bezpecny system zakladov
Galéria(11)

Bezpečný systém základov

Partneri sekcie:

Spodná stavba stavebného objektu je v našich podmienkach namáhaná predovšetkým zrážkovou vodou a vlhkosťou z podzemnej vody. Rovnako však na základy stavby vplývajú aj odpadové vody či zložky pôdy rozpustené vo vode. Na ochranu nového, respektíve rekonštruovaného stavebného objektu proti vode a prieniku vlhkosti do vnútra stavebného objektu treba použiť vhodnú hydroizoláciu.

obr2 big image
obr3 big image
obr4 big image
obr5 big image
obr6 big image
obr7 big image
obr8 big image
obr10 big image

Hydroizolácia sa významnou mierou podieľa na kvalite celého stavebného diela. Nielen pri jej výbere, ale aj pri realizácii treba preto postupovať veľmi precízne a optimalizovať technologické procesy používané pri riešení hydroizolačných systémov. Ak počas projektovej fázy či samotnej výstavby dôjde pri riešení hydroizolácie k pochybeniu, po ukončení stavebných prác je náprava vzniknutých škôd náročná a veľmi nákladná, v niektorých prípadoch dokonca nemožná.

hydroizolácie,asfaltDôslednosť už pri projekte stavby
Hydroizolácie podzemných častí bežných podzemných konštrukcií často nespĺňajú požiadavky na hydroizolačnú účinnosť, a to hlavne v podmienkach zrážkovej, gravitačnej alebo podzemnej vody. Význam týchto hydroizolácií sa často podceňuje už vo fáze projektu, v ktorom sa nesprávne určí hydrofyzikálne zaťaženie a zvolí sa neadekvátny druh hydroizolácie spodnej stavby. K ťažkostiam prichádza aj vtedy, keď sa zhotovenie hydroizolácie prenecháva pracovníkom s nedostatočnou kvalifikáciou. Neodborná realizácia môže mať za následok vznik vážnych a ťažko odstrániteľných porúch (obr. 1). Ochrana stavby proti podzemnej, a to hlavne tlakovej vode je zložitý problém, ktorý si vyžaduje úzku spoluprácu projektanta a realizátora.

Vodorovná a zvislá hydroizolácia
Hydroizolácie spodných stavieb zahŕňajú predovšetkým hydroizolácie stenových konštrukcií umiestnených pod úrovňou terénu a vodorovné izolácie podlahových konštrukcií, umiestnených priamo na teréne alebo na základovej konštrukcii, napríklad na doske. Pre vodorovnú aj zvislú hydroizoláciu platí, že musia byť predovšetkým tesné, aby sa zabránilo trvalému znehodnoteniu stavebnej konštrukcie vodou (obr. 2).

Hydrofyzikálne zaťaženie
Výber vhodného typu hydroizolácie sa odvíja od hydrofyzikálneho zaťaženia, ktoré pôsobí na spodnú stavbu. Hydrofyzikálne zaťaženie sa určuje prostredníctvom hydrogeologického prieskumu, ktorým sa zisťuje maximálna hladina podzemnej vody či jej chemické zloženie. Zároveň sa prieskumom charakterizuje druh základovej pôdy a nepriepustnosť zeminy. Existujú tri kategórie hydrofyzikálneho zaťaženia.

Izolácia proti tlakovej vode – I. kategória
Tlaková voda vytvára v okolí alebo v objekte spojitú hladinu a pôsobí na hydro­izoláciu hydrostatickým tlakom vo všetkých smeroch. Za tlakovú vodu sa pritom považuje aj zadržaná voda, ktorá sa hromadí okolo stavebného objektu.

hydroizolácie,asfat hydroizolácie,asfalt
Obr. 3 Základom hydroizolácie proti tlakovej vode je zhotovenie podkladovej vane. Na ňu sa nanesie penetračný náter a následne sa realizuje hydroizolácia vo vodorovnom aj zvislom smere. Obr. 4 V prípade natavovanej hydroizolácie sa podklad musí dôkladne vyčistiť a opatriť penetračným náterom. Na takto pripravený povrch možno následne nataviť asfaltované pásy – modifikované alebo oxidované. Prednosťou modifikovaných asfaltovaných pásov sú ich tvárnosť aj pri nízkych teplotách, pružnosť a širšie aplikačné možnosti.

