Rieka Rudava

Na obnovu vodných tokov pôjde vyše 60 miliónov eur, prvou bude rieka Morava

Partneri sekcie:

Na obnovu vodných tokov je z Plánu obnovy vyčlenených 62,4 milióna eur. Revitalizáciou má prejsť celkovo 97 kilometrov vodných tokov v čiastkových povodiach riek Bodrog, Dunaj, Hron, Morava a Váh. Ukončené majú byť do roku 2026.

Celkovo 48 kilometrov vodných tokov musí byť revitalizovaných do júna 2024. Pilotnou revitalizáciou z Plánu obnovy a odolnosti SR bude 17 kilometrov povodia rieky Morava. Na tomto projekte spolupracuje slovenské Ministerstvo životného prostredia spoločne s rakúskym.

„Aktuálne je pripravovaný projekt revitalizácie prvej časti vodného toku Morava, na ktorom má byť revitalizovaných prvých 17 kilometrov od sútoku Dyje s Moravou po Veľké Leváre v jej medzihrádzovom priestore,“ priblížil envirorezort. Výskumný ústav vodného hospodárstva vypracoval štúdiu, na základe ktorej sa obnova uskutoční.

Kvôli umelým zásahom sa začala vytrácať vody z krajiny

„Pre financovanie z Plánu obnovy a odolnosti SR sú vybraté aj ďalšie úseky revitalizovaných vodných tokov – Latorica, rameno Čéne (Tisa), bratislavský úsek Dunaja a ramená v ramennej sústave Dunaja medzi Kľúčovcom a Medveďovom,“ uviedlo Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR).

Doplnilo, že na príprave obnovy riek pracuje spolu so Slovenským vodohospodárskym podnikom. Revitalizáciou sa napríklad obnovia pôvodné tvary riečnych korýt, odstránenia brehové opevnenia tokov a prepoja riečne ramená.

Ministerstvo pripomína, že vodné toky bývali na Slovensku v minulosti často umelo napriamované a prirodzené korytá riek vybetónované. Tieto opatrenia mali urýchliť odtok vody z územia a zabrániť tak vzniku povodní. „Umelé zásahy však výrazne obmedzili vodozádržnú funkciu riek, vďaka čomu sa z okolitej krajiny začala vytrácať voda,“ skonštatovalo s tým, že revitalizácie vodných tokov už sú zakotvené aj v zákone o vodách.

Rieka Rudava sa zapísala do histórie

Historicky prvá obnova prirodzeného tvaru rieky na Slovensku prebehla od septembra 2017 do augusta 2022. Rieke Rudave bol po predošlej technickej úprave prinavrátený pôvodný tvar koryta a tá dnes nadobúda pôvodnú podobu s charakteristickými oblúkovými zákrutami – meandrami. V rámci prác ich bolo vytvorených až 82 a Rudava sa vďaka nim predĺžila o 180 metrov.

Revitalizáciu úseku dlhého 2,2 kilometra na Záhorí vykonalo Bratislavské regionálne a ochranárske združenie (BROZ). Na príprave a realizácií projektu sa podieľali rezortné organizácie MŽP SR, a to najmä Výskumný ústav vodného hospodárstva, Slovenský vodohospodársky podnik š.p. a Štátna ochrana prírody – Správa CHKO Záhorie.

Ako informovalo združenie BROZ, revitalizácia tejto rieky odkryla viacero legislatívno-administratívnych bariér. Slovenský vodný zákon totiž dovtedy nepoznal pojem vodná revitalizácia, čo v praxi znamenalo zložitý proces stavebných povoľovaní v rámci vodnej stavby. To zmenila nedávno schválená novela zákona.

TASR, red