Obnova domov podmienky

Aktualizované: Pri obnove rodinných domov zvýhodnia niektoré skupiny obyvateľov, štát zverejnil podmienky

Partneri sekcie:

Slovenská agentúra životného prostredia zverejnila podmienky výzvy z Plánu obnovy na rekonštrukciu rodinných domov. Zvýhodnené budú viacdetné rodiny aj rodiny so zdravotne postihnutým dieťatom.

Upozornenie: Informácie v článku sa vzťahujú k prvým dvom pilotným výzvam na obnovu domu, ktoré boli uzatvorené 28. februára 2023. Podávanie žiadostí v tretej výzve sa zjednodušilo, prečítajte si, ako.

Po mesiacoch čakania Ministerstvo životného prostredia SR zverejnilo podmienky pre obnovu 30-tisíc rodinných domov z Plánu obnovy a odolnosti SR. Kritériá reflektujú aktuálne sociálne a ekonomické pomery. Podľa ministra životného prostredia Jána Budaja vojnový konflikt na Ukrajine a následný prudký rast cien energií a potravín sú dôvodom, prečo ministerstvo upravilo nastavenie podmienok.

Čo sa v článku dočítate:

Aké podmienky musí dom spĺňať
Kto môže požiadať o dotáciu
Čo patrí medzi oprávnené náklady
Aká je výška príspevku
Ďalšie dôležité informácie o dotácii
Ako podať žiadosť

„Vytvorili sme mechanizmus, aby prostriedky z Plánu obnovy mohla čerpať aj skupina žiadateľov, ktorá by v súčasnosti nedokázala ani čiastočne financovať obnovu rodinného domu,“ zdôraznil minister. Zvýhodnenou skupinou budú rodiny so štyrmi a viac deťmi alebo s ťažko zdravotne postihnutým dieťaťom.

Do konca roka Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP), ktorá v mene ministerstva projekt zastrešuje, plánuje uzatvoriť zmluvy na obnovu prvých 4-tisíc rodinných domov v rámci dvoch pilotných výziev. Vyčlenila na to 30 miliónov eur, teda 15 miliónov pre každú výzvu. K 1. februáru 2023 ministerstvo indikatívnu výšku prostriedkov pre obe pilotné výzvy upravilo na 40 miliónov eur.

Celkovo sa do roku 2026 plánuje obnoviť 30-tisíc rodinných domov. Tí, ktorí to nestihnú teraz, tak budú mať priestor v ďalších mesiacoch a rokoch.

Cieľom obnovy je zlepšiť tepelnotechnické vlastnosti domu, vymeniť neefektívne zdroje tepla a teplej vody, ale tiež realizovať adaptačné opatrenia zmierňujúce klimatickú krízu. Záujemca bude môcť podporu využiť buď na jedno opatrenie, alebo na kombináciu viacerých, podľa svojich finančných možností.

Ľubovoľnou kombináciou opatrení (zateplenie, výmena okien, použitie obnoviteľných zdrojov energie…) musí byť dosiahnutá úspora primárnej energie minimálne 30 % oproti stavu pred obnovou. Splnenie tejto požiadavky sa preukazuje porovnaním hodnoty potreby primárnej energie pred obnovou z projektového energetického hodnotenia, resp. z energetického certifikátu a hodnoty primárnej energie po uskutočnení obnovy.

Náklady budú majiteľom preplatené až po vydokladovaní zrealizovanej obnovy, teda spätne.

Nová škridlová strecha
Do konca roka SAŽP uzatvorí zmluvy na obnovu prvých 4-tisíc rodinných domov. | Zdroj: iStock

Podmienky dotácie na obnovu rodinných domov

Prinášame vám podmienky poskytnutia finančných prostriedkov na obnovu rodinných domov. Tieto všetky musíte splniť, aby ste mohli uzatvoriť  zmluvu o poskytnutí finačných prostriedkov.

Aké podmienky musí dom spĺňať?

