Žiadosť Obnov dom

Ako podať žiadosť Obnov dom v štvrtej výzve? Prečítajte si praktický návod

Partneri sekcie:

Slovenská agentúra životného prostredia zverejnila 6. septembra presné znenie štvrtej výzvy na obnovu starších rodinných domov. Ako a kedy žiadosť podať a na čo nezabudnúť? Prevedieme vás celým procesom krok za krokom.

Na štvrtú výzvu na obnovu rodinných domov je vyčlenených 190 miliónov eur. Otvorená bude od 9. októbra 2023 až do prijatia desaťtisícej žiadosti online formou. Kedy to nastane, si netrúfa odhadnúť ani Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP). Predchádzajúca aprílová výzva totiž trhala rekordy a rovnaký limit 10-tisíc žiadostí sa naplnil za jeden pracovný deň.

Mesačný odklad medzi zverejnením dokumentov a podávaním žiadostí má podľa agentúry za cieľ poskytnúť dostatok priestoru na oboznámenie sa s podmienkami a prípravu príloh.

1. Uistite sa, či ste oprávneným žiadateľom

O príspevok môže žiadať fyzická osoba, ktorá je vlastníkom či spoluvlastníkom rodinného domu postaveného pred rokom 2013. Za rok postavenia sa pre účely tejto výzvy považuje rok kolaudácie uvedený v energetickom certifikáte pred obnovou alebo v projektovom energetickom hodnotení. V rodinnom dome pritom nemusíte mať trvalý pobyt.

Dom sa musí nachádzať na území Slovenskej republiky, výzva platí pre všetky kraje bez obmedzenia. Na liste vlastníctva musí byť nehnuteľnosť označená v časti druh stavby kódom 10 – Rodinný dom. Prečítajte si všetky podmienky štvrtej výzvy.

2. Pripravte si potrebné dokumenty k vyplneniu formulára žiadosti

Na vyplnenie a odoslanie formulára žiadosti budete potrebovať doklad totožnosti (žiadateľa aj spoluvlastníkov), výpis z účtu alebo dokument obsahujúci IBAN, list vlastníctva a rodný list pre potreby súhlasu s výpisom z Registra trestov (žiadateľa aj spoluvlastníkov).

Vzor tejto žiadosti nájdete už teraz na stránke, aby ste sa stihli v predstihu pripraviť a pozrieť si ho.

3. Vyplňte online formulár žiadosti

Formulár žiadosti bude dostupný od 9. októbra 2023 od 9. hodiny na stránke www.obnovdom.sk. Žiadosti zaslané v inej forme, alebo žiadosti vyplnené na vzore s vodotlačou, nebudú platné.

Samotné online zaevidovanie žiadosti však nestačí. Budete ju musieť spolu s povinnými prílohami listinne predložiť SAŽP. Je medzi nimi aj energetický certifikát alebo projektové energetické hodnotenie. Na ich vypracovanie budete potrebovať odborníkov. Oslovte ich preto čo najskôr.

Obnov dom žiadosť
Vytlačený a podpísaný formulár žiadosti spolu s povinnými prílohami môžete poslať poštou v takto označenej obálke. | Zdroj: SAŽP

4. Predložte svoju žiadosť aj s povinnými prílohami

Formulár žiadosti, ktorý ste vyplnili online, vytlačte (má formát PDF), podpíšte a vložte ho spoločne s povinnými prílohami do nepriehľadnej obálky, na ktorú napíšete „Žiadosť – Plán obnovy“ a „Výzva 02/01/18-V04“. Urobte tak, pokiaľ chcete zásielku zaniesť osobne do podateľne SAŽP, do niektorej regionálnej kancelárie alebo ju poslať poštou či kuriérom na adresu Slovenská agentúra životného prostredia, Rožňavská 24, 821 04 Bratislava.

Ak disponujete elektronickým podpisom, uložený formulár elektronicky podpíšte a spolu s prílohami odošlite do e-schránky SAŽP prostredníctvom www.slovensko.sk. V časti „Údaje o správe“ uvedie ako „Predmet“ „Žiadosť – Plán obnovy, výzva 02I01-18-V04“ a ako „Značka odosielateľa“ kód žiadosti. Pokiaľ dokument, ktorý je vyžadovaný ako originál (splnomocnenie), nemáte prevedený do elektronickej formy zaručenou konverziou, jeho originál pošlite na adresu podateľne.

Dokumenty, ktoré agentúre musíte poslať so žiadosťou sú:

  • projektové energetické hodnotenie alebo energetický certifikát domu pred obnovou,
  • súhlas a úradne overené splnomocnenie udelené ostatnými spoluvlastníkmi (ak nie ste jediným majiteľom),
  • farebná fotodokumentácia domu pred obnovou zo všetkých strán podľa prílohy výzvy,
  • dokument potvrdzujúci vek domu, ak nie je vek uvedený v projektovom energetickom hodnotení (kolaudačné rozhodnutie, povolenie užívania stavby, potvrdenie obecného/mestského úradu o veku budovy alebo znalecký posudok, z ktorého je zrejmý vek stavby).

Na odoslanie žiadosti a príloh máte 90 kalendárnych dní od vyplnenia online formulára. Lehota na predloženie žiadosti začína plynúť prvým dňom bezprostredne nasledujúcim po dni, v ktorom bola elektronická žiadosť zaevidovaná. Ak nepripadne posledný deň lehoty na pracovný deň, ale na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.

