Obnov dom 4. výzva

Septembrová výzva Obnov dom prinesie rozšírenie podporovaných opatrení aj menej dokumentov

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) vyhlási 6. septembra 2023 štvrtú výzvu na obnovu rodinných domov. Prijímanie žiadostí sa spustí 9. októbra. Po novom bude možné zahrnúť do nákladov aj úpravu komína, kotol na biomasu či batériové úložisko. Zároveň sa zníži počet potrebných príloh.

Podľa Ministerstva životného prostredia SR, znižovanie energetickej spotreby hrá významnú úlohu ako pri zmene klímy, tak aj pri závislosti krajiny na fosílnych palivách. Aj preto sa výzva Obnov dom rozšíri o podporované opatrenia.

„Budovy môžu za spotrebu až 40 % svetovej energie a sú zodpovedné za 36 % emisií CO2 v Európskej únii. Na Slovensku situácia nie je lepšia. Napríklad každý tretí rodinný dom postavený pred rokom 2001 nemá obnovené okná, strechu či obvodový plášť,“ povedal Milan Chrenko, minister životného prostredia.

Podľa jeho slov má výzva z Plánu obnovy a odolnosti aj nezanedbateľný zdravotný a ekonomický rozmer. Vykurovanie tuhým palivom predstavuje zdroj znečistenia ovzdušia v regiónoch. Náklady na bývanie tvoria v priemere štvrtinu výdavkov z rodinných rozpočtov, pričom len elektrina, plyn a teplo spoločne ukrajujú až 10 percent z výdavkov priemernej domácnosti.

„Asi neexistuje jasnejší príklad, kedy zodpovednosť k zdraviu a životnému prostrediu reálne pomáha domácnostiam zvyšovať komfort a znižovať účty za energie. Špeciálne to platí, ak sa výzva stále viac otvára aj obnoviteľným zdrojom energií,“ podotkol Milan Chrenko.

Podpora pre biomasu aj virtuálne batérie

SAŽP do pripravovanej štvrtej výzvy Obnov dom doplnila aj podporu pre batériové úložiská a biomasové kotly na pelety (automatické aj s manuálnym prikladaním). Okrem týchto dvoch noviniek naďalej zostáva podpora tepelných čerpadiel, solárnych kolektorov, fotovoltických panelov či systému rekuperácie. Medzi oprávnené výdavky bude po novom patriť aj úprava komína a separátna jednotková cena pre plochú strechu.

„Financujeme 75 % z celkových oprávnených výdavkov, ktoré sa určujú na základe jednotkových cien za m2 zateplenia alebo kW inštalovaného výkonu. Maximálna výška príspevku je 15-tisíc eur pri úspore 30 až 60 % a 19-tisíc eur pri úspore nad 60 % primárnej energie,“ dodal Matej Kerestúr, generálny riaditeľ SAŽP.

Štvrtá výzva bude otvorená pre 10-tisíc záujemcov, ktorí môžu požiadať o finančný príspevok prostredníctvom elektronického formulára na www.obnovdom.sk. Po novom budú mať žiadatelia po zaregistrovaní 90 kalendárnych dní na predloženie úplnej žiadosti, ktorej povinnou prílohou bude aj energetický certifikát pred obnovou alebo projektové energetické hodnotenie.

Touto zmenou sa chce agentúra zamerať na pripravenejších žiadateľov, ktorí už majú obnovu premyslenú a potrebné doklady budú mať čoskoro k dispozícií. Taktiež už nebude nutné predkladať dokument preukazujúci vek domu. Tento údaj bude jasný z energetického certifikátu alebo projektového energetického hodnotenia. SAŽP prijala opatrenia pre urýchlenie vyhodnocovania.

Navýšenie prostriedkov

V záujme dodržania princípu nediskriminácie a princípu transparentnosti agentúra zároveň oznámila, že v procese predkladania žiadosti o platbu nie je limitom maximálna výška prostriedkov mechanizmu uvedená v zmluve.

Prostriedky môžu byť aj navýšené, a to podľa reálne dosiahnutej úspory primárnej energie, zrealizovaných opatrení a skutočných nákladov deklarovaných v predloženej žiadosti o platbu. Maximálne však do výšky 14-tisíc eur respektíve 19-tisíc eur (podľa výšky dosiahnutej úspory primárnej energie v zmysle výzvy).

Čo to znamená? Keďže agentúra pre vyčíslenie celkových oprávnených výdavkov využíva systém vykazovania výdavkov a nie preukázateľných skutočne vynaložených výdavkov, môže sa dotácia navýšiť podľa reálnych výdavkov pri obnove (ale stále len do maximálnej poskytovanej výšky podľa úspory).

Zohľadní sa tým napríklad inflácia a nižšie jednotkové výdavky nastavené v pilotných výzvach. V prípade, že takáto vyššia suma bude potvrdená kontrolou SAŽP, uzatvorí žiadateľ dodatok k zmluve. Ten mu umožní navýšenie prostriedkov na obnovu rodinného domu.

Čo vieme o štvrtej výzve na obnovu rodinných domov?

  • bude vyhlásená 6. septembra 2023,
  • prijímanie žiadostí sa začne 9. októbra 2023,
  • spolu s výzvou sa zverejní aj formulár žiadosti,
  • požiadať o finančný príspevok až do výšky 19-tisíc eur bude môcť 10-tisíc majiteľov rodinných domov,
  • energetický certifikát alebo projektové energetické hodnotenie sa budú posielať spolu so žiadosťou,
  • doručenie žiadosti sa predĺži z 15 kalendárnych dní na 90 kalendárnych dní,
  • k žiadosti nemusíte prikladať potvrdenie o veku stavby, agentúra si ho overí z energetického certifikátu alebo projektového energetického hodnotenia,
  • zoznam oprávnených výdavkov sa na základe spätnej väzby od záujemcov rozšíri o nové opatrenia.

Zdroj: SAŽP