Partner sekcie:
  • Stavmat

Rekonštrukcia fasády Národného pamiatkového ústavu v Ostrave

image 81594 25 v1

S využitím izolantu Kingspan Kooltherm® K5 Kontaktná fasádna doska. Pri rekonštrukcii pamiatkovo chránenej budovy v centre Ostravy boli primárne zohľadnené požiadavky projektanta, vyplývajúce zo zadania nového užívateľa – NPÚ, územného odborného pracoviska Ostrava.

Ťažiskovou požiadavkou bolo zachovanie tvarových proporcií a štruktúry fasády objektu, z čoho jasne vyplynula potreba použiť v rámci systému ETICS čo najmenšiu hrúbku izolantu. Zároveň však bolo nutné splniť požiadavky na čo najefektívnejšie zateplenie objektu, konkrétne dodržať nielen predpísané, ale aj odporúčané hodnoty súčiniteľa prechodu tepla U podľa ČSN 73 0540-2 (v tomto prípade U = 0,25 (W/(m2.K)).

Tab.1: Požadované hodnoty súčiniteľa prechodu tepla konštrukciou

Tab.1: Požadované hodnoty súčiniteľa prechodu tepla konštrukciou

Išlo o budovu bývalého Okresného sociálno-zdravotníckeho ústavu z 30. rokov 20. storočia. Dom sa využíval ako zdravotnícke zariadenie až do roku 2010, keď oň prejavil záujem Národný pamiatkový ústav. V tomto období bol objekt vyhlásený za kultúrnu pamiatku. V rámci rekonštrukcie sa rozhodlo o obnove pôvodného vzhľadu stavby, rekonštrukcii interiéru a zlepšení tepelnotechnických vlastností.

Rekonštrukcia zahŕňala:

  • nové skladby jednoplášťových plochých striech s klasickým poradím vrstiev,
  • vysušenie a opravu soklového muriva vrátane novej zvislej hydroizolácie a drenáže,
  • výmenu otvorových výplní,
  • zateplenie obvodových konštrukcií systémom ETICS.

Pre investora bolo kľúčové hlavne opraviť fasádu do čo najvernejšej podoby s pôvodnou brizolitovou omietkou obsahujúcou sľudu. „Jednoduchým porovnaním súčiniteľov tepelnej vodivosti najčastejšie používaných materiálov a ich dosadením do tepelnotechnického výpočtu sme vybrali izoláciu na báze tuhej rezolovej peny Kingspan Kooltherm® K5 Kontaktná fasádna doska,“ hovorí za projektantov Jiří Vilášek, technik Ateliéru DEK v regióne Ostrava, Karviná a Havířov.

Kingspan Kooltherm® K5 Kontaktná fasádna doska je vyrobená z rezolovej peny. Jadro tvorí tuhá rezolová pena s uzavretou bunkovou štruktúrou. Doska má na oboch stranách povrchovú úpravu, netkanú sklotextíliu, ktorá sa s jadrom spojí v priebehu výrobného procesu. Výrobok je štandardne dostupný s rovným stranami a rozmermi 1 200 × 400 mm, v prípade dosiek s hrúbkou nad 140 mm s poldrážkou.

Aplikácia Kingspan Kooltherm K5 Kontaktnej fasádnej dosky 80mm na stenu z plných tehál 450mm. U=0,235 W/m2K < 0.25 Ur CZ

O materiáli

Kingspan Kooltherm® K5 Kontaktná fasádna doska dosahuje vynikajúce hodnoty súčiniteľa tepelnej vodivosti (λ) – už od 0,020 W/(m. K). Vďaka tomuto parametru, potvrdzujúcemu nadštandardnú účinnosť dosiek, bolo možné splniť všetky požiadavky uvedené vyššie už pri navrhovanej hrúbke izolantu 80 mm. Nespornou výhodou tohto riešenia je nielen estetická kvalita fasády (odpadá efekt tzv. zapustených okien), ale aj jednoduchšia realizácia zateplenia – vďaka použitiu tenkej vrstvy izolácie stačia na jej montáž kotvy s menšou dĺžkou. Pri tradičnom izolante by v snahe zlepšiť parametre budovy o hodnoty stanovené normou a projektom bolo nutné aplikovať napríklad minerálnu vlnu s hrúbkou 160 mm. Takáto hrúbka by celú realizáciu technicky sťažila a výsledný dojem z fasády upravenej ETICS by navyše nespĺňal estetické parametre uvedené vyššie.

Nasledujúci detail znázorňuje samotné vyhotovenie ETICS a rovnako tu možno posúdiť zmenu celkovej hrúbky obvodového muriva pri použití konvenčného izolantu.

Text: Ing. Oldřich Pozdílek – technický konzultant Kingspan Izolace

ZDROJ: PR článok spoločnosti Kingspan a.s.

Komentáre