Akreditované štúdium – Správa bytového fondu

Slovenská technická univerzita – Stavebná fakulta STU ponúka v letnom semestri akademického roka 2018/2019 už 9. kurz akreditovaného ďalšieho vzdelávania Správa bytového fornud. Akreditácia bola udelená MŠVŠ SR pod číslom POA 0473/2016/79/1.

Štúdium je určené pre správcov bytových domov. Absolvent vzdelávacieho programu nadobudne vedomosti a zručnosti potrebné k odbornému výkonu správy bytových domov v oblasti správy a údržby bytových domov a údržby technických a technologických zariadení, ktoré sú v bytovom dome inštalované (kanalizácie, vodovody, vzduchotechnika, osvetlenie, kompresory, výťahy a pod.).

Osvoja si praktické zručnosti z oblasti administratívy a zabezpečenia správy bytových domov a vedomosti z finančného manažmentu pri správe bytových domov.

Akreditované štúdium je v nadväznosti na zákon č. 246/2015 Z. z. o správcoch bytových domov členené do sekcií:
1. Právo a legislatíva
2. Administratívne zabezpečenie správy
3. Odborné a technické zabezpečenie správy
4. Finančný manažment a hospodárenie
5. Facility management
6. Energetické aspekty správy budov
7. Poruchy, opravy a rekonštrukcie budov
8. Stavebné úpravy

Poslucháč po absolvovaní štúdia získa kvalifikačné osvedčenie o absolvovaní akreditovaného ďalšieho vzdelávania Správa bytového fondu, ktoré je potrebné k získaniu odbornej spôsobilosti na zapísanie správcu do zoznamu v zmysle zákona.

Termín: február (marec) 2019
Odborný garant: doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Miesto konania: Stavebná fakulta STU Bratislava, Radlinského 11, Bratislava
Informácie: viera.somorova@stuba.sk, mobil: 0904 639 121