Zateplenie fasády

Pri dosahovaní klimatických cieľov je podľa ministerstva kľúčová obnova budov

Medzivládny panel pre zmenu klímy (IPCC) zverejnil druhú časť šiestej hodnotiacej správy IPCC. Ide o doteraz najkomplexnejšie hodnotenie dôsledkov klimatickej zmeny. 

V pracovnej skupine IPCC hodnotil medzinárodný tím expertov vplyvy zmeny klímy na ekosystémy a biodiverzitu, ale tiež na ľudí a ich rozmanité spoločnosti, kultúry a sídla. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) sa stotožňuje s publikovanými vedeckými poznatkami o nespochybniteľnom vplyve človeka na ekosystémy a globálne otepľovanie.

Podľa odborníkov je kľúčové rýchle a výrazné zníženie emisií skleníkových plynov. Klimatické hrozby môžeme zmierniť uvážlivým hospodárením a riešeniami, založenými na ochrane prírody. Aktivity Slovenska pri dosahovaní klimatických cieľov zosumarizovalo aj ministerstvo, ktoré presadzuje viaceré opatrenia. Tie majú prispieť k riešeniu zmeny klímy a adaptácii Slovenska na túto výzvu.

V Pláne obnovy a odolnosti SR vyčlenilo 43 % financií na zelené klimatické opatrenia. Prioritou je podpora obnoviteľných zdrojov energie, „zelená obnova budov“, modernizácia železníc, dekarbonizácia priemyslu, ale aj podpora alternatívnych palív a adaptačné opatrenia. Z pohľadu MŽP je kľúčovým projekt obnovy budov. Prostredníctvom neho prejde renováciou 30 tisíc rodinných domov s očakávanou energetickou úsporou na úrovni 30 %.

Dôležitým dokumentom je Akčný plán adaptácie SR na zmenu klímy. Ministerstvo pripravilo plán, ktorého jadrom je 7 špecifických oblastí ako ochrana, manažment a využívanie vôd, udržateľné poľnohospodárstvo, adaptované lesné hospodárstvo, prírodné prostredie a biodiverzita, zdravie a zdravá populácia, adaptované sídelné prostredie a technické, ekonomické a sociálne opatrenia. Súčasťou dokumentu sú i opatrenia, ktoré prispejú k eliminácii pôdnej erózie v lesoch, zníženiu citlivosti lesov na sucho, ako aj k zníženiu rizika lesných požiarov.

Nový zákon o klíme

Európska zelená dohoda má pomôcť premeniť Európu na prvý klimaticky neutrálny kontinent v roku 2050, a to aj obnovou budov v záujme energetickej efektívnosti. Dôležitým dokumentom je klimatický balík EÚ s názvom Fit for 55. Slovensko premietne jeho opatrenia do národnej legislatívy prostredníctvom nového historický prvého zákona o klíme.

Jeho úlohou bude napríklad presne určiť, ktoré štátne orgány a inštitúcie budú zodpovedné za napĺňanie jednotlivých klimatických cieľov. Klimatický zákon má doviesť Slovensko do éry uhlíkovej neutrality a previesť ho obdobím zmeny klímy, ktoré už nastalo. Jej zmeny budú, bez ohľadu na prijaté opatrenia, pokračovať ešte niekoľko desaťročí.

MŽP sa chce zamerať aj na územné plánovanie, ktoré pozitívne ovplyvní kvalitu života ľudí a životného prostredia. Správne fungujúce územné plánovanie zvýši klimatickú odolnosť krajiny. Zlepší sa jej schopnosť adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy, ako sú prívalové dažde alebo suchá.

Ministerstvo životného prostredia, red