Štvrtá výzva Obnov dom

Štvrtá výzva Obnov dom a jej podmienky: Fotky domu prikladáte k žiadosti, pribudli aj iné novinky

Partneri sekcie:

Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) ohlásili ďalšiu, v poradí štvrtú výzvu Obnov dom. Žiadosti môžu majitelia rodinných domov podávať od 9. októbra. V rámci nového kola sa zjednodušili kritériá a rozšíril sa aj záber aktivít, ktoré možno financovať.

V novom kole štát plánuje podporiť ďalších 10-tisíc domácností, na výzvu vyčlenilo 190 miliónov eur. Parametre novej výzvy sú nastavené aj na základe skúseností z prvých troch kôl. Do štvrtého kola sa podľa SAŽP môžu zapojiť aj žiadatelia, ktorí sa zapojili do predchádzajúcich výziev, a nesplnili podmienky.

Oproti pilotným výzvam je stále zrušená podmienka trvalého pobytu v nehnuteľnosti, nie je potrebné potvrdenie zo stavebného úradu a nepreukazujú sa podlžnosti v sociálnej či zdravotnej poisťovni alebo na daňovom úrade.

Podávanie žiadostí sa spustí 9. októbra 2023. Majitelia domov tak majú dostatok času na prípravu potrebných podkladov pre vyplnenie online žiadosti. V predstihu môžu tiež osloviť odborníkov na vypracovanie projektového energetického hodnotenia alebo energetického certifikátu, overiť si dostupnosť dodávateľov a prepočítať si časovú i finančnú náročnosť stavebných úprav.

Výška príspevku na obnovu domu

Výška príspevku v štvrtej výzve je maximálne:

  • 15-tisíc eur v prípade, že obnovou domu dosiahnete úsporu primárnej energie v rozsahu 30 % až 60 % oproti stavu pred obnovou
  • 19-tisíc eur v prípade, že obnovou sa dosiahne úspora primárnej energie viac ako 60 % oproti stavu pre obnovou

  a zároveň

  • 80 % celkových oprávnených výdavkov v prípade predloženia žiadosti o platbu s povinnými prílohami do 31. októbra 2024 alebo
  • 75 % celkových oprávnených výdavkov v prípade predloženia žiadosti o platbu s povinnými prílohami po 31. októbri 2024.

Výška skutočne vyplateného príspevku bude vypočítaná podľa preukázaných zrealizovaných opatrení na obnovu a sprievodnej dokumentácie v rozsahu, v akom je financovaná v rámci projektu. Poskytnutie dotácie sa vzťahuje aj na opatrenia a sprievodnú dokumentáciu realizované pred vyhlásením výzvy, nie však skôr ako  1. februára 2020.

Podmienky, ktoré musí žiadateľ spĺňať

Oprávneným žiadateľom je vlastník alebo spoluvlastník rodinného domu (bezpodielový či podielový). Ak sa nejedná o výlučného vlastníka, tento musí byť splnomocnený manželom/manželkou alebo ostatnými podielovými spoluvlastníkmi na predloženie žiadosti. Podielovým spoluvlastníkom domu nesmie byť právnická osoba.

Žiadateľ musí zostať vlastníkom, respektíve spoluvlastníkom nehnuteľnosti do momentu nadobudnutia účinnosti zmluvy so SAŽP. Zmena veľkosti vlastníckeho podielu je však možná a bude akceptovaná.

Podmienky týkajúce sa rodinného domu

Rodinný dom sa musí nachádzať na území Slovenskej republiky, byť postavený pred rokom 2013 (za rok postavenia sa považuje rok kolaudácie uvedený v energetickom certifikáte pred obnovou alebo v projektovom energetickom hodnotení) a na liste vlastníctva musí byť evidovaný ako „rodinný dom“.

Môže mať maximálne tri bytové jednotky. Podlahová plocha využívaná na iný účel ako bývanie pritom nesmie presiahnuť 10 % celkovej podlahovej plochy domu.

Rodinné domy v radovej výstavbe, so samostatným súpisným číslom, sa považujú za oprávnené, ak spĺňajú ostatné podmienky na poskytnutie prostriedkov mechanizmu. Nehnuteľnosť, na ktorú žiadate dotáciu, zároveň nesmie byť prenajímaná tretím osobám (napríklad študentom alebo ako sezónne ubytovanie), ani využívaná na výkon inej hospodárskej činnosti.

