Žiadosť o dotáciu na obnovu domu

Ako získať príspevok na obnovu rodinného domu – krok za krokom

Tento stručný návod vás krok za krokom prevedie postupom, ako sa uchádzať o príspevok na obnovu rodinného domu z Plánu obnovy. Pred podaním žiadosti si preverte, či máte na dotáciu nárok a prichystajte si potrebné dokumenty. Podávanie žiadostí sa spustí 15. októbra 2022.

Upozornenie: Informácie v článku sa vzťahujú k prvým dvom pilotným výzvam na obnovu domu, ktoré boli uzatvorené 28. februára 2023. Prečítajte si, ako postupovať pri žiadosti v tretej výzve.

1. Uistite sa, či ste oprávnený žiadateľ

O príspevok, ktorý prideľuje Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP), môže žiadať fyzická osoba, ktorá mala trvalý pobyt v rodinnom dome už pred zverejneným výzvy, teda najneskôr od 5. septembra 2022. Pri výzve so zvýhodnenou mierou podpory musí mať trvalý pobyt v dome hlavný žiadateľ.

Žiadateľ musí zostať vlastníkom resp. spoluvlastníkom rodinného domu s výnimkou, ak došlo k zmene v dôsledku dedičského konania, do momentu vyplatenia finančných prostriedkov. Prečítajte si, aké ďalšie podmienky musí spĺňať žiadateľ.

2. Zistite, o aký príspevok sa môžete uchádzať

Príspevok môžu získať dve skupiny žiadateľov, a to štandardná skupina, ktorá má nárok pomoc vo výške 60 % nákladov. Maximálne však 14-tisíc pri úspore 30 až 60 % primárnej energie alebo 19-tisíc eur pri úspore energií nad 60 %.

Do druhej skupiny patria sociálne alebo zdravotne znevýhodnení žiadatelia. Tí majú nárok na intenzitu pomoci 95 % pri úspore primárnej energie 30 %. Maximálna výška pomoci je 18-tisíc eur. Pozrite si, pre koho je určená táto zvýhodnená výzva.

3. Preverte, či aj váš dom spĺňa podmienky

Základnou podmienkou je, aby bol váš rodinný dom postavený pred 1. januárom 2013 a využívaný výlučne alebo v prevažnej miere na bývanie. Preverte si aj ostatné kritéria, ktoré musí stavba spĺňať.

4. Oslovte odborníkov

Na dosiahnutie aspoň 30 % úspory primárnej energie budete potrebovať optimálne riešenia, poraďte sa preto s odborníkmi z radu architektov, projektantov alebo iných oprávnených osôb.

5. Pripravte si potrebné dokumenty

V tomto kroku je ideálne konzultovať povinné prílohy k žiadosti s pracovníkmi SAŽP v niektorej z 10 regionálnych kancelárií (Bratislava, Trnava, Nitra, Trenčín, Žilina, Banská Bystrica, Lučenec, Liptovský Mikuláš, Prešov a Košice).

Pozor, regionálne kancelárie poskytujú podporu iba vo forme odborného poradenstva a informácií o výzve. Odborní pracovníci nie sú oprávnení vyplňovať formuláre k žiadosti za vás. V regionálnych centrách však môžete svoju žiadosť podať osobne v listinnej forme.

Nezabudnite si vyhotoviť fotodokumentáciu stavu rodinného domu pred realizáciou obnovy, aby ste po ukončení vedeli zdokumentovať aj stav pred obnovou.

6. Podajte žiadosť

Žiadosť môžete podať online od 15. októbra, prostredníctvom formulára na www.obnovdom.sk. Vygenerované PDF autorizujete elektronickým podpisom a zašlete prostredníctvom e-schránky (do predmetu je potrebné uviesť „Žiadosť – Plán obnovy“ a „Pilotná výzva 02I01-18-V01“) spolu so s prílohami, pri ktorých je možné vytvoriť ich elektronickú podobu zaručenou konverziou. Prílohy žiadosti, ktoré nie je možné zaručene konvertovať do elektronickej podoby, je potrebné predložiť listinne.

Žiadateľ, ktorý nedisponuje elektronickým podpisom, posiela žiadosť (vygenerované vytlačené PDF) spolu s prílohami prostredníctvom Slovenskej pošty, kuriérom, alebo ju osobne doručí do podateľne Slovenskej agentúry životného prostredia na ul. Rožňavská 24 v Bratislave od pondelka 17. októbra v čase od 8:00 do 11:30 a 12:30 až 14:30 alebo ju zanesie do niektorého z 10 regionálnych centier počas ich otváracích hodín.

