Pri obnove rodinných domov zvýhodnia niektoré skupiny obyvateľov, štát zverejnil podmienky

Obnova domov podmienky
Zdroj: iStock

Slovenská agentúra životného prostredia zverejnila predbežné podmienky pre dotáciu na obnovu rodinných domov. Zvýhodnení budú samoživitelia, viacdetné rodiny aj zdravotne postihnutí.

Po mesiacoch čakania Ministerstvo životného prostredia SR upresnilo podmienky pre obnovu 30-tisíc rodinných domov z Plánu obnovy a odolnosti SR. Kritériá reflektujú aktuálne sociálne a ekonomické pomery. Podľa ministra životného prostredia Jána Budaja vojnový konflikt na Ukrajine a následný prudký rast cien energií a potravín sú dôvodom, prečo ministerstvo upravilo nastavenie podmienok.

„Vytvorili sme mechanizmus, aby prostriedky z Plánu obnovy mohla čerpať aj skupina žiadateľov, ktorá by v súčasnosti nedokázala ani čiastočne financovať obnovu rodinného domu,“ zdôraznil minister. Zvýhodnenou skupinou budú rodiny so štyrmi a viac deťmi, rodič, ktorý sám vychováva dieťa a rodiny s ťažkým zdravotným postihnutím dieťaťa.

Samotná výzva bude vyhlásená v treťom štvrťroku 2022. Do konca roka potom Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP), ktorá v mene ministerstva projekt zastrešuje, uzatvorí zmluvy na obnovu prvých 4-tisíc rodinných domov. Podmienky poskytnutia finančných prostriedkov záväzne stanoví vo vyhlásenej výzve.

Cieľom obnovy je zlepšiť tepelnotechnické vlastnosti domu, vymeniť neefektívne zdroje tepla a teplej vody, ale tiež realizovať adaptačné opatrenia zmierňujúce klimatickú krízu. Záujemca bude môcť podporu využiť buď na jedno opatrenie, alebo na kombináciu viacerých, podľa jeho finančných možností.

Náklady mu budú preplatené až po vydokladovaní zrealizovanej obnovy, alebo uvoľňované z účtu priebežne.

Nová škridlová strecha
Do konca roka SAŽP uzatvorí zmluvy na obnovu prvých 4-tisíc rodinných domov. | Zdroj: iStock

Podmienky dotácie na obnovu rodinných domov

Prinášame vám predbežné podmienky poskytnutia finančných prostriedkov na obnovu rodinných domov. Upozorňujeme, že od definitívnych podmienok zverejnených vo výzve sa ešte môžu líšiť.

Aké podmienky musí dom spĺňať?

Dôležitým kritériom je vek stavby. Vlastník môže získať financie na obnovu 10 a viac ročného domu na základe listu vlastníctva, kde je evidovaný ako „rodinný dom“. Vek stavby sa posudzuje na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia, ktoré nadobudlo právoplatnosť pred 1. januárom 2013, respektíve na základe potvrdenia obecného úradu o veku stavby.

Oprávnený rodinný dom sa musí nachádzať sa na území Slovenskej republiky a byť využívaný (či už výlučne alebo v prevažnej miere) na bývanie. V prípade zmiešaného využitia nesmie podlahová plocha domu využívaná na iný účel presiahnuť 10 % celkovej podlahovej plochy domu. Na hospodárske účely nesmie byť využívaných viac ako 20 % jeho kapacity.

Kto môže o dotáciu požiadať?

Žiadateľom môže byť bezpodielový aj spolupodielový vlastník, ktorý nemá nedoplatky na daniach, ani v sociálnej poisťovni, zdravotná poisťovňa voči nemu neeviduje pohľadávky po splatnosti a nesmie voči nemu byť vykonávaná exekúcia.

V prípade nehnuteľnosti, ktorú vlastnia viacerí majitelia, tieto podmienky platia pre všetkých spoluvlastníkov. Do momentu vyplatenia finančných prostriedkov nesmie žiadateľ zmeniť vlastnícky vzťah, teda musí zostať vlastníkom alebo spoluvlastníkom domu.

Čo všetko sa považuje za oprávnené náklady?

Pri obnove musí dôjsť k úspore primárnej energie minimálne o 30 % oproti stavu pred a zároveň súčasťou obnovy musí byť aspoň jedno z opatrení zaradených do skupiny A. Patria sem:

 • zateplenie obvodového plášťa,
 • zateplenie strešného plášťa,
 • výmena otvorových konštrukcií,
 • zateplenie podlahy nevykurovaného podkrovia (resp. akéhokoľvek nevykurovaného priestoru, pod ktorým je vykurovaný priestor),
 • zateplenie stropu nevykurovaného suterénu (resp. akéhokoľvek nevykurovaného priestoru, nad ktorým je vykurovaný priestor)
 • zateplenie podlahy na teréne (vykurovanej miestnosti, pod ktorou nie je iná miestnosť).

