Novela zákona rieky

Prelomová novela mení prístup k fungovaniu riek: Menej umelých zásahov, menej povodní

Poslanci parlamentu schválili prelomovú zmenu prístupu k fungovaniu riek na Slovensku. Odobrili novelu zákona o vodách, ktorá podporuje prinavracanie prirodzenej podoby riek na svojom území.

Novela zákona reaguje na potrebu obnovovania prirodzeného fungovania riečnych tokov a stále extrémnejších prejavov klimatických zmien, ktoré prispievajú k výskytu čoraz výraznejších hydrologických extrémov v podobe sucha či povodní.

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) víta schválenie poslaneckého návrhu zákona, ktorým sa zmení prístup k fungovaniu riek na Slovensku. Vodné toky bývali na Slovensku v minulosti často umelo napriamované a prirodzené korytá riek vybetónované. Tieto opatrenia mali urýchliť odtok vody z územia a zabrániť tak vzniku povodní.

Umelé zásahy však výrazne obmedzili vodozádržnú funkciu riek, vďaka čomu sa z okolitej krajiny začala vytrácať voda. Podľa štátneho tajomníka MŽP SR Michala Kiču ide o prelomovú zmenu, ktorá prispeje k adaptácii na podmienky klimatickej krízy.

„V minulom roku Slovensko čelilo bezprecedentnému suchu. Prognózy klimatológov ukazujú, že tento rok môže byť situácia ešte horšia. Rýchle odtekanie vody z územia situácii nijako nepomáha. Riešením je práve oslobodzovanie našich riek spod vplyvu umelých zásahov, vďaka ktorému sa voda vráti späť do krajiny,“ podotkol Michal Kiča.

Zmeny obsiahnuté v novele majú prispieť k znižovaniu výskytu sucha alebo povodní, obnove a rozvoju biodiverzity, zvýšeniu vodozádržnej kapacity krajiny, podpore samočistiacej schopnosti tokov či adaptácii krajiny na očakávané negatívne dôsledky zmeny klímy.

Novela má zároveň ambíciu upraviť a zjednodušiť niektoré postupy týkajúce sa prípravy, povoľovania a vykonávania revitalizačných opatrení na vodných tokoch. Revitalizácie vodných tokov budú prospešné pre schopnosť riek a riečnej krajiny poskytovať ekosystémové služby, vrátane rybárstva.

Novela zákona je v súlade s programovým vyhlásením vlády, Koncepciou vodnej politiky SR, Vodným plánom Slovenska aj Stratégiou EÚ pre biodiverzitu do roku 2030. Tá Slovensko zaväzuje do roku 2030 revitalizovať najmenej 25-tisíc kilometrov voľne tečúcich riek prostredníctvom odstránenia bariér a revitalizácií tokov tak, aby vodné útvary dosahovali aspoň dobrý ekologický stav.

Ministerstvo životného prostredia SR