Betonárske dni 2020

Základné informácie

Konferencia sa uskutoční výhradne on-line formou.

Link pre prihlásenie: http://betonarskedni.sk/prihlasky-2020/

Účasť na konferencii je bezplatná, registrácia s uvedením mailového kontaktu je však potrebná vzhľadom na prístup do on-line platformy.

BETONÁRSKE DNI 2020 sú platformou pre stretnutie:
– výrobcov, dodávateľov a odberateľov cementu, betónu, výstuže, materiálov
na ochranu a sanácie betónových konštrukcií a murovacích prvkov,
– projekčných, výrobných a dodávateľských organizácií a podnikateľov z oblasti
monolitických a montovaných betónových konštrukcií, ako aj výroby stavebných
dielcov,
– výskumných a vývojových pracovísk, stredných odborných a vysokých škôl,
skúšobných ústavov a laboratórií,
investorov, pracovníkov v normotvornej činnosti, štátnej správy a územnej
samosprávy.

Cieľom BETONÁRSKYCH DNÍ 2020
– je vytvoriť príležitosť na odborné, informačné a spoločenské stretnutie slovenskej
a českej betonárskej komunity.

Prihlásenie príspevku a zaslanie textu anotácie je možné uskutočniť VÝHRADNE ONLINE prostredníctvom webovej stránky http://betonarskedni.sk/anotacia

Všetky príspevky zaslané v termíne do 4.10.2020 budú zaradené do elektronického zborníka konferencie s prideleným ISBN číslom a uverejnené online na internetovej stránke konferencie. Počet príspevkov, ktoré vyberie vedecký výbor na orálnu prezentáciu, bude obmedzený. Počet príspevkov v rámci kolokvia fib bude taktiež zúžený.