Partneri sekcie:

Servis tunelových technológií

Servis v tuneli Šibenik

Spoločnosť DELTECH, a. s., sa zameriava na dodávky elektrotechnológií v rozsahu od návrhu cez naprojektovanie, inštaláciu a následný záručný a pozáručný servis. Jeden zo segmentov spoločnosti predstavuje aj dopravná infraštruktúra. V rámci nej možno za najvýznamnejšie diela označiť dodávky technológie pre tunely Šibenik a Považský Chlmec, kde táto spoločnosť pôsobila ako generálny dodávateľ.

Práca technologickej firmy sa nekončí dodaním a sprevádzkovaním zariadení, rovnako dôležitá je aj následná starostlivosť o zariadenia. DELTECH zabezpečuje okrem spomínaných dvoch tunelov napríklad aj servisnú činnosť pre tunel Branisko, ktorý je momentálne najdlhší a aj najdlhšie prevádzkovaný diaľničný tunel na Slovensku.

Vykonávanie servisu tunelových technológií je nevyhnutné na zabezpečenie požadovanej úrovne bezpečnosti. Samotná životnosť technológie tunela je plánovaná na 10 až 30 rokov, čo je dlhý čas vzhľadom na agresívne prostredie v ňom.

V tunelových rúrach sa na všetkých zariadeniach usádzajú výfukové splodiny, prach a ostatné nečistoty vzniknuté pri prevádzke. Pri vlhkosti a daždi usadeniny navlhnú a vzniká mazľavá čierna hmota. V zimných mesiacoch sa k tomu pridá aj posypová soľ.

Tá je, rovnako ako vlhkosť, vtiahnutá do tunela prirodzeným prúdením, ktoré vzniká pri premávke (piestový efekt). Výsledkom je agresívna látka, ktorá pôsobí deštruktívne na všetky materiály. Znečistenie nemá vplyv len na životnosť zariadení, ale klesá aj ich účinnosť, a tým aj miera bezpečnosti.

Najviac sa znečistenie prejavuje na osvetlení tunela a na svietivosti dopravných značiek. Ovplyvňuje aj senzory merania kvality ovzdušia a  kamerový dohľad, pri ktorom klesá úspešnosť automatickej detekcie incidentov.

Plánované odstávky

Na Slovensku je ročná údržba tunelov rozdelená do dvoch plánovaných odstávok, jarnej a jesennej, počas ktorých je tunel pre verejnosť uzatvorený. O jeho priestor sa delia pracovníci prevádzkovateľa, zabezpečujúci údržbu stavebnej časti s nainštalovanými technológiami.

Je potrebné vykonať všetky procesy preventívnej údržby a v prípade potreby aj úkony korektívnej údržby. Plánovanie odstávky je náročný proces, ktorý sa začína približne dva mesiace pred samotnou odstávkou.

Pre všetky technológie je vypracovaný plán údržby a plán odborných prehliadok a odborných skúšok (OPaOS), ktoré predpisuje príslušná vyhláška. Činnosti z oboch plánov sa zaznamenajú do prvej verzie harmonogramu.

Ten sa následne zosúladí s činnosťami prevádzkovateľa aj s prípadnými pripravovanými stavebnými prácami alebo s inými plánovanými činnosťami, ktoré by nejakým spôsobom mohli ovplyvniť servisné práce na technologickom vybavení. Druhá verzia harmonogramu už obsahuje presné dátumy a časy výkonov na jednotlivých technológiách.

Finálny harmonogram so všetkými prácami, presnými dátumami a časmi musí byť hotový mesiac pred odstávkou, čo je čas potrebný na objednanie servisných firiem a potrebného materiálového vybavenia. Firmy sa už objednávajú na presný termín výkonu.

Tlak verejnosti a prevádzkovateľa na skracovanie trvania odstávok je, samozrejme, značný. Dĺžka odstávok pritom nie vždy zohľadňuje výkon všetkých prác, ktoré sa majú vykonať. Čas na výkon servisu na technológii je limitovaný stavebnými činnosťami, na samotnú servisnú činnosť a prípadné opravy tak pripadne minimum času.