Dôležitým kritériom je vek stavby. Vlastník môže získať financie na obnovu 10- a viac ročného domu na základe listu vlastníctva, kde je evidovaný ako „rodinný dom“. Vek stavby sa posudzuje na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia, ktoré nadobudlo právoplatnosť pred 1. januárom 2013, respektíve na základe potvrdenia obecného úradu o veku stavby.

Oprávnený rodinný dom sa musí nachádzať sa na území Slovenskej republiky a byť využívaný (či už výlučne alebo v prevažnej miere) na bývanie. V prípade zmiešaného využitia nesmie podlahová plocha domu využívaná na iný účel presiahnuť 10 % celkovej podlahovej plochy domu. Rodinný dom môže mať maximálne tri bytové jednotky.

Kto môže o dotáciu požiadať?

Žiadateľom môže byť výhradný vlastník, bezpodielový aj spolupodielový vlastník, ktorý nemá nedoplatky na daniach, ani v sociálnej poisťovni, zdravotná poisťovňa voči nemu neeviduje pohľadávky po splatnosti a nesmie voči nemu byť vykonávaná exekúcia.

Aktualizácia: Žiadateľ nesmie mať nedoplatky na daniach, vedených miestne príslušným daňovým úradom, ktorých výška presahuje 170 eur, ani nedoplatky na sociálnom poistení v sume prevyšujúcej 100 eur a zároveň nesmie byť vedený v zozname dlžníkov v žiadnej zo zdravotných poisťovní. Za účelom preukázania splnenia týchto podmienok sa nepredkladajú žiadne osobitné údaje, SAŽP si overí splnenie podmienky prostredníctvom verejne dostupných informácií v zoznamoch dlžníkov.

V prípade nehnuteľnosti, ktorú vlastnia viacerí majitelia, tieto podmienky platia pre všetkých spoluvlastníkov. Do momentu vyplatenia finančných prostriedkov nesmie žiadateľ zmeniť vlastnícky vzťah, teda musí zostať vlastníkom alebo spoluvlastníkom domu.

Zároveň musí mať žiadateľ trvalý pobyt v rodinnom dome najneskôr od 5. septembra 2022, v prípade viacerých vlastníkov stačí, ak túto podmienku spĺňa aspoň jeden z nich. (Pri výzve so zvýhodnenou mierou podpory musí mať trvalý pobyt v dome hlavný žiadateľ.) Každý z vlastníkov musí byť občanom členského štátu EÚ. V prípade dvojitého občianstva nie je druhé občianstvo v tomto prípade posudzované.

Žiadateľ môže na úkony spojené s predložením žiadosti splnomocniť aj tretiu osobu, či už fyzickú alebo právnickú. Toto môžu využiť tí, ktoré nemajú prístup k internetu, alebo ich prístup k internetu je sťažený, prípadne neovládajú prácu s internetom natoľko, aby boli schopní vyplniť formulár žiadosti.

Čo všetko sa považuje za oprávnené náklady?

Pri obnove musí dôjsť k úspore primárnej energie minimálne 30 % a zároveň súčasťou obnovy musí byť aspoň jedno z opatrení zaradených do skupiny A. Patria sem:

 • zateplenie obvodového plášťa,
 • zateplenie strešného plášťa,
 • výmena otvorových konštrukcií,
 • zateplenie podlahy nevykurovaného podkrovia (resp. akéhokoľvek nevykurovaného priestoru, pod ktorým je vykurovaný priestor),
 • zateplenie stropu nevykurovaného suterénu (resp. akéhokoľvek nevykurovaného priestoru, nad ktorým je vykurovaný priestor)
 • zateplenie podlahy na teréne (vykurovanej miestnosti, pod ktorou nie je iná miestnosť).

Pozor! Za oprávnené nebudú považované opatrenia skupiny A, ktoré sa viažu na vybudovanie nadstavby alebo prístavby, ani zobytnenia podkrovia alebo suterénu.

Výdavky vynaložené na výmenu strešnej krytiny budú považované za oprávnené len v prípade, ak je súčasťou obnovy aj odstránenie azbestu zo strešnej krytiny.

