Súťaž architekti

Ako môžu vyzerať domy obnovené z Plánu obnovy? Komora architektov vyhlásila súťaž pre tri typy rodinných domov

Partneri sekcie:

Štvorec, kocka či dom oravského typu – Slovenská komora architektov hľadá optimálne riešenia pre tri najčastejšie sa vyskytujúce typy rodinných domov. Jednou z kľúčových tém súťaže je charakter týchto domov po zateplení.

Slovenská komora architektov v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia vyhlásila tri verejné architektonické súťaže návrhov na riešenie obnovy rodinných domov pre Plán obnovy a odolnosti SR.

Úlohou účastníkov súťaže, profesionálov v oblasti navrhovania stavieb, je vyjadriť názor na optimálnu formu adaptácie, dostavby či transformácie najčastejších typových domov z obdobia druhej polovice 20. storočia, pri zohľadnení kritérií energetickej a spoločenskej udržateľnosti vyplývajúcich z Plánu obnovy a odolnosti SR.

Jednotlivé súťaže sú rozdelené podľa typu riešení rodinných domov na typ „Štvorec“, „Kocka“ a „Orava“. Kľúčovou témou súťaže je budúci charakter týchto domov po zateplení. Pridaná vonkajšia zatepľovacia vrstva totiž zmení aj proporcie elementov, ktoré určujú výraz domu (veľkosť a pomery strán otvorov, hĺbka ostení, rôzne rímsy, steny, odkvapy a podobne).

Od súťažných návrhov sa očakáva, že sa budú zaoberať štyrmi hlavnými elementami obnovy projektu, a to strecha, plášť, výplne otvorov a technológie. Keďže príspevky z Plánu obnovy a odolnosti SR nebudú podporovať nárast úžitkovej plochy, neodporúča sa v návrhu pracovať s prírastkom úžitkovej plochy domu.

Cieľom súťaže je získať tvorivé idey na prispôsobenie týchto domov súčasným požiadavkám. Výsledky poslúžia ako súhrn možných riešení a zároveň osveta pre individuálnych žiadateľov o podporu z Plánu obnovy. Hlavným poslaním súťažných návrhov je preto ukázať schopnosť pracovať s dobre známymi typmi rodinných domov a adaptovať ich na bývanie vyhovujúce aktuálnym požiadavkám.

Kto sa môže do súťaže zapojiť?

Účastníkom v súťaži môže byť fyzická alebo právnická osoba, ktorá spĺňa nasledujúce podmienky účasti:

  • má ukončené vysokoškolské vzdelanie najmenej 1. stupňa v študijnom odbore v oblasti architektúry alebo stavebného inžinierstva; ak je účastníkom právnická osoba, má v príslušnom registri zapísaný predmet činnosti podľa § 4 (autorizovaný architekt), § 4a (autorizovaný krajinný architekt) alebo § 5 (autorizovaný stavebný inžinier) zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v zn. n. p. (ďalej „ZAA“) alebo predmet činnosti podľa § 45 ods. 6 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zn. n. p. (ďalej „SZ“) (vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb);
  • nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu;
  • nie je v konflikte záujmov podľa § 23 ZVO.

Lehota na predkladanie súťažných návrhov: 15. jún 2022
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 23. jún 2022
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 30. jún 2022

Porota určí v jednotlivých kategóriách víťazov, na ktorých čakajú finančné odmeny 5-tisíc za prvé miesto, 3-tisíc eur za druhé miesto a 2-tisíc eur za tretie miesto. Presné podmienky súťaže a jednotlivé zadania nájdete na stránke Slovenskej komory architektov.

SKA, red