Obnov dom tretia výzva

Tretiu výzvu na obnovu domu vyhlásia v apríli, kto bude mať nárok na bonus 4-tisíc eur?

Očakávané zverejnenie podmienok pre novú výzvu na obnovu domu neprinieslo veľa nových informácií. Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) predstavila zatiaľ len základné podmienky pre žiadateľov, ktorí majú záujem zapojiť sa do projektu Obnov dom.

Podstatnou novinkou je, že kompletné podmienky tretej výzvy na obnovu domu plánuje agentúra so všetkými prílohami zverejniť 27. marca 2023. Občania budú môcť podávať svoje žiadosti od konca apríla, budú mať teda približne mesiac na prípravu žiadosti. Zvyšujú sa aj jednotkové sadzby za opatrenia tak, aby reflektovali infláciu a súčasnú situáciu na trhoch.

Nová výzva z projektu financovaného z Plánu obnovy a odolnosti SR prinesie intenzitu pomoci na úrovni 75 % z celkových oprávnených nákladov, maximálne však do výšky 15-tisíc eur, pričom základnou požiadavkou je úspora energie minimálne o 30 %.

Ale ak žiadateľ preukáže aspoň 60-percentnú úsporu, automaticky získa navyše bonus vo výške približne 4-tisíc eur, ktorý sa mu vyplatí po realizácii rekonštrukcie. Na dosiahnutie tohto cieľa stačí, ak majiteľ domu zrealizuje minimálne jedno opatrenie zo skupiny A, čiže zateplenie obvodného plášťa, výmenu okien a dverí alebo zateplenie stropu a podlahy.

Zjednoduší sa aj proces podávania samotnej žiadosti, výrazne sa zníži počet povinných príloh a tým aj administratívne zaťaženie žiadateľa. SAŽP upustila do viacerých povinných dokumentov.

Podávanie žiadosti po novom:

  • Jednoduchý formulár – žiadatelia nebudú musieť vypĺňať technické údaje z energetického certifikátu alebo z projektového energetického hodnotenia.
  • K vyplneniu žiadosti stačí občiansky preukaz, list vlastníctva a potvrdenie o veku stavby.
  • Potvrdenie o veku stavby môže byť jedným z týchto 3 dokladov: kolaudačné rozhodnutie, znalecký posudok o veku stavby alebo potvrdenie od mestského/obecného úradu o veku stavby.

Do konca júla chce agentúra zazmluvniť až 10-tisíc domácnosti

Po novom sa už od uchádzača o dotáciu nevyžaduje doklad o trvalom pobyte v danom rodinnom dome, ani doklad o tom, že nemá dlžoby voči štátu. Stavebné povolenie a ohlásenie drobnej stavby nahradí čestné vyhlásenie žiadateľa. Žiadateľ, samozrejme, musí splniť všetky podmienky, ktoré vyplývajú zo stavebného zákona.

Prílohy, ktoré SAŽP nebude vyžadovať k podaniu žiadosti:

  • Energetický certifikát alebo projektové energetické hodnotenie už nie sú prílohou žiadosti – stačí ich doručiť do 3 mesiacov od podpísania zmluvy. Žiadateľ tak môže najprv podať žiadosť a potom má čas na vybavovanie certifikátu.
  • Doklady zo stavebného úradu (stavebné povolenie a ohlásenie drobnej stavby) nie sú prílohou k žiadosti.
  • Pri podaní žiadosti o finančný príspevok nie je potrebný doklad o vlastníctve bankového účtu. Ten sa predkladá až po podpise zmluvy.

Minister životného prostredia SR Ján Budaj je presvedčený, že nové, proklientsky orientované podmienky výrazne zrýchlia posudzovanie žiadostí. „Naším cieľom je, aby do tridsiatich dní od podania žiadosti dostal každý žiadateľ spätnú väzbu o splnení, či nesplnení podmienok. Pri zrýchlenom tempe hodnotenia žiadostí budeme schopní do 31. júla zazmluvniť 9- až 10-tisíc ľudí, ktorí sa ešte pred vykurovacou sezónou môžu pustiť do obnovy svojich domov,“ vyhlásil minister Budaj.

Zjednodušenie podmienok majitelia rodinných domov vítajú. Avšak, mnohí, ktorí sa zapojili do pilotných výziev a poslali svoje žiadosti v októbri či novembri minulého roka, stále nedostali vyrozumenie o splnení, prípadne nesplnení podmienok.

Na stránke obnovdom.sk sú zverejnené zoznamy úspešných i neúspešných žiadateľov a takisto aj prijímateľov, ktorí už so SAŽP podpísali zmluvu. K 7. marcu 2023 obsahoval zoznam prijímateľov pre pilotné dotácie len 33 mien. Agentúra pritom v dvoch pilotných výzvach od 15. októbra 2022 do 28. februára 2023 prijala 3 581 žiadostí.

SAŽP, red