonkajšej steny profilu. Tá takýmto spôsobom stratila na dôležitosti. Pravdou je, že súčasné profily, ktoré sú súčasťou triedy B, majú neporovnateľne vyššiu pevnosť rohov v porovnaní s profilmi, ktoré boli vyrábané v minulosti – aj napriek tomu, že boli vtedy súčasťou triedy A, mali nižšiu stavebnú hĺbku a menší počet komôr.

Rad profilov, ktorý bol ešte nedávno súčasťou triedy A, tak paradoxne dosahuje horšie výsledky v otázke pevnosti zváraných rohov ako profily vyrábané v súčasnosti zaradené do triedy B. Dôvodom je menšie množstvo materiálu, ako aj nižšia styčná plocha zváraného materiálu. Tým sa celková pevnosť oslabuje. Dôkazom toho je fakt, že napríklad na vyspelom francúzskom trhu sú počas posledných troch desaťročí štandardom práve profily triedy B.

Akými parametrami sa riadiť pri výbere?

Z vyššie uvedeného vyplýva, že hrúbka vonkajšej steny okenného profilu (a teda zaradenie do triedy A) nesvedčí o vyššej kvalite profilu. Ide o nemoderné konštrukčné riešenie, ktoré neodráža aktuálne trendy. Novodobé materiály a konštrukčné riešenia sú už z hľadiska vývoja omnoho ďalej – dosahujú lepšie statické a tepelnoizolačné vlastnosti pri použití profilov s menšou stavebnou hĺbkou oproti profilom s propagovanou silnejšou vonkajšou stenou.

Zákazníci by sa tak počas výberu naozaj kvalitných okien nemali riadiť mätúcimi sloganmi o triede A, ale prihliadať predovšetkým na súčiniteľ prechodu tepla (Uw – okna, Uf – rámu, Ug – zasklenia), na zvukovú nepriezvučnosť, odolnosť proti zatekaniu, tesnosť okien či na typ a kvalitu zasklenia.

Argumenty v kocke

Klamstvo: „Profily triedy A obsahujú o 10 % viac materiálu pre lepší výkon.“

Pravda: Dnes sa kvalita PVC okenných profilov už neposudzuje na základe silnejšej vonkajšej steny. Určujúce sú: kvalita použitého materiálu, konštrukčné riešenie a kvalita samotného vyhotovenia profilu.

Klamstvo:
„Až o 25 % vyššia pevnosť zváraných rohov okien a dverí a vyššia odolnosť proti popraskaniu v porovnaní s triedou B.“

Pravda: V minulosti mali profily málo vnútorných priečok (2 až 3, TERAZ majú 5 a viac) a malú stavebnú hĺbku (maximálne 60 mm, TERAZ je minimálna vstavaná hĺbka 70 mm a viac). Pevnosť rohov tak bola veľmi sledovaným parametrom. Súčasné profily v triede B majú až o 50 % vyššiu pevnosť rohov v porovnaní s profilmi v triede A, ktoré majú menší počet komôr. Stabilitu a pevnosť určuje celkové riešenie profilu.

Klamstvo: „Až o 12 % menej prehýbania a krútenia v porovnaní s triedou B.“

Pravda: Tento parameter je preukazovaný na základe „skúšobnej metódy“, ktorá nie je v súlade so žiadnym platným normatívnym alebo technickým predpisom. Zvolený postup je zavádzajúci a nekorešponduje s vplyvmi, ktorým je okno v štandardnom prípade vystavené. Ide o účelovo zameraný spôsob overovania vlastností.

Klamstvo: „Hrúbka stien 3 mm v najvyššej triede A.“

Pravda: Klasifikácia PVC okenných profilov do tried A, B a C v súčasnosti už nemá žiadny vplyv na pevnosť, životnosť alebo na izolačné vlastnosti okien. Hrúbka vonkajšej steny profilu neurčuje jeho kvalitu. Kvalitu podmieňuje celkové riešenie profilu.

TEXT: Petr Sýs
FOTO: Inoutic

Článok bol uverejnený v časopise Správa budov 4/2016.