Partner sekcie:
  • Heluz
  • Vaillant

Nosný preklad pre vonkajšie rolety a žalúzie

Nosný preklad pre vonkajšie rolety a žalúzie

Trend znižovania spotreby energie sa premieta do zvýšených požiadaviek na tepelnoizolačné vlastnosti stavebných materiálov, ktoré tvoria takzvaný obal budovy. Jeho najslabším článkom sú práve okenné otvory, ktorými uniká najviac tepla. Jednou z možností, ako zamedziť tepelným stratám, je použitie vonkajších tieniacich systémov. Toto riešenie zároveň môže priniesť úsporu nákladov na klimatizáciu a obyvateľom domu zaistí väčšiu svetelnú pohodu. Nad konceptom tieniacej techniky sa však treba zamýšľať už pri plánovaní hrubej stavby.

Ochrana pred počasím aj zlodejmi
Vonkajšie rolety a žalúzie okrem ochrany pred svetlom slúžia aj ako ochrana pred teplom. V zime zasa majú schopnosť únik tepla znížiť. Okrem tepelnoizolačných vlastností tlmia aj zvuk – čo je nespornou výhodou najmä pri umiestnení stavby na rušnom mieste. Niektoré systémy tiež zvyšujú zabezpečenie domu proti násilnému vniknutiu, poskytujú teda aj ochranu pred vlámaním. Vonkajšie rolety a žalúzie možno montovať do schránok umiestnených dodatočne pri nadpraží otvoru pred okenným rámom. Druhou možnosťou je namontovať preklady pred vonkajšie rolety a žalúzie počas realizácie hrubej stavby. V tomto prípade je možné zvoliť nenosné preklady alebo vybrať preklady, ktoré nosné sú a zároveň tvoria schránku na osadenie tieniacich systémov (obr. 1). Nosné preklady sú univerzálne a je možné do nich osadiť rolety alebo žalúzie. Navyše umožňujú kompletne dokončiť stavbu bez toho, aby vonkajšie tieniace systémy museli byť namontované hneď. Samostatné tieniace systémy môžu pôsobiť na novostavbe neesteticky a pri ich montáži môže dôjsť k poškodeniu omietky a pod. Ak sa preklady montujú priamo do hrubej stavby, tomuto riziku sa možno vyhnúť. Samotný tieniaci systém možno do zabudovaného prekladu namontovať kedykoľvek v priebehu používania stavby.

Polyfunkcia prekladu

Tento konštrukčný prvok sa vyrába z vystuženého betónu triedy C20/25. Z dôvodu eliminácie tepelného mosta pri nadpraží otvoru v obvodových stenách je vo vnútri prekladu umiestnená tepelná izolácia z polystyrénu. Na zaistenie dokonalej priľnavosti omietok sú vonkajšie strany prekladu vybavené tehlovým obkladom s hrúbkou 16 mm. Preklad tvorí schránku na osadenie vonkajších tieniacich systémov a je už z výroby vybavený profilovou lištou, ktorá slúži na upevnenie držiakov hriadeľa roliet alebo nosiča žalúzií. Do jedného prekladu je možné bez problémov namontovať rolety na okno a na balkónové dvere.

Preklady sa vyrábajú v šírkach 365, 380, 400, 440 a 190 mm. Dĺžka prekladu je od 1 250 do 4 250 mm, v module 250 mm. Pre svetlosť otvorov od minimálnej dĺžky 600, respektíve 850 do maximálnej 3 850 mm. Dĺžka prekladu závisí od šírky otvoru, tú však ešte treba navýšiť minimálne o 2 krát 200 mm z dôvodu dodržania minimálnej dĺžky uloženia na oboch stranách. Výška prekladu je 238 mm, rešpektuje modulovú výšku murovania 250 mm. Pri montáži tak nie je nutné žiadne dobetónovanie ani domurovanie muriva do výšky. Preklady je možné použiť nielen v jednovrstvovom murive, ale aj pri stavbách so zateplením. Predsadenie prekladu cez vonkajšie líce obvodového muriva je až 150 mm.