Medzi opatrenia zaradené do ďalších skupín B až F patria:

 • tepelné čerpadlá, fotovoltické panely, solárne kolektory (ich inštalácia a uvedenie do prevádzky),
 • výmena zastaraného plynového kotla alebo zdroja na báze uhlia za nový plynový kondenzačný kotol,
 • rekuperácia,
 • iný tepelný zdroj (napríklad elektrokotol),
 • intenzívna a extenzívna zelená strecha,
 • podzemná a nadzemná akumulačná nádrž na dažďovú vodu,
 • inštalácia tieniacej techniky (trvalo inštalované stavebné výrobky vonkajšej tieniacej techniky s pohyblivými prvkami),
 • odstránenie azbestu.

Okrem týchto opatrení je možné získať finančné prostriedky aj na prípravu sprievodnej dokumentácie ako napríklad projektová dokumentácia (vrátane projektového energetického hodnotenia), energetický certifikát východiskového stavu v prípadoch, že realizácia si nevyžaduje stavebné povolenie, či energetický certifikát po obnove rodinného domu.

Aká bude výška príspevku?

Štandardná skupina žiadateľov dostane najviac 60 % z celkových nákladov. Maximálna výška finančných prostriedkov bude:

 • 14 tisíc eur bez DPH pri projektoch, ktoré dosiahnu úsporu energií 30 až 60 %,
 • 19 tisíc eur bez DPH pri projektoch, ktoré dosiahnu úsporu energií viac ako 60 %

O navýšenie prostriedkov môžu požiadať sociálne alebo zdravotne znevýhodnení, ktorí dostanú maximálne 95 % celkových oprávnených nákladov, pričom DPH z finančných prostriedkov na obnovu uhradí štát. Výška finančných prostriedkov pre tieto skupiny bude maximálne 15 tisíc eur bez DPH. Ak bude dodávateľ stavebných prác platiteľom DPH, príspevok sa zvýši o príslušnú časť. Podľa ministra Budaja teda v extrémnom prípade stačí iba 980 eur na to, aby žiadateľ dostal 19-tisíc eur na obnovu svojho domu.

Kto patrí medzi zvýhodnené skupiny obyvateľov?

Patria sem vlastníci, ktorí majú v osobnej starostlivosti osobu mladšiu ako 18 rokov s ťažkým zdravotným postihnutím, sami sú ZŤP alebo žijú v spoločnej domácnosti s osobou ZŤP, sú osamelým rodičom alebo žijú vo viacdetnej rodine so 4 deťmi.

Títo žiadatelia o dotáciu musia mať ku dňu predloženia žiadosti trvalý pobyt v rodinnom dome najmenej rok. V prípade dieťaťa so zdravotným postihnutím musí byť podmienka veku menej ako 18 rokov splnená ku dňu podania žiadosti.

Rekonštrukcie podkrovie
Medzi opatrenia skupiny A patrí aj zateplenie nevykurovaného priestoru v rodinnom dome. | Zdroj: iStock

Čo ďalšie by ste mali vedieť?

Špecifické požiadavky sa týkajú systému výmeny kotlov. Výmena za plynový kondenzačný kotol je možná, ak je súčasťou komplexnej renovácie, predstavuje malú časť celkovej obnovy (maximálne 20 % celkových oprávnených výdavkov projektu) a spĺňa najvyššie kritéria energetickej efektívnosti (trieda A). Kotol na spaľovanie biomasy nebude v tomto programe podporovaný ani v prípade, ak umožňuje spaľovanie viacerých druhov palív.

Tam, kde je to technicky možné, ministerstvo odporúča inštaláciu solárnych fotovoltických a/alebo fototermických systémov a/alebo tepelného čerpadla.

Za oprávnené však môžu byť považované aj výdavky na nevyhnutné úpravy, ak súvisia s opatreniami. Patria sem napríklad stavebné úpravy vyvolané zatepľovacími prácami ako sú demontáž a opätovná montáž zábradlí, bleskozvodu, zateplenie balkónov, lodžie, prístrešku, obnova vstupu do budovy a podobne.

Dôležitou podmienkou je dátum objednania prác, tovarov a služieb pri obnove rodinného domu, ktorý nemôže byť skorší ako 1. február 2020.

Na obnovu rodinného domu je možné poskytnúť prostriedky len raz, bez ohľadu na to, kto o ne žiada alebo aké opatrenia sú súčasťou projektu.

Realizácia projektu musí byť ukončená do 12 mesiacov od dňa doručenia oznámenia o schválení žiadosti pri rodinných domoch podliehajúcich stavebnému konaniu, v ostatných prípadoch (ohlásenie drobnej stavby, stavby nevyžadujúce ohlásenie) do 8 mesiacov od doručenia oznámenia o poskytnutí prostriedkov.

Kedy a kde môžete podať žiadosť?

Po zverejnení výzvy na stránke www.obnovdom.sk v treťom kvartáli tohto roka. Aktuálne podmienky pripravovanej výzvy a všetky ďalšie informácie môžete získať ihneď na bezplatnej Zelenej linke MŽP SR: 0800 144 440.

Envirorezort pristúpil k zverejneniu podmienok oprávnenosti v predstihu aj preto, aby sa ľudia mohli pripraviť. SAŽP postupne zriadi 10 regionálnych kancelárií v krajských mestách, ale s ohľadom na spádové oblasti pribudnú aj kancelárie v Liptovskom Mikuláši a Lučenci.

Ak chcete byť informovaní o ďalších novinkách súvisiacich s novou výzvou, zaregistrujte na odber emailových upozornení zo Zelenej obnovy.

MŽP, red