Medzi opatrenia zaradené do ďalších skupín B1 až B5 patria:

 • tepelné čerpadlá, fotovoltické panely, solárne kolektory (ich inštalácia a uvedenie do prevádzky),
 • výmena zastaraného plynového kotla alebo zdroja na báze uhlia za nový plynový kondenzačný kotol,
 • rekuperácia,
 • iný tepelný zdroj (napríklad elektrokotol),
 • intenzívna a extenzívna zelená strecha,
 • podzemná a nadzemná akumulačná nádrž na dažďovú vodu,
 • inštalácia tieniacej techniky (trvalo inštalované stavebné výrobky vonkajšej tieniacej techniky s pohyblivými prvkami),
 • odstránenie azbestu.

Pozor! Plynový kondenzačný kotol vám bude preplatený len po splnení určitých podmienok, ak nahrádza zastaraný plynový kotol alebo zdroj tepla na báze uhlia, je zaradený do energetickej triedy A, je súčasťou komplexnej obnovy a spĺňa podmienky na ekodizajn (parametre nariadenia Komisie EÚ).

V prípade obnoviteľných zdrojov energie je zoznam oprávnených zariadení totožný s programom Zelená domácnostiam.

Okrem týchto opatrení je možné získať finančné prostriedky aj na prípravu sprievodnej dokumentácie ako projektová dokumentácia (vrátane energetického hodnotenia), ak obnova podlieha stavebnému povoleniu, projektová dokumentáciu bez stavebného povolenia, energetický certifikát východiskového stavu rodinného domu, projektové energetické hodnotenie či energetický certifikát po obnove.

Aktualizácia: Finančné prostriedky sa budú poskytovať aj na vynútené vedľajšie výdavky, ktoré prijímateľ jednoznačne preukáže fotodokumentáciou a vyjadrením odborne spôsobilej osoby. Ale len v prípade rodinných domov, kde dochádza k presahom zatepľovanej fasády nad rámec teplovýmennej plochy konštrukcie z dôvodu minimalizovania tepelných mostov, ako sú napríklad sokel, rímsa, atika, štítová stena, betónová markíza, vrátane všetkých vystupujúcich konštrukcií v kontakte s teplovýmenným obalom rodinného domu.

Výška príspevku a zvýhodnené skupiny obyvateľov

Prvá pilotná výzva je určená štandardnej skupine obyvateľov. Tu vám môže byť preplatených najviac 60 % z celkových oprávnených nákladov. Maximálna výška finančných prostriedkov je:

 • 14-tisíc eur pri projektoch obnovy, ktoré dosiahnu úsporu primárnej energie 30 až 60 %,
 • 19-tisíc eur pri projektoch obnovy, ktoré dosiahnu úsporu primárnej energie viac ako 60 %.

Rozdiel medzi skutočne vynaloženými výdavkami a poskytnutými finančnými prostriedkami príjemca dotácie hradí z vlastných alebo úverových zdrojov.

Druhá pilotná výzva s podtitulom zvýhodnená je určená sociálne znevýhodneným, teda žiadateľom, ktorí majú v osobnej starostlivosti dieťa (mladšie ako 18 rokov) s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo majú ako viacdetná rodina v dome na trvalý pobyt prihlásené 4 a viac detí. Ak niektoré z detí dosiahne plnoletosť po termíne predloženia žiadosti, možnosť získať dotáciu tým nezaniká. Maximálna výška finančných prostriedkov pre takéto rodiny je:

 • 18-tisíc eur, ktoré predstavujú maximálne 95 % celkových nákladov.
Aktualizácia: Výška oprávnených výdavkov na realizáciu opatrení patriacich do skupiny A musí predstavovať minimálne 50 % celkových oprávnených výdavkov projektu. Výška oprávnených výdavkov na realizáciu opatrení skupín B3 a B5 (teda nádrž na dažďovú vodu, tieniacia technika a odstránenie azbestu) nesmie kumulatívne prekročiť 10% celkových oprávnených výdavkov projektu. Vynútené vedľajšie výdavky môžu tvoriť maximálne 10 % z opatrenia A.1 zateplenie obvodového plášťa.
Rekonštrukcie podkrovie
Medzi opatrenia skupiny A patrí aj zateplenie nevykurovaného priestoru v rodinnom dome. | Zdroj: iStock

Čo ďalšie by ste mali vedieť?

