Partneri sekcie:

Montáž stropu z betónových trámov a stropných tvaroviek (Pracovný postup)

Počas montáže stropného systému je potrebné dodržiavať platné technické, bezpečnostné a iné normy.

Info o systéme

» Spriahnutý železobetónový stropný systém tvorený trámami s priehradovým nosníkom, betónovým pásom a betónovými stropnými vložkami.

Čo budete potrebovať

Stropný systém PREMACO® strop

  • Stropné tvárnice:
    Stropné tvárnice UH19 s jednou, bresp. ST20 a ST25 so štyrmi priebežnými dutinami
    UH19 – výška: 190 mm, šírka: 250 mm, dĺžka: 300 mm, ST20 – výška: 200 mm, šírka: 250 mm, dĺžka: 620 mm, ST25 – výška: 250 mm, šírka: 250 mm, dĺžka: 620 mm
  • Debniace platne: Debniace platne DP70, výška: 90 mm, šírka: 250 mm, dĺžka: 620 mm
  • Stropné trámy: dĺžka: 1 000 až 8 400 mm (po 200 mm), šírka: 120 mm, výška: 40 mm
  • Oceľová výstuž: podľa výkresu výstuže
  • Betón: trieda: C 20/25
  • Náradie: vodováha, montážne podpery, dištančné podložky, ponorný vibrátor, oceľová lata.

Stropné trámy a vložky sa môžu z dopravného prostriedku vykladať ručne alebo pomocou žeriava. Nesmú sa však zhadzovať ani vysýpať a nesmie sa s nimi manipulovať takým spôsobom, ktorý by mohol viesť k ich poškodeniu. Zároveň sa musí vykonať kontrola množstva, typu a dĺžky trámov aj vložiek.

Stropné trámy sa skladujú usporiadané podľa dĺžky. Ak je podklad nerovný, treba každých 1,5 m podložiť fošne alebo hranoly. Väčšie množstvo trámov sa môže ukladať vo viacerých vrstvách. Medzi jednotlivé vrstvy je potrebné kolmo podložiť hranoly alebo laty. Ak nie sú stropné vložky paletované, po roztriedení sa môžu uložiť na rovný podklad max. do šiestich vrstiev.

Postup kladenia

Pred kladením trámov sa rozmiestnia podľa výkresu skladby montážne podpery, a to rovnomerne po dĺžke trámov. Počet podpier nesmie byť menší, ako predpisuje výrobca. Podpernú konštrukciu je potrebné dostatočne zabezpečiť proti bočným výkyvom a proti zaboreniu do podkladu.

Pri viacpodlažných budovách sa musí zohľadniť možné zaťaženie nižších stropov. Navrhovanie profilov a stuženia podpernej konštrukcie (pozdĺžny trámec, stojka, pätka, výstuhy) prináleží stavbyvedúcemu. Stropné trámy sa rozmiestňujú podľa výkresu skladby. Treba dbať na začiatok, smer kladenia a osové vzdialenosti trámov.

Úložná plocha musí byť vodorovná, aby na ňu betónový pás trámu dosadal celou svojou plochou. Úložná dĺžka je predpísaná vo výkrese skladby, minimálne však musí dosahovať hodnoty predpísané výrobcom (100 až 160 mm v závislosti od dĺžky trámu). Veľmi poškodené trámy sa nesmú použiť.

Ako prvé sa kladú koncové stropné tvárnice, ktoré majú plné čelá zabraňujúce zatečeniu betónu. Pri ich kladení sa skontroluje osová vzdialenosť trámov. Ďalej sa rozmiestňujú stropné tvárnice, ktoré sa kladú kolmo na rozpätie trámu. Prídavná, horná koncová, vencová, ihlová výstuž a výstuž dosky nadbetonávky sa musí rozmiestniť podľa výkresu výstuže a musí vyhovovať príslušným normám.

Po postavení montážneho podoprenia, uložení stropných trámov a vložiek je strop pochôdzny. Po strope sa možno pohybovať len po vopred položených fošniach s fúrikom s naloženým betónom (max. 75 l). Po debniacich platniach sa nesmie chodiť ani jazdiť. Na nezabetónovanom strope sa nesmie skladovať stavebný materiál.

Betónovanie

Pred betonážou treba dôkladne prekontrolovať podpernú konštrukciu, dotiahnuť, prípadne podklinovať stojky, aby sa dosiahlo predpísané zvýšenie (vzopätie v strede trámu). Ďalej sa podľa výkresu skladby musí prekontrolovať uloženie stropných dielov a podľa výkresu výstuže uloženie výstuže. Pred betonážou treba zo stropných dielov starostlivo odstrániť nečistoty a navlhčiť ich.

Strop nesmie byť zľadovatený a zasnežený.

Na betónovanie sa môže použiť betón s požadovanou kvalitou (min. C 20/25), musí byť plastický, nie riedky. Na betónovanie stropov s kombinovanou nadbetonávkou (20 + 0 a 25 + 0) je dovolené použiť betón s kamenivom s max. veľkosťou zŕn 8 mm. Kombinovaná nadbetonávka sa vytvorí zabetónovaním horných ozubov tvaroviek.

Pri stropoch so spojitou nadbetonávkou (20 + 4 a 25 + 5) je dovolená max. veľkosť zŕn kameniva 16 mm. Ak sa na betonáž použije žeriav, bádiu s betónom treba otvoriť až tesne nad stropom. Betón dopravovaný pumpou sa nesmie vypúšťať z výšky, ale z položenej hadice a musí sa hneď rozhŕňať, aby sa nenakopil. Zhutnenie sa robí pomocou vibrátora alebo prepichovaním.

Krok 1: Montážne podpery

Pred kladením trámov sa podľa výkresu skladby rovnomerne po dĺžke trámov rozmiestnia montážne podpery (1 až 3 ks na jeden trám v závislosti od dĺžky trámu). Konštrukcia podoprenia sa zabezpečí proti bočným výkyvom a proti zaboreniu do podkladu.

01 Montážne podpery
01 Montážne podpery |

Krok 2: Rozmiestnenie stropných trámov

Podľa výkresu skladby sa rozmiestnia na pripravené murivo stropné trámy. Úložná dĺžka trámov je predpísaná vo výkrese skladby (min. 100 až 160 mm v závislosti od dĺžky trámu).

02 Rozmiestnenie stropných trámov
02 Rozmiestnenie stropných trámov |

Neprehliadnite: Zhotovenie zvukovoizolačnej priečky (Pracovný postup)

Krok 3: Osové vzdialenosti trámov

Stropné trámy sa ukladajú v predpísaných osových vzdialenostiach. Betónový pás trámu musí dosadnúť na úložnú plochu celou svojou plochou.

03 Osové vzdialenosti trámov
03 Osové vzdialenosti trámov |

Krok 4: Koncové stropné tvárnice

Po uložení trámov sa medzi ne uložia koncové stropné tvárnice s plnými čelami proti zatečeniu betónu. Pri ich kladení sa skontroluje osová vzdialenosť trámov.

04 Koncové stropné tvárnice
04 Koncové stropné tvárnice |

Krok 5: Stropné tvárnice

Kolmo na rozpätie trámov sa uložia ostatné stropné tvárnice.

05 Stropné tvárnice
05 Stropné tvárnice |