Podmienka úspory primárnej energie

Výška celkových oprávnených výdavkov sa vypočíta uplatnením zjednodušeného vykazovania výdavkov. Aj v štvrtej výzve platí podmienka úspory primárnej energie minimálne 30 % oproti stavu pred obnovou a zároveň musí byť realizované aspoň jedno opatrenie zo skupiny A. Výdavky zo skupiny A musia tvoriť aspoň 25 % z celkových výdavkov.

Pozor, dotácia sa nevzťahuje na vybudovanie nadstavby alebo prístavby, ani na zobytnenia podkrovia alebo suterénu. Opatrenia zo skupiny B sú voliteľné, takže si z nich môžete ľubovoľne vybrať.

V prípade rodinných domov, kde dochádza k presahom zatepľovanej fasády nad rámec teplovýmennej plochy konštrukcie z dôvodu minimalizovania tepelných mostov (sokel, rímsa, atika, štítová stena, betónová markíza, vrátane všetkých vystupujúcich konštrukcií v kontakte s teplovýmenným obalom rodinného domu) si môžete uplatniť vynútené vedľajšie výdavky. Opatrenie „zateplenie obvodového plášťa“ zo skupiny A sa kvôli nim môže navýšiť o maximálne 10 %. Ich realizáciu preukážete fotodokumentáciou a vyjadrením odborne spôsobilej osoby.

Wallbox
Oprávneným výdavkom v tejto výzve je aj nabíjacia stanica pre elektromobily, avšak len v kombinácii s inštaláciou fotovoltických panelov. | Zdroj: iStock

Oprávnené náklady

Skupina opatrení A. na zlepšenie tepelno-technických vlastností budovy:

1. zateplenie obvodového plášťa vrátane vynútených vedľajších výdavkov
2. zateplenie strešného plášťa bez výmeny krytiny, s výmenou strešnej krytiny (len v prípade, ak je súčasťou obnovy aj odstránenie azbestu zo strešnej krytiny) a zateplenie plochej strechy s realizáciou hydroizolácie
3. výmena otvorových konštrukcií
4. zateplenie podlahy nevykurovaného podkrovia (resp. akéhokoľvek nevykurovaného priestoru, pod ktorým je vykurovaný priestor)
5. zateplenie stropu nevykurovaného suterénu (resp. akéhokoľvek nevykurovaného priestoru, nad ktorým je vykurovaný priestor)
6. zateplenie podlahy na teréne (vykurovanej miestnosti, pod ktorou nie je iná miestnosť)

Skupina opatrení B1. inštalácia zdroja energie (vrátane uvedenia do prevádzky)

1. tepelné čerpadlo (voda-zem, zem-voda, vzduch-voda alebo vzduch-vzduch)
2. fotovoltické panely a batériové úložisko (len v spojitosti s fotovoltickými panelmi)
3. solárne kolektory
4. kotol na biomasu na pelety s manuálnym alebo automatickým prikladaním (po splnení podmienok, medzi ktoré patrí aj lokalita – dom sa nesmie nachádzať v niektorej z obcí uvedenej na zozname rizikových obcí), vrátane súvisiacich prác a pridružených nákladov ako napríklad vybudovanie nového komínového telesa alebo vyvložkovanie existujúceho komína
5. plynový kondenzačný kotol (po splnení podmienok ako napríklad energetická trieda A), vrátane revíznej správy
6. centrálna alebo lokálna rekuperácia (lokálna musí byť inštalovaná minimálne v dvoch miestnostiach)
7. iný tepelný zdroj (napríklad elektrokotol), vrátane pridružených nákladov

Skupina opatrení B2. zelená strecha

1. intenzívna (pod podmienkou zabezpečenia závlahy zelenej strechy z akumulačnej nádrže na dažďovú vodu)
2. extenzívna

Skupina opatrení B3. akumulačná nádrž na dažďovú vodu

1. podzemná
2. nadzemná

Skupina opatrení B4. inštalácia tieniacej techniky

Trvalo inštalované stavebné výrobky vonkajšej tieniacej techniky s pohyblivými prvkami, umožňujúcimi nastavenie úrovne zatienenia, ktoré slúži k zníženiu tepelnej záťaže miestností.

Skupina opatrení B5. odstránenie azbestu

1. obkladu stien
2. strešnej krytiny

Skupina opatrení B6. 

Elektronabíjacia stanica, tzv. Wallbox, bude uznaná jedine v kombinácii s inštaláciou fotovoltických panelov zo skupiny opatrení B1.

