SKA súťaž
Galéria(7)

Obnova rodinných domov: Inšpirácie pre rekonštrukciu z architektonických súťaží

Partneri sekcie:

Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Inštitútom Slovenskej komory architektov vyhlásila v marci architektonickú súťaž návrhov, ktorej zadaním bolo hľadanie ideového prístupu k obnove rodinného domu typu „mestská radovka“, „dom s prejazdom“ a „gánkový dom“. Ktoré riešenia porotu najviac zaujali?

Úlohou účastníkov súťaže bolo vyjadriť názor na optimálnu formu adaptácie, dostavby či transformácie najčastejších typových domov 20. storočia, pri zohľadnení kritérií energetickej a spoločenskej udržateľnosti, ktoré vyplývajú z Plánu obnovy a odolnosti.

Súťaž voľne nadväzuje na ideové architektonické súťaže na obnovu rodinných domov typov „štvorec“, „kocka“ a „orava“ z roku 2022, o výsledku ktorých sme vás informovali. Do súťaže na typ „mestská radovka“ sa v stanovenej lehote zapojilo 23 účastníkov, na typ „dom s prejazdom“ prišlo 27 návrhov a na typ „gánkový dom“ prišlo až 45 návrhov obnovy. Porota stanovila nasledovné poradie a odmeny.

Víťazné návrhy obnovy domu

Typ „mestská radovka“

1. cena: Ing. Dávid Husár a Ing. Michal Dinda
2. cena: Ing. arch. Jana Trnková
3. cena: Ing. arch. Ing. Roland Búš a Ing. Ľubomír Magerčák

V tomto ročníku súťaží na obnovu typových rodinných domov sa jednalo o jediný dom s plochou strechou, preto sa porota pri hodnotení zameriavala aj na jej prípadné využitie. Časté bolo v návrhoch umiestnenie fotovoltiky alebo svetlíkov, prípadne sprístupnenie strechy. Vegetačné ploché strechy sú už považované za samozrejmosť a ich nevyužitie porota hodnotila záporne.

SKA súťaž radový dom
Takto vyzerá víťazný návrhy obnovy domu typu „mestská radovka“. | Zdroj: Slovenská komora architektov

Komentár poroty k víťaznému návrhu Ing. Dávida Husára a Ing. Michala Dindu: Jedná sa o dobrý, slušný návrh obnovy domu, bez zbytočností. Dom nepretvára, ale prináša vyváženú mieru vhodných riešení vyznačujúcich sa primeranosťou a výrazovou skromnosťou. Má kultivovane riešenú južnú fasádu do záhrady s vonkajším tienením. Pristavaná pergola plní svoj účel, ale nepôsobí rušivo. Dispozične ponúka praktické, dobre využiteľné riešenie. Technicky a energeticky sa jedná o nadpriemerný návrh s vysokou mierou spracovania detailu.

radovka prva cena
radovka druha cena (1)
radovka tretia cena
radovka odmena cervena svitek
radovka odmena benkobenkova
radovka odmena young.s

Typ „gánkový dom“

1. cena: nebola udelená
2. cena zvýšená ex aequo:
návrh autorov Ing. arch. Matúš Hudec; Ing. arch. Jana Kubicová; Ing. Timea Petrová
návrh ateliéru Ô od autorov Ing. arch. Martin Kvitkovský; Mgr. art. Martin Varga; Ing. arch. Jakub Hruška; Bc. Martina Kováčová
3. cena zvýšená ex aequo: Ing. arch. Adam Benčo a Ing. arch. Lukáš Blana

Podľa poroty bolo zadanie zložité a žiadne z riešení sa nepreukázalo ako bezchybné a ideálne. Keďže žiaden z návrhov nevynikal svojimi kvalitami nad ostatnými, porota prvé miesto nakoniec neudelila. Rozhodla sa však oceniť viacero inšpiratívnych príkladov, ktoré priniesli čiastkové riešenia. Všetky návrhy sa zaoberali tepelnou ochranou, ale pri dizajnovo atraktívnejších bolo zjavné uvážlivejšie a citlivejšie narábanie s hrúbkou izolačného materiálu vzhľadom na detail.

SKA gánkový dom
V tejto kategórii boli udelené dve druhé ceny, jedna pre riešenie Ing. arch. Matúša Hudeca. | Zdroj: Slovenská komora architektov

Komentár poroty k návrhu Ing. arch. Matúša Hudeca; Ing. arch. Jany Kubicovej; Ing. Timey Petrovej: Návrh poskytuje dobrú mieru riešení. Pozitívom je etapizácia rekonštrukcie. Rozdelenie domu na menšie funkčné celky umožňuje využitie domu podľa potreby. Navrhovaná dispozícia využíva plnú hĺbku (úzkeho) domu a vnútornú komunikáciu bez uberania priestoru chodbou. Napojenie na exteriér má vhodnú mieru, aj keď vstup do domu nie je ideálne vyriešený.

Domu chýba odkladací priestor pri vstupe, vstup do WC z priestoru kuchyne taktiež nie je ideálnym riešením. Vo veľkej miere využíva pôvodné konštrukcie, čím je návrh tolerantný k pôvodnému domu. Nevyrába nové veľké okná, všetko drží v pôvodných otvoroch. Návrh rozsiahlej fotovoltiky zásadne neprekáža, nakoľko uvažuje o nadprodukcii energie a jej následnému distribuovaniu do siete. Počíta aj s oddelenou technickou miestnosťou v zadnej časti domu, ktorá je nutná pre umiestnenie hlučných technických zariadení, čím neobmedzuje obytnú funkciu domu.

