Zelené oázy grant

Zelené oázy rozdelia 60-tisíc eur na skrášlenie verejných priestorov. Aké projekty sa o ne môžu uchádzať?

V poradí 18. ročník grantového programu Zelené oázy má podtitul Ruka v ruke. Najlepšie projekty na rozvoj zelených priestranstiev si rozdelia 60-tisíc eur.

Grantový program podporuje trvalú starostlivosť o environmentálne hodnotné miestne lokality, ktoré slúžia širokej verejnosti, podporujú ochranu prírody a trvalú udržateľnosť. Podtitul tohto ročníka Ruka v ruke v sebe odráža spoluprácu samospráv s aktívnymi a nadšenými ľuďmi, ktorí chcú rozvíjať verejné priestranstvá.

O grant môžu žiadať registrované mimovládne neziskové organizácie, základné a stredné škola a školské organizácie, centrá voľného času a komunitné centrá, mestá a obce. Výška príspevku je 1 000 až 5 000 eur. Po uzávierke grantového kola odborná komisia posúdi všetky žiadosti vyberie z nich projekty, ktoré sa najviac zhodujú s témou ročníka alebo s tematickými okruhmi podpory.

O ôsmich projektoch rozhodnú hlasy verejnosti, pričom každý z vybraných projektov získa minimálnu čiastku podpory 1 000 eur. Hlasy verejnosti rozhodnú tiež o proporčnom navyšovaní rozpočtu na realizáciu projektov. Do hlasovania postúpi z každého kraja jeden projekt.

„Či už ide o výsadbu alejí, obnovu starých ovocných sadov, budovanie komunitných záhrad, čistenie alebo úpravu existujúcich priestorov, alebo ide o projekty, ktoré zadržiavajú a efektívne hospodária so zrážkovou vodou, možností je veľa. To všetko sa dá len vtedy, keď sa spojí chuť ľudí s podporou samosprávy,“ uviedla programová manažérka Nadácie Ekopolis.

Grantový program podporí

  • výsadbu novej zelene a revitalizáciu pôvodnej zelene (hlavne drevín, ovocných a zeleninových kultúr, obnovu starých sadov, podporu pestovania krajových odrôd s cieľom zachovávať, alebo rozširovať genofond),
  • vytvorenie, alebo obnovu prvkov drobnej záhradnej a parkovej architektúry na verejných priestranstvách a vyhliadkových miestach, napríklad: stojany na bicykle, lavičky, stoly, prístrešky, mostíky, informačné panely a umelecké prvky, zariadenia slúžiace na oddych, pričom hodnotený je aj environmentálne prijateľný spôsob zhotovenia, pri ich zhotovení sa v podstatnej miere očakáva svojpomocná práca,
  • vytváranie a zveľaďovanie produkčných záhrad, políčok a sadov na verejných plochách (obecné, školské, komunitné a pod.),
  • zadržiavanie a opätovné využívanie dažďovej vody pre potreby produkčných alebo okrasných záhrad, dažďových záhrad alebo malých vodných prvkov, pri ich zhotovení sa v podstatnej miere očakáva svojpomocná práca,
  • zveľaďovanie lokalít, nemotorových trás a chodníkov – vodných, cykloturistických, peších/ bežkárskych, konských, (vytvorenie a úprava náučných chodníkov a cyklochodníkov, budovanie zázemia pre rozvoj vodáckej turistiky a pod.),
  • čistenie verejných priestranstiev, vodných tokov a plôch, vrátane revitalizácie brehových porastov,
  • sprístupnenie a propagáciu prírodne, kultúrne a historicky zaujímavých lokalít,
  • prezentáciu lokálnych, regionálnych remeselných produktov a diel, založených na tradičnom kultúrnom dedičstve,
  • zriadenie a prevádzka vhodných ukážkových chovateľských zariadení pre malé hospodárske zvieratá a včely v kombinácii s využitím vyššie uvedených zelených plôch,
  • sprístupnenie a úpravu príťažlivých, hodnotných a zaujímavých lokalít v chránených, alebo inak krajinársky hodnotných územiach.

Po ukončení realizácie všetkých projektov na jeseň 2024 bude vyhodnotený ten najlepší. Okrem ocenenia získa aj finančnú odmenu vo výške 1 000 eur. Použitie týchto prostriedkov bude viazané výhradne na udržateľnosť či ďalší rozvoj víťazného projektu. V minulom 17. ročníku podporila nadácia 26 projektov. V rámci nich účastníci vysadili viac ako 625 stromov a 745 kríkov.  Od svojho vzniku podporili Zelené oázy celkom 418 projektov po celom Slovensku a prerozdelili sumu viac ako milión eur.