Varenie plyn

Varenie na plyne znečisťuje vzduch v interiéri nad limitné hodnoty, bez vetrania môže spôsobiť astmu

Varenie na plyne často vedie k takým úrovniam znečistenia vnútorného ovzdušia, ktoré prekračujú aj limity znečistenia vonkajšieho ovzdušia. Pravidelné varenie na plyne počas celého roka bez účinnej ventilácie môže dokonca deťom spôsobiť astmu.

Všetky plynové varné spotrebiče uvoľňujú znečisťujúce látky, ktoré škodia zdraviu aj životnému prostrediu. Varenie na plyne vystavuje v Európe viac ako 100 miliónov ľudí znečisteniu vnútorného ovzdušia. Namerané hodnoty v interiéroch s nedokonalým vetraním dokonca porušujú predpisy EÚ o znečistení vonkajšieho ovzdušia.

Pri spaľovaní plynu vznik oxid dusičitý (NO2 ), ktorý patrí medzi hlavné zdraviu škodlivé látky znečisťujúce ovzdušie. Spôsobuje napríklad zvýšený zápal dýchacích ciest, kašeľ, pískanie pri dýchaní, zníženie funkcie pľúc a zvýšenie astmatických záchvatov, najmä u detí. Z varenia na plynových spotrebičov okrem neho vznikajú aj oxid uhoľnatý, oxid dusnatý či metán.

Existuje zdokumentované súvislosť medzi vystavením sa oxidu dusičitému a rozvojom astmy u detí. Počet detí s príznakmi astmy, ktoré nadobudli za posledný rok v dôsledku varenia na plyne, sa podľa správy odhaduje v EÚ na viac ako 700 000. To predstavuje 12 % súčasných prípadov detskej astmy.

Denné limity prekročila takmer polovica domácností

V roku 2022 sa nezisková organizácia CLASP spojila s Holandskou organizáciou pre aplikovaný vedecký výskum (TNO) s cieľom uskutočniť výskum zdravotného a environmentálneho vplyvu varenia na plyne. Skúmali sa rúry, varné dosky a sporáky. Zo štúdie vyplynulo, že v celej EÚ varí na plyne viac ako 30 % domácností. Denná limitná hodnota NO2, stanovená Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO), bola prekročená až v 44 % domácností s plynovými varnými doskami.

V rámci výskumu boli rozmiestnené meracie senzory v 250 domácnostiach v siedmich krajinách, z toho 36 v slovenských domácnostiach. Štúdia sa okrem Slovenska uskutočnila v Holandsku, Taliansku, Spojenom kráľovstve, Španielsku, vo Francúzsku a v Rumunsku.

Prispôsobením údajov na obdobie jedného roka výskumníci zistili, že v každej piatej (22 %) slovenskej domácnosti, variacej na plyne, boli prekročené hodinové limitné hodnoty NO2 podľa noriem EÚ, ktoré sa týkajú kvality vonkajšieho ovzdušia. Štúdia zároveň uvádza, že maximálne úrovne znečistenia mohli pretrvávať aj niekoľko hodín, pričom znečistenie bolo tým intenzívnejšie, čím dlhšie sa varilo.

Varenie na plyne škodí rovnako ako pasívne fajčenie

Výskum odhalil, že varenie na plyne má porovnateľný vplyv na vznik detskej astmy ako pasívne fajčenie. Nie každý totiž máva pri varení vždy zapnutý digestor a dokonca ani ten nemusí byť úplne účinný. Recirkulačné digestory, bežné v bytoch, síce eliminujú zápach, no takmer vôbec neodstraňujú primárnu znečisťujúcu látku, teda NO2. Celkovo je ventilácia často neúčinná, nedostatočná alebo nedostatočne využívaná.

Varenie na plyne
Počet detí s príznakmi astmy, ktoré nadobudli za posledný rok v dôsledku varenia na plyne, sa podľa správy odhaduje v EÚ na viac ako 700-tisíc. | Zdroj: iStock

„Náš výskum odhaľuje závažnosť znečisťovania ovzdušia plynovými varnými spotrebičmi v domácnostiach po celej Európe. Ľudí preto treba nevyhnutne informovať o zdravotných rizikách, ktoré sa s týmito spotrebičmi spájajú a okrem toho im treba poskytnúť zdroje na prechod na čistejšie a zdravšie varné dosky a rúry. Vlády musia chrániť verejné zdravie, riešiť znečistenie ovzdušia pri zdroji a podporovať prechod na čistejšie varenie,“ upozornila riaditeľka CLASP Nicole Kearney.

Na Slovensku podľa štúdie varí na plyne 49,8 % domácností. Až 74 % z nich by uvažovalo nad odstránením plynových spotrebičov, keby boli o rizikách s nimi spojených lepšie informovaní. Dôležitú úlohu by v tejto oblasti podľa CLASP mali zohrávať aj výrobcovia spotrebičov či vlády. Tie by mali obmedziť emisie oxidu dusičitého z plynových varných spotrebičov posilnením noriem pre ne.

Ekologickejšie varné dosky

Znečisťovanie ovzdušia plynovými spotrebičmi by sa dalo obmedziť rôznymi nariadeniami, čo sa podľa organizácie zatiaľ nedeje. „Mali by použiť kombináciu informatívnych označení výrobkov, stimulov, dotácií a predpisov s cieľom zvýšiť predaj indukčných varných dosiek na domácom trhu, pretože tieto dosky predstavujú najčistejšiu a najekologickejšiu technológiu varných dosiek. Zároveň by mali vyžadovať, aby odsávače pár účinne zachytávali znečisťujúce látky,“ uviedla CLASP.

Najväčšie zníženie vnútornej koncentrácie NO2 môžu domácnosti dosiahnuť prechodom z plynového varenia na elektrické. Výmena plynového spotrebiča za elektrický eliminuje emisie oxidu dusičitého, oxidu uhoľnatého a ultrajemných častíc vytváraných plameňom. Okrem toho by sa eliminoval únik metánu a nespálený metán uvoľnený plynovým sporákom.

Organizácia zároveň plánuje koncom novembra vyzvať predstaviteľov EÚ, aby sa na energetických štítkoch, ktorými sú povinne označované všetky spotrebiče predávané v EÚ, uvádzala aj miera znečisťovania.