Obnov dom: Príspevok na obnovu rodinného domu

Obnova rodinného domu podmienky
Zdroj: iStock

O príspevok z Plánu obnovy a odolnosti môžete požiadať, ak váš rodinný dom potrebuje zatepliť, vymeniť okná alebo chcete inštalovať obnoviteľné zdroje energie. Preplatené vám budú aj rôzne iné opatrenia na vylepšenie tepelno-technických vlastností domu a zároveň dosiahnutie cieľov v oblasti klímy a životného prostredia.

Plán obnovy v nasledujúcich rokoch podporí rekonštrukciu minimálne 30-tisíc rodinných domov, na ktoré je vyčlenených 528,2 miliónov eur. Program potrvá do roku 2026, pričom aktuálne podmienky prvých dvoch pilotných výziev odrážajú sociálne pomery v krajine.

Základné kritériá pre poskytnuie prostriedkov zverejnilo v septembri 2022 Ministerstvo životného prostredia SR prostredníctvom Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP), ktorá bude príspevky rozdeľovať.

Obnov dom – základné informácie o programe

  • Koľko: maximálne 19 000 €
  • Aká budova: starší rodinný dom skoladovaný pred rokom 2013
  • Na čo: zateplenie fasády, strechy a podlahy, výmena okien a dverí; inštalácia obnoviteľných zdrojov energie, tieniaca technika, zelená strecha, akumulačná nádrž na vodu, odstránenie azbestu
  • Kto: fyzická osoba, ktorá je vlastníkom alebo spoluvlastníkom rodinného domu, má na území SR trvalý pobyt a je občanom EÚ

Kedy môžete získať dotáciu

Žiadateľom môže byť vlastník, prípadne spoluvlastník rodinného domu, prípadne tretia poverená osoba (či už fyzická alebo právnická). Rodinný dom nesmie mať viac ako tri bytové jednotky, inak by bol považovaný za bytový dom. Zároveň nesmie podlahová plocha domu využívaná na iný účel ako bývanie presiahnuť 10 % z celkovej podlahovej plochy.

Žiadateľ nemôžete mať nedoplatky na daniach alebo v sociálnej poisťovni a nemôže byť voči nemu vykonávaná exekúcia.

Koľko môžete dostať peňazí?

Prvá pilotná výzva je určená štandardnej skupine obyvateľov, druhá má podtitul zvýhodnená a je určená sociálne a ekonomicky znevýhodneným rodinám. Môžu sa do nej zapojiť viacdetné rodiny s minimálne 4 deťmi alebo rodič, ktorý má v starostlivosti ZŤP dieťa.

Zvýhodnená výzva má systém preplácania výdavkov nastavený tak, aby tieto ohrozené skupiny obyvateľov do obnovy domu museli investovať čo najmenej vlastných prostriedkov. Preplatených im môže byť až 95 % celkových nákladov, maximálne však 18-tisíc eur.

V štandardnej výzve sa žiadatelia môžu uchádzať o 14-tisíc eur pri projektoch obnovy, ktoré dosiahnu úsporu primárnej energie 30 až 60 %, a o 19-tisíc eur pri projektoch s úsporou viac ako 60 % primárnej energie. Na obe výzvy je momentálne z celého balíka vyčlenených 30 miliónov eur.

Na čo môžete príspevok použiť

Príspevok na obnovu rodinného domu môžete využiť buď na jedno opatrenie, alebo kombináciu viacerých. Pozrite si v našom prehľade, ktoré to sú. Podmienkou je však dosiahnutie úspory primárnej energie aspoň 30 % oproti stavu pred obnovou a realizácia aspoň jedného opatrenia zo skupiny A. Suma výdavkov na opatrenia zo skupiny A pritom musí tvoriť aspoň 50 % zo sumy celkových výdavkov projektu.

Opatrenia skupina A obnova domov
Jednou z podmienok pre získanie príspevku je realizovanie aspoň jedného z týchto opatrení. V tabuľke je ich maximálna výška nákladov, ktoré SAŽP uzná. | Zdroj: Reprofoto SAŽP

Dotácia sa vzťahuje tiež na prípravu sprievodnej dokumentácie k projektu. Ak realizácia projektu nevyžaduje stavebné povolenie, ani ohlásenie drobnej stavby, žiadateľ projektovú dokumentáciu nepredkladá. Spracovanie projektovej dokumentácie však SAŽP odporúča aj v tomto prípade.

Finančný príspevok na obnovu domu sa vypláca spätne. Postupnosť jednotlivých krokov sme spísali v našom článku. Refundácia nákladov nevychádza zo skutočne vynaložených výdavkov, ale vyráta sa systémom zjednodušeného vykazovania výdavkov.

Súčasťou povinnej dokumentácie k žiadosti sú aj originály a kópie rôznych dokumentov. Ich prehľad nájdete v našom článku alebo na stránke www.obnovdom.sk, odkiaľ si môžete stiahnuť ich vzory.

Ako žiadať?

Žiadosť môžete podať elektronicky od 15. septembra 2022 na stránke Obnov dom, k tomu však budete potrebovať elektronický podpis a zaručenú konverziu dokumentov od notára, ktorý prevedie dokumenty z listinnej formy do elektronickej.

Žiadateľ, ktorý nedisponuje elektronickým podpisom, posiela žiadosť spolu s prílohami prostredníctvom Slovenskej pošty, kuriérom, alebo ju osobne doručí do podateľne Slovenskej agentúry životného prostredia na ul. Rožňavská 24 v Bratislave od pondelka 17. októbra v čase od 8:00 do 11:30 a 12:30 až 14:30.

Ak chcete byť informovaní o novinkách v rámci výzvy na obnovu rodinných domov, zaregistrujte na odber upozornení zo Zelenej obnovy a budeme vás o nich informovať emailom.