Bankový úver

Obnovu rodinného domu môžete financovať aj úverom, koľko vám ponúknu jednotlivé banky?

Partneri sekcie:

Ak žiadate o dotáciu na obnovu rodinného domu, musíte disponovať vlastnými finančnými prostriedkami, pretože príspevok vám budú vyplatený až spätne po vykonaní finančnej kontroly. Tí, ktorí nemajú dostatok vlastných zdrojov, môžu využiť aj úver z banky.

Žiadatelia o príspevok na obnovu starších rodinných domov môžu žiadať o zvýhodnené komerčné úvery. Sú od bánk, ktoré spolupracujú so Slovenskou agentúrou životného prostredia (SAŽP), ktorá je podriadená MŽP. Konkrétne sú to ČSOB Banka, Slovenská sporiteľňa, Tatra banka a VÚB banka. Ich zoznam nie je konečný, ešte sa priebežne môže meniť.

Po rokovaniach Národná banka Slovenska upravila podmienky pre úvery v rámci www.obnovdom.sk. Zvýhodnené úvery majú lepšie úrokové sadzby, banky tiež ponúkajú bezúčelové úvery na obdobie až 10 rokov, ale aj možnosť využiť odpočítateľnú čiastku zo životného minima pri dosiahnutí úspory nákladov na energie.

Pri Spotrebnom úvere od ČSOB môžete rátať s úrokovou sadzbou od 5,50 % p. a. a maximálne s 25-tisíc eurami na obnovu rodinného domu. Spotrebný úver pre budúcnosť od Slovenskej sporiteľne má zvýhodnenú úrokovú sadzbu od 4,49 % p. a.. Jeho výška je maximálne 28-tisíc eur.

Produkt Tatra banky má názov Úver pre modrú planétu, jeho maximálna výška je 28-tisíc eur a úroková sadzba 4,99 % p. a. na celé obdobie splatnosti úveru. Vo VÚB klientom môžu ponúknuť Zelenú pôžičku s úrokovou sadzbou od 5,90 % p. a. a veľkorysých 35-tisíc eur.

K bankám, ktoré spolupracujú so SAŽP v rámci obnovy rodinných domov, pribudla aj UniCredit Bank. Jej produkt PRESTO pre lepší domov ponúka až 40-tisíc eur bez nutnosti zabezpečenia nehnuteľnosti a garantovaný úrok vo výške 5,94 % p. a. Určený je na znižovanie energetickej náročnosti domov a efektívne využívanie zdrojov energie.

O úvery možno požiadať ešte pred podpisom zmluvy so SAŽP na obnovu domu.

Zlepšenie možností spolufinancovania obnovy

Rezort životného prostredia tiež iniciuje podpísanie Memoranda o porozumení s Európskou bankou pre obnovu a rozvoj (EBOR), za účelom zlepšenia možností spolufinancovania obnovy rodinných domov. Na základe memoranda by mala EBOR zaistiť finančné krytie rizikovejších úverov. EBOR tiež plánuje uzatvárať zmluvy o zárukách na úvery na spolufinancovanie obnovy rodinných domov s komerčnými bankami, čím by sa mali dosiahnuť dostupnejšie úvery na spolufinancovanie obnovy domov.

Žiadosti v pilotných výzvach sa posudzujú podľa poradia úplnosti. Ak sú kompletné a správne podané, mali by byť úspešné, no ak chýba dokumentácia, SAŽP vyzve žiadateľov na doplnenie. Pilotné výzvy v hodnote 30 miliónov eur, ktoré boli nedávno spustené, majú za cieľ okrem iného zistiť reálny záujem.

Sú určené pre štandardnú skupinu žiadateľov, a tiež pre sociálne a ekonomicky znevýhodnené skupiny. Po vyčerpaní súčasných prostriedkov budú až do roku 2026 vyhlasované ďalšie výzvy. Celkovo je na obnovu domov k dispozícii viac ako 500 miliónov eur z Plánu obnovy a odolnosti SR. Pri štátnych dotáciách sa štandardne peniaze vyplácajú až spätne po vydokladovaní a uznaní oprávnených nákladov.

SITA, red