SKA gánkový dom Ateliér ô
V tejto kategórii boli udelené dve druhé ceny, jedna z nich pre ateliér Ô. | Zdroj: Slovenská komora architektov

Komentár poroty k návrhu ateliéru Ô: V tomto prípade sa nepracuje s presklením gánku, ale návrh využíva dispozíciu obytných priestorov adekvátne len v rámci interiéru. Presúva vstup až do zadnej časti domu a toto riešenie poskytuje možnosť využiť dom pre dvojizbovú až štvorizbovú schému. Pomer vstupných nákladov a konečného výsledku je dobrý. Sklenené škridle dodatočne presvetľujú gánok, čo môže byť v realite príjemným detailom.

Návrh je premyslený, zrušil pôvodnú verandu a otvoril tak celý priestor gánku do exteriéru. Vstupná časť a prechod od vstupu do kuchyne sú riešené pomerne komplikovane. Technicky poskytuje len zdržanlivé ale vyhovujúce riešenie. Rozpočet niektorých položiek sa však porote javil ako nereálny.

ganok druhe miesto ex aequo Matus Hudec
ganok druhe miesto ex aequo o
ganok tretie miesto
ganok stvrte miesto
ganok odmena Lukas Valencin
ganok odmena impressARCH
ganok odmena zerozero

Typ „dom s prejazdom“

1. cena: nebola udelená
2. cena ex aequo:
návrh autorov Ing. arch. Adam Benčo a Ing. arch. Lukáš Blana
návrh autorov Ing. arch. Ludmila Haluzíková a Ing. arch. Tomáš Gelien
3. cena ex aequo:
návrh impressARCH od autorov Ing. Ondrej Hancko a Ing. et Ing. arch. Barbora Kráľová
návrh Wood place od autorov Ing. arch. Erik Hornáček; Ing. arch. Lukáš Ďurian; Ing. arch. Nikolas Klimčák

Hoci sa jedná o dobre známy typ rodinných domov, súťaž ukázala, že vôbec nejde o jednoduché zadanie pre architektov. V prípade svojpomocných obnov vedených neodbornou verejnosťou tak môže prísť k nevhodným riešeniam. Veľmi dôležitým prvkom tohto typu domu je samotný prejazd, ktorý v súčasnosti stratil svoju funkciu. Takmer všetky návrhy s priestorom prejazdu pracovali minimálne, respektíve ho využili len ako kryté parkovacie miesto. Porota skonštatovala, že spomedzi súťažných návrhov sa nedalo určiť optimálne riešenie hodné prvej ceny.

SKA Dom s prejazdom druhé miesto
V tejto kategórii boli udelené dve druhé ceny, jedna z nich pre Ing. arch. Lukáša Blanu. | Zdroj: Slovenská komora architektov

Komentár poroty k návrhu Ing. arch. Adama Benča a Ing. arch. Lukáša Blanu: Najvýraznejšou kvalitou návrhu je pristavaný nevykurovaný poloexteriérový skleník, respektíve zimnej záhrady, ktorá pridáva ojemov smerom do dvora. Prístavba pokračuje v profile domu. Nie je novotvarom, ale je jasne materiálovo oddelená. V návrhu sa ráta s tienením v prípade potreby, ktoré pridáva na kvalite a využiteľnosti domu.

Dispozične ide o prosté riešenie. Princíp práce s obnovou  domu je v tomto návrhu univerzálny. Z hľadiska tepelnej ochrany je zrejmá snaha o zlepšenie stavu aj v jednotlivých konštrukčných detailoch. V prípade vetracieho systému nie je navrhovaný koncept dostatočne vysvetlený, porota však ocenila snahu zlepšiť kvalitu vnútorného prostredia.

SKA dom s prejazdom
V tejto kategórii boli udelené dve druhé ceny, jednu z nich získal Ing. arch. Tomáš Gelien. | Zdroj: Slovenská komora architektov

Komentár poroty k návrhu Ing. arch. Ludmily Haluzíkovej a Ing. arch. Tomáša Geliena: Veľkou hodnotou návrhu je jeho úspornosť a technická premyslenosť. Pôsobí primerane a konceptuálne, no má aj dobrý energetický koncept. Ako jeden z mála premýšľa o multifunkčnom využití priestoru prejazdu. Využíva ho na rôzne činnosti spojené s chodom malého vinohradníckeho hospodárstva. Niektoré navrhované využitia prejazdu sa však môžu javiť ako nie veľmi praktické.

Jedná sa o relatívne univerzálne riešenie obnovy domu. Vhodne a úsporne spája funkciu vstupu a pobytovej terasy a pracuje s členením priestoru. Zvláštne manieristicky pôsobí použitie priesvitných prvkov a ľahkej translucentnej priečky v interiéri. Chýba zobrazenie z interiéru, ktoré by jasne definovalo autorské premýšľanie nad týmto motívom. Motív translucentných prvkov môže byť úskalím návrhu, pokiaľ realizácia nebude bezchybne zvládnutá.

prejazd druha cena ex aequo Lukas Blana
prejazd druha cena ex aequo Tomas Gelien
prejazd tretia cena ex aequo impressARCH
prejazd tretia cena ex aequo Woodplace
prejazd odmena DOXA
prejazd odmena Baros panel

Slovenská komora architektov, red