Okrem toho krátky čas na servis nemožno vždy vyriešiť nasadením väčšieho počtu pracovníkov, pretože v technologických priestoroch tunela nie je dostatok miesta na pohyb a na súbežnú prácu na viacerých technológiách. Niektoré činnosti zároveň závisia od vykonania predchádzajúcich úkonov, nemôžu sa vykonávať súčasne.

Činnosti sa často plánujú bez časovej rezervy, takže v prípade identifikácie poruchy nie je vždy možné zabezpečiť okamžitú nápravu. Odstránenie poruchy sa v takom prípade musí vykonať pri ďalšej plánovanej odstávke. V prípade poruchy dôležitej technológie je však nevyhnutné tunel mimoriadne zatvoriť.

Po realizácii všetkých servisných úkonov sa vykonajú komplexné skúšky za účasti prevádzkovateľa. Vyberie sa pri nich prijateľný počet tunelových reflexov, sledujú sa reakcie a správna súčinnosť jednotlivých tunelových technológií.

Mimoriadna údržba

Dve plánované odstávky za rok však v mnohých prípadoch nepostačujú, vzniká medzi nimi potreba mimoriadnej údržby, a to či už na očistenie zariadení alebo na odstránenie vzniknutej poruchy. Tlak na nepretržitú prevádzku tunela sa tu prejavuje ešte výraznejšie.

Priestor na mimoriadny servis sa prevádzkovateľ snaží vytvoriť uzavretím jednotlivých jazdných pruhov v tunelových rúrach. Práce sa realizujú väčšinou v čase najslabšej premávky, v noci a cez víkendy. Všetky majú pritom za cieľ zvýšenie bezpečnosti, ale paradoxne práve pri ich výkone vznikajú nebezpečné situácie.

Vodiči často nerešpektujú dopravné značenie v tuneli a nevenujú dostatočnú pozornosť riadeniu, zriadené pracovné miesto im tak vytvorí nečakanú prekážku, výsledkom čoho sú situácie ohrozujúce zdravie a život pracovníkov. Práca v takomto prostredí je tak značne stresujúca, odstraňovanie poruchy so zanedbateľným vplyvom na bezpečnosť sa preto môže odložiť až na plánovanú odstávku.

Poškodené vozidlo prevádzkovateľa ktoré tvorilo zákryt pracovného miesta.
Poškodené vozidlo prevádzkovateľa ktoré tvorilo zákryt pracovného miesta. |

Plánovaná výmena technologických celkov

V starších tuneloch, ktoré sú v prevádzke 15 a viac rokov, sú technológie v nepretržitej činnosti počas celého trvania prevádzky tunela. Sú preto značne opotrebované, čo prináša nárast poruchovosti, a tým aj potreby mimoriadneho servisu.

Tieto práce komplikuje fakt, že v mnohých prípadoch bola výroba náhradných komponentov už ukončená. Porucha kľúčových technológií tak môže viesť k dlhodobému uzatvoreniu tunela, čo je aj jedným z dôvodov vykonávania plánovanej výmeny technologických celkov (rekonštrukcií).

Výmena celých systémov sa musí riešiť systematicky, plánovane, nie až po zlyhaní systému. Ďalšími dôvodmi na rekonštrukcie môžu byť zmeny legislatívy či zdokonaľovanie systému riadenia. Aj tu opäť vzniká požiadavka na vykonanie prác s minimálnymi možnými obmedzeniami pre verejnosť.

Preto sa mnohé rekonštrukcie (ak to technologický postup prác umožňuje) vykonávajú počas pravidelných odstávok. Nie je ničím nezvyčajným, že pri plánovanej údržbe sa s úkonmi preventívnej údržby vykonáva mimoriadny servis na odstraňovanie vzniknutých porúch a prebieha aj rekonštrukcia zariadenia.

Rekonštrukcie väčšieho rozsahu pritom môžu byť rozdelené do viacerých plánovaných odstávok. Vtedy však musí byť zabezpečená súčasná prevádzka už rekonštruovaného aj pôvodného systému, čo ešte viac sťažuje plánovanie odstávky.

Text: Ing. Radoslav Ruman, Ing. Mikuláš Matišin
Foto: DELTECH, a. s.
Radoslav Ruman a Mikuláš Matišin pôsobia v spoločnosti DELTECH, a. s.

Článok bol uverejnený v časopise Inžinierske stavby 5/2019.

KategórieTunely