Čo všetko potrebujete k žiadosti o dotáciu na obnovu rodinného domu?

Dokumentácia k žiadosti o dotácie
Zdroj: iStock

O dotáciu na obnovu rodinných domov môže po zverejnení výzvy o pár mesiacov požiadať každý, kto spĺňa podmienky a doloží všetky potrebné dokumenty. Prinášame vám ich prehľad, aby ste sa mohli v predstihu pripraviť.

Konečne poznáme predbežné podmienky poskytnutia prostriedkov na obnovu rodinných domov. V prípade týchto dotácií z Plánu obnovy a odolnosti SR neexistuje žiadne regionálne obmedzenie pre hlavné mesto, ako to býva pri eurofondoch. Môže o ne teda požiadať každý, kto spĺňa podmienky.

Cieľom investície vo výške viac ako pol miliardy eur je do júna 2026 obnoviť minimálne 30-tisíc rodinných domov a tak účinne prispieť k zelenej transformácií a ku klimatickému cieľu.

Finančná pomoc je zameraná na vlastníkov starších rodinných domov, kde je stále vysoký potenciál energetických úspor. Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP), ktorá v mene Ministerstva životného prostredia SR projekt zastrešuje, uzatvorí do konca roka zmluvy na obnovu prvých 4-tisíc rodinných domov.

Z dotácie tak môžete financovať tradičné opatrenia na úsporu energie ako napríklad tepelná izolácia, výmena okien, výmena neefektívnych zdrojov tepla alebo osadenie nových zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie. Prípadne aj opatrenia na podporu adaptácie na zmenu klímy ako vegetačné strechy.

Schéma zahŕňa kombináciu povinnej a nepovinnej časti. Ich jednotlivé komponenty nájdete v našom predchádzajúcom článku. SAŽP nakoniec upustila od požiadavky, aby boli dodávateľské firmy certifikované. Dôležitou podmienkou je dátum objednania prác, tovarov a služieb pri obnove rodinného domu, ktorý nemôže byť skorší ako 1. február 2020.

K žiadosti o dotáciu na obnovu rodinného domu budete musieť priložiť aj povinné prílohy, dokumentácia sa líši podľa toho, či ste s prácami už začali (nie však skôr ako pred februárom 2020) a či podliehajú stavebnému povoleniu.

Požadované prílohy v prípade, ak obnova rodinného domu ešte nezačala, prípadne nebola pred predložením žiadosti ukončená a

1. podlieha stavebnému povoleniu:

 • projektová dokumentácia spracovaná v stupni pre stavebné povolenie
 • projektové energetické hodnotenie stavby
 • stavebné povolenie
 • fotodokumentácia východiskového stavu domu
 • technický list (jeho vzor bude preddefinovaný a odporúča sa, aby ho vypracoval projektant)
 • doklad potvrdzujúci vek rodinného domu (kolaudačné rozhodnutie, ktoré nadobudlo právoplatnosť pred 1. januárom 2013 alebo potvrdenie obecného/mestského úradu)
 • doklad o nakladaní so stavebným odpadom 
 • vyjadrenie projektanta (spracovateľa projektovej dokumentácie) k vzlínavej vlhkosti.

2. nepodlieha stavebnému povoleniu:

 • energetický certifikát východiskového stavu
 • ohlásenie drobnej stavby alebo stavebných prác stavebnému úradu a vyjadrenie stavebného úradu, že voči navrhovaným stavebným úpravám nemá námietky, respektíve potvrdenie stavebného úradu (v prípade, ak stavebný úrad nepožaduje ohlásenie drobnej stavby alebo prác, tak aj o potvrdenie o tejto skutočnosti)
 • fotodokumentácia východiskového stavu domu
 • technický list (jeho vzor bude preddefinovaný a odporúča sa, aby ho vypracoval projektant)
 • doklad potvrdzujúci vek rodinného domu (kolaudačné rozhodnutie, ktoré nadobudlo právoplatnosť pred 1. januárom 2013 alebo potvrdenie obecného/mestského úradu)
 • doklad o nakladaní so stavebným odpadom 
 • vyjadrenie projektanta (spracovateľa projektovej dokumentácie) alebo osoby odborne spôsobilej na energetickú certifikáciu budov (spracovateľa energetického certifikátu rodinného domu) k vzlínavej vlhkosti
Projekt k obnove domu
Súčasťou nákladov, na ktoré sa vzťahujú dotácie, sú projektová dokumentácia a energetický certifikát. | Zdroj: iStock

Požadované prílohy v prípade, ak bola obnova domu pred predložením žiadosti ukončená a

1. podlieha stavebnému povoleniu:

 • projektová dokumentácia spracovaná v stupni pre stavebné povolenie
 • projektové energetické hodnotenie stavby
 • fotodokumentácia východiskového stavu domu
 • fotodokumentácia po realizácii projektu
 • rozhodnutie o povolení na užívanie stavby (kolaudačné rozhodnutie)
 • faktúry za realizované práce, ktorých prílohou je súpis prác s vyčíslením výdavkov podľa realizovaných opatrení a opatrení a doklad o úhrade faktúry (výpis z účtu)
 • energetický certifikát preukazujúci dosiahnutie úspory primárnych zdrojov energie
 • technický list (jeho vzor bude preddefinovaný a odporúča sa, aby ho vypracoval projektant)
 • doklad potvrdzujúci vek rodinného domu (kolaudačné rozhodnutie, ktoré nadobudlo právoplatnosť pred 1. januárom 2013 alebo potvrdenie obecného/mestského úradu)
 • doklad o nakladaní so stavebným odpadom
 • vyjadrenie projektanta (spracovateľa projektovej dokumentácie) a zároveň aj vyjadrenie osoby odborne spôsobilej na energetickú certifikáciu budov (spracovateľa energetického certifikátu rodinného domu) k vzlínavej vlhkosti.

2. nepodlieha stavebnému povoleniu:

 • energetický certifikát východiskového stavu
 • ohlásenie drobnej stavby alebo potvrdenie stavebného úradu, že voči navrhovaným stavebným úpravám nemá námietky, respektive potvrdenie stavebného úradu (v prípade, ak stavebný úrad nepožaduje ohlásenie drobnej stavby alebo prác, tak aj o potvrdenie o tejto skutočnosti)
 • fotodokumentácia východiskového stavu domu
 • fotodokumentácia po realizácii projektu
 • preberací protokol po ukončení stavebných prác
 • faktúry za realizované práce, ktorých prílohou je súpis prác s vyčíslením výdavkov podľa realizovaných opatrení a opatrení a doklad o úhrade faktúry (výpis z účtu)
 • energetický certifikát potvrdzujúci dosiahnutie úspory primárnych zdrojov energie
 • technický list (jeho vzor bude preddefinovaný a odporúča sa, aby ho vypracoval projektant)
 • doklad potvrdzujúci vek rodinného domu (kolaudačné rozhodnutie, ktoré nadobudlo právoplatnosť pred 1. januárom 2013 alebo potvrdenie obecného/mestského úradu)
 • doklad o nakladaní so stavebným odpadom
 • vyjadrenie projektanta (spracovateľa projektovej dokumentácie), prípadne relevantné vyjadrenie osoby odborne spôsobilej na energetickú certifikáciu budov (spracovateľa energetického certifikátu rodinného domu) k vzlínavej vlhkosti.

Ak bola súčasťou projektu dodávka a montáž zariadenia, požaduje sa:

 • fotodokumentácia dodaného zariadenia
 • energetický štítok (ak je relevantný)
 • doklad o uvedení do prevádzky (ak je relevantný)
 • faktúra za dodávku a montáž zariadenia (prílohou je rozpis výdavkov dodaného zariadenia na úrovni realizovaných opatrení)
 • technický list zariadenia (ak je relevantný)
 • správa o vykonaní odbornej skúšky, teda revízia (ak je relevantná)

Projektová dokumentácia ako súčasť nákladov

Pozitívnou správou je, že vyššie uvedená projektová dokumentácia patrí medzi oprávnené výdavky, a to najviac do výšky 1700 eur. Táto suma platí pre projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie, vrátane projektového energetického hodnotenia.

Na dokumentáciu bez stavebného povolenia a bez projektového energetického hodnotenia sa vzťahuje maximálna výšky dotácie 1000 eur, na energetický certifikát východiskového stavu 150 eur a energetický certifikát po obnove rodinného domu rovnako 150 eur.

Kedy a kde môžete podať žiadosť?

Po zverejnení výzvy na stránke www.obnovdom.sk v treťom kvartáli tohto roka, výzvu chce SAŽP vyhlásiť najneskôr v septembri. Aktuálne podmienky pripravovanej výzvy a všetky ďalšie informácie môžete získať na bezplatnej Zelenej linke MŽP SR: 0800 144 440.

SAŽP postupne zriadi aj 10 regionálnych kancelárií v krajských mestách, ale s ohľadom na spádové oblasti pribudnú aj kancelárie v Liptovskom Mikuláši a Lučenci. Mali by mali fungovať najneskôr v deň zverejnenia výzvy.

Envirorezort zverejnil podmienky oprávnenosti v predstihu, aby sa ľudia mohli pripraviť. Upozorňujeme, že definitívne podmienky budú stanovené v rámci zverejnenej výzvy v treťom štvrťroku 2022 a môžu sa líšiť v nadväznosti na prípadné úpravy.

Ak chcete byť informovaní o ďalších novinkách súvisiacich s novou výzvou, zaregistrujte na odber emailových upozornení zo Zelenej obnovy.

Sláva Štefancová