Obnovou musí dôjsť k úspore primárnej energie minimálne o 30 % oproti pôvodnému stavu a zároveň musí byť vykonané aspoň jedno opatrenie zo skupiny A. Opatrenia zo skupiny B sú voliteľné.

Dôležitou podmienkou je dátum objednania prác, tovarov a služieb pri obnove rodinného domu, ktorý nemôže byť skorší ako 1. február 2020.

Kotol na spaľovanie biomasy nebude v tomto programe podporovaný ani v prípade, ak umožňuje spaľovanie viacerých druhov palív. Tam, kde je to technicky možné, ministerstvo odporúča inštaláciu solárnych fotovoltických a/alebo fototermických systémov a/alebo tepelného čerpadla.

Pri odstránení azbestu z rodinného domu je nevyhnutné nájsť kvalifikovaných odborníkov, ktorí pripravia plán práce a podklady pre povolenie a likvidáciu tohto nebezpečného odpadu.

Aktualizácia: V prípade inštalácie decentrálnej rekuperácie, teda riadeného vetrania so spätným získavaním tepla, musíte jednotky inštalovať v minimálne dvoch miestnostiach.

Na obnovu rodinného domu je možné poskytnúť prostriedky len raz, bez ohľadu na to, kto o ne žiada alebo aké opatrenia sú súčasťou projektu. Na projekt, ani na žiadnu jeho časť nemohol byť v minulosti vyplatený finančný príspevok z iných verejných zdrojov, to platí aj pre budúcnosť. Cieľom je, aby sa zabránilo duplicitnému financovaniu rovnakých výdavkov.

Aspoň 70 % (hmotnosti) zdravotne neškodného stavebného a demolačného odpadu zo staveniska by malo byť opätovne použitého či recyklovaného v súlade s Protokolom EÚ o nakladaní so stavebným odpadom.

V prípade, že SAŽP pri overovaní splnenia podmienok zistí, že žiadosť nie je úplná, vyzve vás na doplnenie chýbajúcich informácií, respektíve dokladov. Po odstránení nedostatok môžete žiadosť znova predložiť.

Realizácia projektu musí byť ukončená do 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy pri rodinných domoch podliehajúcich stavebnému konaniu, v ostatných prípadoch (ohlásenie drobnej stavby, stavby nevyžadujúce ohlásenie) máte na obnovu 8 mesiacov.

Nezabudnite si vyhotoviť fotodokumentáciu stavu domu pred jeho obnovou, teda ešte pred začatím prác. Fotky nesmú byť rozmazané či neprimerane malé. Ak označenie súpisného, resp. popisného čísla nie je čitateľné z fotografie celkového pohľadu rodinného domu, je potrebné vyhotoviť fotku s detailom tohto čísla.

Kedy a kde môžete podať žiadosť?

Od 15. októbra 2022 môžete žiadosť podať elektronicky na stránke www.obnovdom.sk, (budete potrebovať elektronický podpis). Osobne tak môžete urobiť od pondelka 17. októbra 2022 priamo v podateľni SAŽP v čase od 8:00 do 11:30 a 12:30 až 14:30. V listennej podobe môžete žiadosť zaslať aj poštou či kuriérom.

Aktualizácia: Žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu môžete podať v listinnej podobe osobne v jednej z 10 regionálnych kancelárií SAŽP (Bratislava, Trnava, Nitra, Trenčín, Žilina, Banská Bystrica, Lučenec, Liptovský Mikuláš, Prešov a Košice) počas ich otváracej doby.

Aktuálne podmienky výzvy a všetky ďalšie informácie získate ihneď na bezplatnej Zelenej linke MŽP SR: 0800 144 440.

Ak chcete byť informovaní o ďalších novinkách súvisiacich s novou výzvou, zaregistrujte na odber emailových upozornení zo Zelenej obnovy.