Dokumentácia k žiadosti o dotácie

Aktualizované: Čo všetko potrebujete k žiadosti o dotáciu na obnovu rodinného domu?

O dotáciu na obnovu rodinných domov môže po zverejnení výzvy v októbri požiadať každý, kto spĺňa podmienky a doloží všetky potrebné dokumenty. Prinášame vám ich prehľad, aby ste sa mohli v predstihu pripraviť.

Upozornenie: Informácie v článku sa vzťahujú k prvým dvom pilotným výzvam na obnovu domu, ktoré boli uzatvorené 28. februára 2023. Podávanie žiadostí v tretej výzve sa zjednodušilo, prečítajte si v našom článku ako a aké povinné prílohy potrebujete.

Konečne poznáme oficiálne podmienky poskytnutia prostriedkov na obnovu rodinných domov. V prípade týchto dotácií z Plánu obnovy a odolnosti SR neexistuje žiadne regionálne obmedzenie, ako tomu je napríklad v programe Zelená domácnostiam. Môže o ne teda požiadať každý, kto spĺňa podmienky.

Cieľom investície vo výške viac ako pol miliardy eur je do júna 2026 obnoviť minimálne 30-tisíc rodinných domov a tak účinne prispieť k zelenej transformácií a ku klimatickému cieľu.

Finančná pomoc je zameraná na vlastníkov starších rodinných domov, kde je stále vysoký potenciál energetických úspor. Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP), ktorá v mene Ministerstva životného prostredia SR projekt zastrešuje, uzatvorí do konca roka zmluvy na obnovu prvých 4-tisíc rodinných domov.

Z dotácie tak môžete financovať tradičné opatrenia na úsporu energie ako napríklad tepelná izolácia, výmena okien, výmena neefektívnych zdrojov tepla alebo osadenie nových zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie. Prípadne aj opatrenia na podporu adaptácie na zmenu klímy ako vegetačné strechy.

Schéma zahŕňa kombináciu povinnej a nepovinnej časti. Ich jednotlivé komponenty nájdete v našom predchádzajúcom článku. SAŽP nakoniec upustila od požiadavky, aby boli dodávateľské firmy certifikované. Dôležitou podmienkou je dátum objednania prác, tovarov a služieb pri obnove rodinného domu, ktorý nemôže byť skorší ako 1. február 2020. Štát teda prispeje na obnovu iba tomu, kto rekonštruoval po tomto dátume.

K žiadosti o dotáciu na obnovu rodinného domu budete musieť priložiť aj povinné prílohy – originály či kópie. Potrebná dokumentácia sa líši podľa toho, či je žiadateľ výlučným vlastníkom a či práce podliehajú stavebnému povoleniu.

Projekt k obnove domu
Súčasťou nákladov, na ktoré sa vzťahujú dotácie, sú projektová dokumentácia a energetický certifikát. | Zdroj: iStock

Povinné prílohy k žiadosti o príspevok

 • Plnomocenstvo pre hlavného žiadateľa overené notárom (originál je povinný, ak žiadateľ nie je výlučným vlastníkom rodinného domu).
 • Plnomocenstvo pre kontaktnú osobu overené notárom (originál je povinný, ak žiadateľ splnomocnil na zastupovanie inú osobu).
 • Výpis z registra trestov, ktorý nie je starší ako 1 mesiac (originál alebo úradne osvedčená kópia je povinnou prílohou, ak žiadateľ nevyplnil v žiadosti o dotáciu údaje potrebné pre vyžiadanie výpisu z registra trestov, vtedy sa predkladá výpis ako osobitná príloha).
 • Dokument potvrdzujúci vek domu (kópia prvého kolaudačného rozhodnutia alebo kópia potvrdenia obecného/mestského úradu o veku stavby, alebo kópia povolenia užívania stavby, alebo kópia znaleckého posudku, z ktorého je zrejmý vek domu).
 • Dokument potvrdzujúci návrh opatrení na zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy, a to:
  1. v prípade obnovy, ktorá podlieha stavebnému povoleniu, je to kópia projektového energetického hodnotenia,
  2. ak obnova stavebnému povoleniu nepodlieha, vtedy je potrebná kópia energetického certifikátu pred obnovou rodinného domu, ktorý bude obsahovať návrh opatrení na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov, vrátane správy, ktorá tvorí prílohu energetického certifikátu.
 • Dokument, ktorý potvrdzuje vlastníctvo hlavného žiadateľa k bankovému účtu, na ktorý majú byť vyplatené prostriedky mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti (kópia výpisu z účtu alebo potvrdenie o vedení účtu).
 • Fotodokumentácia pred a po potvrdzujúca realizáciu projektu obnovy.

Vzory dokumentov si môžete stiahnuť z oficiálnej stránky projektu.

Aktualizácia k 1. februáru 2023: Zo zoznamu povinných príloh vypadlo vyjadrenie stavebného úradu k navrhovanému projektu obnovy rodinného domu, teda napríklad kópia stavebného povolenia. Môže za to nejednotná metodika potvrdení o vydaní stavebného povolenia alebo ohlásenia drobných stavebných úprav jednotlivými stavebnými úradmi obcí.

Projektová dokumentácia ako súčasť nákladov

Pozitívnou správou je, že vyššie uvedená projektová dokumentácia patrí medzi oprávnené výdavky, a to najviac do výšky 1 700 eur pre štandardných žiadateľov. Táto suma platí pre projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie, vrátane projektového energetického hodnotenia.

Na dokumentáciu bez stavebného povolenia a bez projektového energetického hodnotenia sa vzťahuje maximálna výšky dotácie 1 000 eur, na energetický certifikát východiskového stavu 150 eur a energetický certifikát po obnove rodinného domu rovnako 150 eur.

Výška výdavkov pre žiadateľov so zvýhodnenou mierou podpory je odlišná: na projekt so stavebným povolením si môžu uplatniť až 2 040 eur, na dokumentáciu bez stavebného povolenia 1 200 eur a aj podpora pre energetické certifikáty je vyššia, 180 eur.

Kedy a kde môžete podať žiadosť?

Na stránke www.obnovdom.sk od 15. októbra 2022 online formou alebo poštou adresovanou na SAŽP, osobne od pondelka 17. októbra 2022 v 10 regionálnych centrách alebo na podateľni SAŽP. Podmienky pripravovanej výzvy a všetky ďalšie informácie získate aj na bezplatnej Zelenej linke MŽP SR: 0800 144 440.

SAŽP zriadila 10 regionálnych kancelárií v Bratislave, Trnave, Nitre, Trenčíne, Žiline, Liptovskom Mikuláši, Banskej Bystrici, Prešove, Košiciach a Lučenci, v ktorých žiadateľom poskytnú odborné poradenstvo. Otvorené sú od 9. do 17. hodiny cez týždeň a počas víkendov každú sobotu od 10. do 14. hodiny.

Ak chcete byť informovaní o ďalších novinkách súvisiacich s novou výzvou, zaregistrujte na odber emailových upozornení zo Zelenej obnovy.