Výška oprávnených výdavkov na výmenu hlavného zdroja tepla za nový plynový kondenzačný kotol nesmie byť vyššia ako 20 % celkových oprávnených výdavkov projektu. Výdavky na realizáciu opatrení B3. a B5. a B6. zase nesmú kumulatívne prekročiť 10 % celkových oprávnených výdavkov projektu.

Zoznam oprávnených zariadení v kategórií tepelné čerpadlo, fotovoltické panely a solárne kolektory je totožný so zariadeniami v programe Zelená domácnostiam.

Okrem realizácie vyššie uvedených opatrení je možné finančné prostriedky poskytnúť aj na prípravu sprievodnej dokumentácie. A to na:
1. projektovú dokumentáciu, vrátane projektového energetického hodnotenia (PEH) a požiarnej bezpečnosti stavby (ak obnova podlieha stavebnému povoleniu)
2. projektovú dokumentáciu bez stavebného povolenia a bez PEH a certifikátu východiskového stavu, ak obnova nepodlieha stavebnému povoleniu
3. energetický certifikát východiskového stavu, ktorý určí potenciálnu úsporu primárnej energie
4. PEH, ak obnova nepodlieha stavebnému povoleniu a potenciálna úspora bola určená na základe PEH
5. energetický certifikát budovy po obnove
6. vypracovanie požiarnej bezpečnosti stavby a projektu požiarnej ochrany špecialistom vedeným v zozname Ministerstva vnútra SR

V prípade, ak obnova podlieha stavebnému konaniu, projektová dokumentácia musí byť spracovaná v stupni minimálne pre stavebné povolenie oprávnenou osobou. Spracovanie projektovej dokumentácie však SAŽP odporúča aj v prípade, ak obnova nespadá pod režim stavebného povolenia.

Čo sa v 4. výzve zmenilo?
Majitelia budú môcť čiastočne financovať aj inštaláciu kotla na biomasu, vyvložkovanie komína či batériové úložisko k fotovoltike. SAŽP čiastočne preplatí aj projekt protipožiarnej ochrany, ktorý je dôležitý práve pri inštalácii fotovoltických panelov a domácich wallboxov na nabíjanie elektrických áut. Myslelo sa aj na domy s plochou strechou a vyššie náklady pri realizácii ich hydroizolácie.

Obnov dom
Výdavky zo skupiny A na zlepšenie tepelno-technických vlastností musia aj v tejto výzve predstavovať aspoň 25 % z celkových výdavkov projektu obnovy. | Zdroj: iStock

Potrebná dokumentácia

Na vyplnenie a odoslanie formulára žiadosti budete potrebovať:

 • doklad totožnosti ako občiansky preukaz alebo pas (do formulára žiadosti uvádzate identifikačné údaje), toto platí žiadateľa aj pre všetkých spoluvlastníkov,
 • výpis z účtu alebo iný dokument obsahujúci IBAN (v žiadosti uvádzate číslo účtu pre vyplatenie príspevku, ak splníte podmienky),
 • list vlastníctva,
 • rodný list (pre potreby súhlasu s výpisom z Registra trestov), platí aj pre spoluvlastníkov.

Dokumenty, ktoré sú povinnou prílohou žiadosti a na ich poslanie máte 90 dní:

 • projektové energetické hodnotenie alebo energetický certifikát budovy pred obnovou,
 • súhlas a splnomocnenie udelené ostatnými spoluvlastníkmi (ak žiadateľ nie je výlučným vlastníkom),
 • farebná fotodokumentácia rodinného domu pred obnovou zo všetkých strán podľa vzoru,
 • dokument potvrdzujúci vek domu (ak nie je vek uvedený v projektovom energetickom hodnotení).

Čo sa v 4. výzve zmenilo?
Novinkou je, že spolu so žiadosťou posielate do SAŽP aj fotografie rodinného domu pred obnovou. A to zo všetkých strán, podľa požadovaného rozsahu, ktorý nájdete v prílohe výzvy na stránke www.obnovdom.sk. K žiadosti nemusíte prikladať doklad preukazujúci vek rodinného domu, SAŽP si ho zistí z projektového energetického hodnotenia. V prípade, ak neobsahuje údaj o veku stavby, prikladáte: kolaudačné rozhodnutie, povolenie užívania stavby, potvrdenie obecného/mestského úradu o veku budovy alebo znalecký posudok, z ktorého je zrejmý vek stavby.

Odkedy môžete podávať žiadosti?

Žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu je možné vyplniť elektronicky na stránke www.obnovdom.sk od 9. októbra 2023 od 9. hodiny do termínu uzavretia výzvy. Samotné vyplnenie formulára žiadosti neznamená, že ste ju podali.