7. Počkajte na vyjadrenie

Vašu žiadosť vrátane príloh SAŽP skontroluje a posúdi splnenie podmienok. V prípade, že zistí nedostatky, vyzve vás na ich odstránenie a doloženie v stanovenej lehote. Ak vaša žiadosť bude spĺňať všetky predpísané náležitosti, dostanete informáciu o splnení podmienok získania príspevku.

SAŽP zoradí žiadosti, ktoré splnili podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu podľa dňa ich úplného predloženia. Na stránke www.obnovdom.sk by mal časom pribudnúť priebežne aktualizovaný zoznam žiadateľov, ktorí splnili a ktorí nesplnili podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu.

8. Uzatvorte zmluvu o poskytnutí príspevku

V prípade, že vašu žiadosť schvália, bude vám spolu s Oznámením splnenia podmienok doručený návrh zmluvy. Podpísanú zmluvu (ručne alebo elektronicky) potom pošlete naspäť na adresu podateľne SAŽP, zanesiete do regionálnej kancelárie alebo pošlete prostredníctvom www.slovensko.sk.

Zároveň sa musíte registrovať na verejnom portáli Informačného a monitorovacieho systému Plánu obnovy (ďalej len ako „ISPO)“, a to najneskôr v deň podpisu zmluvy.

9. Zabezpečte si zdroje spolufinancovania

Náklady na obnovu domu zatiaľ hradíte vy, preplatené vám budú až spätne v poslednom kroku.

SAŽP spolupracuje s komerčnými bankami, ktoré budú poskytovať finančné produkty na spoluúčasť pri obnove rodinného domu v prípade, že nemáte dostatok vlastných peňazí. Aktuálne sa medzi nimi nachádza Zelená pôžička od VÚB, Úver pre modrú planétu od Tatrabanky, Spotrebný úver od ČSOB a Spotrebný úver pre budúcnosť od SLSP.

10. Vyberte si dodávateľa prác

Obnovu môžete realizovať aj svojpomocne, alebo si vybrať dodávateľa prác. SAŽP vás v tomto nijako neobmedzuje.

Pri zabezpečení dodávky služieb a tovarov od tretích osôb však musíte dodržiavať princípy transparentnosti, vrátane zákazu konfliktu záujmov. SAŽP môže v súvislosti s každým dodávateľom vykonať kontrolu/audit, ktoré súvisia s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami.

11. Realizujte projekt

Poskytnutie finančných prostriedkov v rámci tejto výzvy sa vzťahuje aj na stavebné práce, tovary a služby v prípade rodinných domov, ktoré už boli obnovené, nie však skôr ako 1. februára 2020.

Ak ste s obnovou ešte nezačali, máte na to 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy v prípade vydaného stavebného povolenia. Za ukončenie realizácie projektu sa považuje deň právoplatnosti rozhodnutia o užívaní stavby (kolaudačného rozhodnutia).

Pri ostatných domoch (ohlásenie drobnej stavby, stavby nevyžadujúce ohlásenie) máte na realizáciu prác 8 mesiacov. Za ukončenie realizácie projektu sa považuje deň odovzdania diela alebo zariadenia, resp. jeho poslednej časti na základe preberacieho protokolu o prevzatí diela/zariadenia.

Najneskorší dátum ukončenia prác je však 31. marca 2026 (v rámci celého projektu, ktorý bude trvať do roku 2026).

12. Pripravte si dokumentáciu, ktorá potvrdzuje realizáciu projektu

Dokumentáciu, ktorá potvrdzuje realizovanie naplánových úsporných opatrení a stavebných prác si uchovajte minimálne 5 rokov od dátumu konečnej platby prostriedkov mechanizmu.

Oprávnené výdavky musia byť doložené účtovnými dokladmi, teda faktúrami alebo inými relevantnými dokladmi, a zaokrúhlené na dve desatinné miesta (5 alebo 10 eurocentov).

Súčasťou sprievodnej dokumentácie je aj energetický certifikát po obnove rodinného domu.

13. Požiadajte o vyplatenie príspevku

Po ukončení realizácie projektu obnovy domu požiadajte SAŽP o vyplatenie príspevku a predložte povinnú dokumentáciu. Finančné prostriedky z mechanizmu vám budú vyplatené až po vykonaní finančnej kontroly, vrátane prípadnej finančnej kontroly na mieste. Na základe záverov kontroly vám SAŽP vyplatí príslušnú sumu oprávnených výdavkov.

redakcia v spolupráci so SAŽP