5. Počkajte na posúdenie podmienok poskytnutia prostriedkov

SAŽP vašu žiadosť posúdi a pošle vám oznámenie o splnení/nesplnení podmienok. Ak v žiadosti alebo jej prílohách chýbajú údaje, resp. doklady potrebné na overenie splnenia niektorej z podmienok, pošle vám výzvu na ich doplnenie v určitej časovej lehote.

6. Podpíšte zmluvu o poskytnutí prostriedkov mechanizmu

Spolu s oznámením o splnení podmienok vám SAŽP pošle aj návrh zmluvy vo forme, akú si zvolíte vo formulári v žiadosti, s lehotou 10 pracovných dní na spätné zaslanie podpísanej zmluvy.

Agentúra bezodkladne po doručení uzavretej zmluvy zabezpečí jej zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv, vedeným Úradom vlády Slovenskej republiky. Zmluva nadobúda účinnosť deň bezprostredne nasledujúci po dni jej zverejnenia. Odteraz vám začína plynúť lehota 10 mesiacov na realizáciu projektu.

7. Realizujte obnovu domu

Dotácia sa vzťahuje aj na obnovené domy – teda na stavebné práce, tovary a služby objednané či svojpomocne zrealizované najskôr 1. februára 2020. Takže možno už máte možno „hotovo“ a tento krok preskočíte.

Ak ste s obnovou ešte nezačali, na realizáciu projektu máte 10 mesiacov. SAŽP môže na základe riadne odôvodnenej žiadosti predĺžiť lehotu na ukončenie realizácie projektu o 6 mesiacov. Rekonštrukciu si v tejto fáze hradíte sami, prípadne si môžete zabezpečiť zdroje spolufinancovania. SAŽP spolupracuje s komerčnými bankami, ktoré poskytujú finančné produkty na spoluúčasť pri obnove rodinného domu v prípade, že nemáte dostatok vlastných peňazí.

Výber dodávateľov tovarov a služieb je na vás, realizátormi prác môžu byť všetky firmy, ktoré spĺňajú podmienky v zmysle platnej legislatívy SR. Prípadne môžete dom rekonštruovať aj svojpomocne. Výnimku tvoria práce, ktoré musí realizovať osoba s príslušným odborným osvedčením, ako je napríklad montáž zdroja tepla, t. j. plynového kondenzačného kotla a obnoviteľných zdrojov energií či odstránenie azbestu.

8. Predložte žiadosť o platbu

Žiadosť o platbu musíte predložiť najneskôr 3 mesiace od ukončenia realizácie. Za ukončenie realizácie projektu sa považuje deň odovzdania diela alebo zariadenia, resp. jeho poslednej časti na základe preberacieho protokolu o prevzatí diela/zariadenia. V prípade obnovy realizovanej svojpomocne predkladáte čestné vyhlásenie o ukončení realizácie.

Ak obnova zahŕňa aj investície, ktoré nie sú v rámci výzvy podporované (sú nad rámec opatrení) a ich ukončenie má priamy vplyv na vydanie rozhodnutia o užívaní stavby, projekt sa považuje za ukončený až po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o užívaní stavby.

V prípade už zrealizovanej obnovy (v online žiadosti o dotáciu ste v časti „Identifikácia rodinného domu“ vybrali možnosť „po realizácii“), predkladáte žiadosť o platbu do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy.

K žiadosti o platbu potrebujete:

  • energetický certifikát po realizácii opatrení
  • fotodokumentáciu rodinného domu
  • vyplnený formulár žiadosti o platbu (nájdete ho na stránke Obnov dom)
  • revízne správy a technické listy k inštalovaným zariadeniam

V prípade predloženia žiadosti o platbu do 31. októbra 2024 môže príspevok na obnovu dosiahnuť až 80 % celkových oprávnených výdavkov, po tomto dátume 75 % výdavkov. Agentúra chce takýmto zvýhodnením motivovať majiteľov rodinných domov, ktorí sa na obnovu dôsledne pripravujú a v predstihu oslovia odborníkov aj dodávateľov.

9. Počkajte na vyplatenie príspevku

Kým vám prídu na účet peniaze, agentúra skontroluje vašu žiadosť o platbu, prípadne môže zvoliť aj kontrolu na mieste. SAŽP každému žiadateľovi rezervuje sumu 19-tisíc eur, resp. 15-tisíc eur (podľa predpokladanej úspory primárnej energie), ktorá bude automaticky uvedená aj v zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu.

Výšku skutočne vyplateného príspevku SAŽP vypočíta na základe preukázaných zrealizovaných opatrení na obnovu a sprievodnej dokumentácie v rozsahu, v akom je financovaná v rámci projektu.

Výška oprávnených výdavkov sa určuje systémom zjednodušeného vykazovania výdavkov. Bločky a faktúry teda nemusíte predkladať so žiadosťou o platbu, odložte si ich však. Môžete ich potrebovať kvôli prípadnej finančnej kontrole na mieste, ktorá môže prísť najneskôr 31. augusta 2031.

Pre konzultácie ohľadom výziev sú aj naďalej k dispozícii regionálne kancelárie SAŽP, Zelená linka Ministerstva životného prostredia SR (0800 144 440 ) či špeciálna linka pre výzvy na doplnenie (0907 208 721).