Banská Štiavnica, gymnázium

Eurofondy: Príspevok na vypracovanie projektu garantovanej energetickej služby

Partneri sekcie:

Príspevok do výšky 200 tisíc € sa poskytuje na vypracovanie energetického auditu a následný projekt garantovanej energetickej služby.

Aktualizácia pre rok 2023: Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia túto výzvu ku dňu 30. 4. 2021 uzatvorila.

Samosprávy a verejný sektor dostali v ostatných rokoch do rúk šikovný nástroj, ako ušetriť peniaze a zvýšiť hodnotu nehnuteľností tým, že sa z nich stanú energeticky efektívne budovy. Tento nástroj sa volá garantovaná energetická služba (GES). V rámci nej investor zabezpečí samospráve modernizáciu budov alebo zdrojov energií, pričom svoje náklady si hradí z neskorších úspor.

Vypracovať projekt GES niečo stojí a rozpočty samospráv či verejnoprospešných inštitúcií s tým musia rátať. Je tu však dotácia, ktorá im s realizáciou projektu GES môže pomôcť. Konkrétne ide o financie zo štrukturálnych fondov, z projektu Kvalita životného prostredia. Výzva „Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni“ je určená práve pre účely podpory GES.

Štrukturálne fondy EÚ – základné informácie o dotácii na projekt garantovanej energetickej služby

  • Koľko: do 200 tisíc eur
  • Aká budova: verejná budova mimo bratislavského kraja
  • Na čo: energetický audit a projekt GES
  • Kto: samosprávy, rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie

Žiadať môžu subjekty ústrednej správy a územnej samosprávy, medzi nimi napríklad aj neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, aj rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie.

Peniaze možno žiadať pre dva typy projektov. Prvým je vypracovanie energetických auditov. Druhým je vypracovanie energetických auditov spoločne s prípravou projektu GES. Takže len na projekt GES bez energetického auditu sa príspevok neposkytuje. Oba projekty pritom musia realizovať oprávnené osoby.

Stavba, ktorej sa projekty týkajú, musí byť vo vlastníctve alebo v podielovom spoluvlastníctve žiadateľa. To musí platiť počas celej doby trvania projektu. Musí tiež byť splnená podmienka, že stavba sa nenachádza v bratislavskom kraji – musí teda byť v trnavskom, trenčianskom, nitrianskom, žilinskom, banskobystrickom, košickom alebo prešovskom kraji.

Koľko peňazí môžete dostať

Minimálna suma nenávratného finančného príspevku na projekt je 5000 eur, maximálna 200 000 eur. Príspevok uhradí žiadateľovi 85 percent z celkových oprávnených výdavkov, 10 percent pôjde zo štátneho rozpočtu a 5 percent je spolufinancovanie zo zdrojov prijímateľa. Žiadateľ pritom musí ukončiť všetky súvisiace aktivity do 20 mesiacov od účinnosti zmluvy.

Ako žiadať a kde získať ďalšie informácie

Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia je na Slovensku Slovenská inovačná a energetická agentúra. Tá prijíma aj žiadosti a poskytuje všetky dodatočné informácie. Podrobnejšie informácie nájdete na webe operačného programu, žiadosti, kontakty a ďalšie informácie nájdete na webe SIEA.