hydroizolácie,asfaltTlakové hydroizolácie sú izolácie pod úrovňou maximálnej hladiny spodnej vody. Hydroizolácia proti tlakovej vode sa zhotovuje do železobetónovej vane, ktorá zabezpečuje celistvosť izolácie (obr. 3). V prípade natavovanej hydroizolácie sa podklad musí dôkladne vyčistiť a opatriť penetračným náterom (obr. 4). Následne sa na vnútornú stranu vane nataví hydroizolácia vo vodorovnom aj zvislom smere (obr. 5). Pre zvislú stenu vane platí, že tlaková hydroizolácia sa musí končiť minimálne 30 cm nad maximálnou hladinou podzemnej vody (obr. 6).

Izolácia proti stekajúcej vode – II. kategória
Stekajúca (gravitačná) voda steká po povrchu konštrukcií a nevytvára merateľný tlak. Voda sa pohybuje len v smere gravitácie, s výnimkou vody hnanej vetrom. Vo väčšine prípadov však ide o zrážkovú vodu, ktorá tečie po povrchu a cez priepustné zeminy sa dostáva do podložia. Pri návrhu hydroizolácie proti stekajúcej vode sa musí vylúčiť možnosť zadržania vody v mieste hydroizolácie (obr. 7 a 8).

Izolácia proti zemnej vlhkosti – III. kategória
Zemná vlhkosť je voda viazaná v kapilárach, respektíve v póroch materiálov. Vlhkosť nikdy nevytvára spojitú hladinu, šíri sa len vplyvom pôsobenia absorpčných, kapilárnych alebo gravitačných síl. V prípade, že objekt nie je proti tlakovej vode chránený, môže voda vniknúť do základov a začať kondenzovať na vnútorných stenách suterénu (obr. 9).

Obr. 6 Detail vyhotovenia izolácie proti tlakovej vode
1 – penetračný náter, 2 – asfaltované pásy bez posypu, 3 – asfaltovaný pás Elastobit PV 40/25, 4 – geotextília, 5 – fólia, 6 – betónová konštrukcia, 7 – betónová konštrukcia, 8 – zemina
Obr. 9 Detail vyhotovenia izolácie proti zemnej vlhkosti
hydroizolácie,asfalt
Obr. 7 Hydroizolácia proti gravitačnej vode použitím asfaltovaných pásov sa na celej ploche natavuje na suchý a rovný podklad (väčšinou betón). Na podklad sa odporúča aplikovať penetračný náter, ktorý zabezpečí lepšie prilepenie asfaltovaných pásov. 1 – penetračný náter, 2 – asfaltovaný pás bez posypu, 3 – asfaltovaný pás bez posypu, 4 – asfaltovaný pás bez posypu, 5 – kupolková (tzv. nopová) fólia, 6 – geotextília, 7 – drenážne potrubie, 8 – zemina, 9 – betónová konštrukcia, 10 – betónový podklad

hydroizolácie,asfaltProtiradónová ochrana budov
Pri hydroizolácii spodnej stavby stavebného objektu (obr. 10) sa odporúča pred začiatkom výstavby novej budovy alebo pri prestavbe staršieho objektu zmerať objemovú aktivitu radónu priamo na stavebnom pozemku. V prípade, že sa k meraniu nepristúpi, možno kategóriu radónového rizika pozemku zistiť aj podľa radónovej mapy Slovenska.

Na protiradónovú izoláciu možno použiť len materiály, ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky:

  • majú stanovený súčiniteľ difúzie radónu (m²/s), a to nielen v ploche, ale aj v mieste vzájomného spoja materiálu,
  • ťažnosť je taká, aby pre daný typ zakladania a danú konštrukciu spodnej stavby preniesli deformácie a zostali funkčné,
  • trvanlivosť zodpovedá predpokladanej životnosti stavby,
  • vyhovujú všetkým ostatným požiadavkám kladeným na hydroizolácie a vyplývajúcim z konkrétnych hydrogeologických podmienok podložia budovy.

TEXT: Ing. Róbert Izsák
FOTO: Icopal

Ing. Róbert Izsák je produktovým manažérom firmy Icopal a. s.

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály.

–>–>