Po zaevidovaní elektronickej žiadosti máte 90 kalendárnych dní na predloženie vytlačenej a podpísanej žiadosti, a to v listinnej podobe osobne do niektorej z regionálnych kancelárií, alebo osobne, kuriérom či poštou do podateľne SAŽP, alebo elektronicky do e-schránky SAŽP na portáli www.slovensko.sk.

K žiadosti prikladajte len tie doklady, ktoré je potrebné overiť pred podpisom zmluvy. Uzavretie výzvy je naplánované zaevidovaním 10-tisícej žiadosti.

Čo sa v 4. výzve zmenilo?
Na predloženie vytlačenej a vlastnoručne podpísanej žiadosti máte 90 kalendárných dní. V tretej výzve na to žiadatelia mali len 15 pracovných dní. Tento raz je však povinnou prílohou aj projektové energetické hodnotenie alebo energetický certifikát. Tie sa v predchádzajúcej výzve posielali dodatočne do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy so SAŽP.

Na obnovu máte 10 mesiacov

Realizácia projektu musí byť ukončená do 10 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy o čerpaní prostriedkov, teda podpísania zmluvy so SAŽP. Ukončenie realizácie projektu preukážete preberacím protokolom o prevzatí diela/zariadenia, respektíve čestným vyhlásením v prípade obnovy realizovanej svojpomocne, ktoré predložíte so žiadosťou o platbu. SAŽP môže na základe odôvodnenej žiadosti predĺžiť lehotu na ukončenie realizácie o 6 mesiacov.

V prípade, že obnova RD zahŕňa aj investície, ktoré nie sú v rámci výzvy podporované a ich ukončenie má priamy vplyv na vydanie rozhodnutia o užívaní stavby, projekt sa považuje za ukončený až po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o užívaní stavby.

Na čo nezabudnúť?

Pri elektronickej žiadosti musíte pre prílohy, ktoré sa vyžadujú ako originál, zabezpečiť tzv. zaručenú elektronickú konverziu dokumentov. Do tejto kategórie dokumentov patria notársky overené plnomocenstvá. V prípade, že to nie je možné, tieto dokumenty musíte agentúre predložiť v listinnej podobe.

Najmenej 70 % hmotnosti stavebného opadu vyprodukovaného na stavenisku musí byť pripravených na opätovné použitie, recykláciu a ďalšie zhodnotenie vrátane spätného zasypávania, pri ktorom sa využije odpad ako náhrada za iné materiály. Splnenie tejto podmienky preukazujete na základe dokladov: potvrdením od dodávateľskej firmy, čestným vyhlásením pri svojpomocnej obnove alebo potvrdením zberného dvora o odovzdaní drobného stavebného materiálu.

Likvidáciu azbestu môžu vykonať len kvalifikovaní odborníci, ktorí pripravia plán práce a podklady pre povolenie a likvidáciu azbestového nebezpečenstva od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva na demontáž a likvidáciu azbestu z krytín a striech a povolenie od Odboru starostlivosti o životné prostredie pre manipuláciu s odpadmi.

Pre vylúčenie dvojitého financovania rovnakých opatrení z dvoch rôznych zdrojov, nebudú na základe žiadosti financované opatrenia, na ktoré už boli poskytnuté finančné prostriedky z projektu Zelená domácnostiam (inštalácia obnoviteľných zdrojov energie).

Žiadosť môže predložiť aj splnomocnená fyzická alebo právnická osoba. Odporúčané vzory plnomocenstva nájdete na stránke Obnov dom. Splnomocnená osoba podpisuje doklady za splnomocniteľa tak, že pred svoj podpis uvedie skratku „v z.“. V prípade, ak žiadosť predkladá splnomocnená tretia osoba (t.j. nie bezpodielový alebo
podielový spoluvlastník), je okrem splnomocnenia tejto osoby potrebné predložiť aj
splnomocnenie bezpodielovým, resp. všetkými podielovými spoluvlastníkmi RD.

V prípade, ak predložíte žiadosť, ktorú považujete za nesprávnu alebo nemáte záujem o pokračovanie v posudzovaní žiadosti, môže ju vziať späť kedykoľvek do zaslania oznámenia o splnení alebo nesplnení podmienok. Späťvzatie žiadosti treba SAŽP doručiť buď elektronicky, prostredníctvom elektronickej schránky alebo listinne. Jeho vzor nájdete na stránke Obnov dom.