Nosnosť prekladu

Preklad je nosný a je možné ho priamo zaťažiť stropnou konštrukciou. Pri prekladoch s dĺžkou do 2 500 mm je ich nosnosť väčšia ako 20 kN/m. Pri dlhších prekladoch je nutné statické posúdenie nosnosti. Ak je nedostatočné, riešením môže byť dodatočná výstuž nad prekladom, ktorú však musí určiť statik.

Preklad je ucelený a kompletný výrobok, ktorý sa na stavbe osadzuje na nosné murivo obvodových stien. Na manipuláciu je potrebné zdvíhacie zariadenie. Práve preto sú v hornej časti prekladu umiestnené závesné oká, ktoré sa po uložení prekladu na miesto odstránia. Preklad sa ukladá do lôžka z cementovej malty a tento spôsob je nutné dodržať aj pri brúsenom murive. Pre bezproblémovú montáž tieniaceho systému je veľmi dôležité dokonale presné horizontálne uloženie prekladu a dodržanie minimálnej dĺžky uloženia, teda 200 mm na oboch jeho stranách.

Rolety alebo žalúzie

Vonkajšie rolety popri ochrane pred slnkom, ako sme už spomenuli, môžu tiež veľmi účinne zabrániť úniku tepla v chladnom období. Navyše je pri zapustení vodiacich líšt roliet do ostenia možné významne zvýšiť zabezpečenie domu proti násilnému vniknutiu (obr. 3). Vonkajšie žalúzie zabraňujú prehrievaniu interiéru pri slnečnom počasí a umožňujú dosiahnuť optimálnu reguláciu svetla v interiéri sklápaním jednotlivých lamiel. Z týchto dôvodov sú vhodné do miestností s trvalým pobytom osôb v priebehu dňa (obr. 4).

Obr. 3 Vonkajšia roleta
Obr. 4 Vonkajšie žalúzie

Rozhodnutie počká
Ak stavebník použije nosné roletové a žalúziové preklady, nemusí byť rozhodnutý pre konkrétny tieniaci systém už v čase, keď nakupuje materiál na hrubú stavbu. Do tohto typu prekladu je možné namontovať oba typy tieniacich systémov. Rozhodnutie je potrebné spraviť najneskôr pri osadzovaní okien. Vzdialenosť okenného rámu od vonkajšieho líca prekladu je pre rolety 165, alebo 220 mm a pre žalúzie 220 mm. Pre vonkajšie tieniace systémy je možné použiť rôzne druhy lamiel a ručné alebo elektrické ovládanie. Vodiace lišty je možné pripevniť k osteniu alebo k rámu okna, vodiace lišty roliet je možné zapustiť do ostenia (obr. 2).

Montáž zatienenia
Po prípravách na zvolený tieniaci systém, ktoré zaistí dodávateľ tieniaceho systému pred omietnutím muriva, je možné jeho montáž spraviť kedykoľvek až po úplnom dokončení stavby a v priebehu jej používania. Príprava stavby spočíva v osadení puzdier vodiacich líšt roliet, pokiaľ budú ich lišty zapustené do muriva. V závislosti na zvolenom spôsobe ovládania systému je potrebné na elektrické ovládanie vedľa prekladu osadiť rozbočovaciu krabicu, káblovú chráničku a prípadne aj vypínač (obr. 2). Na ručné ovládanie je potrebné osadiť schránku na navijak popruhu a priechodku. Montáž a revízie roliet sa vykonávajú montážnym otvorom, ktorý je umiestnený na prednom mieste pred okenným rámom. Montáž by mal vykonávať dodávateľ tieniaceho systému. 


Zapustenie puzdra rolety do ostenia

Ing. Vladimíra Slípková,
Foto: HELUZ

Autorka je marketingová manažérka v spoločnosti Heluz cihlářský průmysl, v. o. s.

Článok bol uverejnený v časopise ASB.