Rieka Dunaj

Projekt Living Rivers oživí takmer 350 kilometrov slovenských riek

Výskumný ústav vodného hospodárstva v spolupráci s deviatimi partnerskými organizáciami zo Slovenska a Českej republiky spúšťa projekt Living Rivers – Živé rieky, ktorý sa zameriava na ochranu a obnovu riek. Projekt má za 10 rokov zlepšiť ekologický stav riek Dunaj, Hron, Ipeľ a Belá.

Podľa odborníkov nie je ekologický stav viac ako polovice slovenských vodných tokov dobrý a rieky trpia. V roku 2022 prijala vláda novú koncepciu a jednou s aktivít je zahájenie projektu s cieľom zlepšiť stav na riekach v rámci Slovenska. Má priniesť zlepšenie vodného plánovania, cielený monitoring, ale aj inovatívne postupy ako mapovanie dronmi. Experti počas trvania projektu navrhnú efektívne riešenia, vďaka ktorým sa zlepší ekologický stav takmer 350 kilometrov vodných tokov na Slovensku.

Podľa riaditeľky Výskumného ústavu vodného hospodárstva Kataríny Holubovej majú na súčasnom stave veľký podiel nevhodné úpravy a hydromorfologické zmeny ako narúšanie spojitosti riek, mokradí a biotopov.

V súlade s opatreniami Vodného plánu SR sa budú pripravované aktivity zameriavať na prírode blízku obnovu riek, riečnych nív a lužných lesov prostredníctvom obnovy riečnych procesov. Pôjde o opätovné pripojenie odrezaných bočných ramien, obnovu prirodzených riečnych brehov a odstraňovanie či spriechodňovanie migračných bariér brániacich pohybu vodných živočíchov a sedimentov na vodných tokoch,“ povedala. Dodala, že z Plánu Obnovy pôjdu financie na revitalizáciu približne 95 kilometrov riek na Slovensku.

Projekt otvára jedinečnú príležitosť modernej revitalizácie riečnych ekosystémov na Slovensku. Je výnimočný svojím progresívnym prístupom v oblasti zlepšovania ekologického stavu vôd, ale aj nadštandardnou spoluprácou medzi odbornými štátnymi a neziskovými organizáciami. Okrem toho kladie dôraz na intenzívnu diskusiu s vlastníkmi a užívateľom,“ uviedla Miroslava Plassmann, riaditeľka WWF Slovensko (Svetový fond na ochranu prírody).

Zlepšenie ekologického stavu tokov pritom nie je dôležité len z hľadiska zachovania biodiverzity. Zdravo fungujúce toky poskytujú množstvo ďalších benefitov: od zlepšenia samočistiacej schopnosti riek a kvality podzemných vôd až po udržateľnú protipovodňovú ochranu. V neposlednom rade zabezpečí ozdravenie riečnej siete zadržiavanie vody v krajine a zvyšovanie odolnosti voči suchu a zmene klímy.

Na projekte sa budú podieľať aj Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Štátna ochrana prírody SR, Bratislavské regionálne ochranárske združenie, WWF Slovensko, Catch me if you can o.z., Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Správa Tatranského národného parku a Vodohospodárska výstavba, š.p.