Obnova rodinného domu podmienky

Obnov dom: Príspevok na obnovu rodinného domu

O príspevok z Plánu obnovy a odolnosti môžete požiadať, ak váš rodinný dom potrebuje zatepliť, vymeniť okná alebo chcete inštalovať obnoviteľné zdroje energie. Preplatené vám budú aj rôzne iné opatrenia na vylepšenie tepelno-technických vlastností domu a zároveň dosiahnutie cieľov v oblasti klímy a životného prostredia.

Aktualizácia pre rok 2023: Prvé dve pilotné výzvy na obnovu domu boli uzatvorené 28. februára 2023. Do ďalšej výzvy sa budete môcť zapojiť od 24. apríla na stránke www.obnovdom.sk.

Plán obnovy v nasledujúcich rokoch podporí rekonštrukciu minimálne 30-tisíc rodinných domov, na ktoré je vyčlenených 528,2 miliónov eur. Program potrvá do roku 2026, pričom aktuálne podmienky prvých dvoch pilotných výziev odrážajú sociálne pomery v krajine.

Základné kritériá pre poskytnuie prostriedkov zverejnilo v septembri 2022 Ministerstvo životného prostredia SR prostredníctvom Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP), ktorá bude príspevky rozdeľovať.

Obnov dom – základné informácie o programe

  • Koľko: maximálne 19 000 €
  • Aká budova: starší rodinný dom skoladovaný pred rokom 2013
  • Na čo: zateplenie fasády, strechy a podlahy, výmena okien a dverí; inštalácia obnoviteľných zdrojov energie, tieniaca technika, zelená strecha, akumulačná nádrž na vodu, odstránenie azbestu
  • Kto: fyzická osoba, ktorá je vlastníkom alebo spoluvlastníkom rodinného domu, má na území SR trvalý pobyt a je občanom EÚ

Kedy môžete získať dotáciu

Žiadateľom môže byť vlastník, prípadne spoluvlastník rodinného domu, prípadne tretia poverená osoba (či už fyzická alebo právnická). Rodinný dom nesmie mať viac ako tri bytové jednotky, inak by bol považovaný za bytový dom. Zároveň nesmie podlahová plocha domu využívaná na iný účel ako bývanie presiahnuť 10 % z celkovej podlahovej plochy.

Koľko môžete dostať peňazí?

Výška príspevku na obnovu je maximálne 75 % z celkových nákladov, pričom táto suma nesmie prekročiť 15-tisíc eur. V prípade, že obnovou dosiahnete úsporu primárnej energie vyššiu ako 60 %, máte nárok na bonus vo výške 4-tisíc eur.

Na čo môžete príspevok použiť

Príspevok na obnovu rodinného domu môžete využiť buď na jedno opatrenie, alebo na kombináciu viacerých. Podmienkou je však dosiahnutie úspory primárnej energie aspoň 30 % oproti stavu pred obnovou a realizácia aspoň jedného opatrenia zo skupiny A.

Dotácia sa vzťahuje tiež na prípravu sprievodnej dokumentácie k projektu. Ak realizácia projektu nevyžaduje stavebné povolenie, ani ohlásenie drobnej stavby, žiadateľ projektovú dokumentáciu nepredkladá. Spracovanie projektovej dokumentácie však SAŽP odporúča aj v tomto prípade.

Finančný príspevok na obnovu domu sa vypláca spätne. Postupnosť jednotlivých krokov sme spísali v našom článku. Refundácia nákladov nevychádza zo skutočne vynaložených výdavkov, ale vyráta sa systémom zjednodušeného vykazovania výdavkov.

Súčasťou povinnej dokumentácie sú rôzne prílohy, ich prehľad nájdete na stránke www.obnovdom.sk, odkiaľ si môžete stiahnuť ich vzory.

Ako žiadať?

Žiadosť k dvom pilotným výzvam môžete podať elektronicky od 15. septembra 2022 na stránke Obnov dom, k tomu však budete potrebovať elektronický podpis a zaručenú konverziu dokumentov od notára, ktorý prevedie dokumenty z listinnej formy do elektronickej. Tretia výzva je otvorená od 24. apríla a trvá do 28. augusta 2023, alebo sa uzatvorí zaevidovaním 10-tisícej žiadosti.

Žiadateľ, ktorý nedisponuje elektronickým podpisom, posiela žiadosť spolu s prílohami prostredníctvom Slovenskej pošty, kuriérom, alebo ju osobne doručí do niektorého z regionálnych centrier SAŽP, alebo do podateľne SAŽP na ul. Rožňavská 24 v Bratislave.

Ak chcete byť informovaní o novinkách v rámci výzvy na obnovu rodinných domov, zaregistrujte na odber upozornení zo Zelenej obnovy a budeme vás o nich informovať emailom.