Grantová výzva Školy na zelenú

Školy môžu získať až 50-tisíc eur na inštaláciu fotovoltiky z nového grantového programu

Šetrenie energií a vyhľadávanie nových, ekologických možností je dnes viac ako aktuálne. Inovatívne využívanie energetických zdrojov v školských zariadeniach sa rozhodol podporiť aj prvý ročník grantového programu Školy na zelenú, ktorý prispeje na inštaláciu fotovoltických panelov.

Túto grantovú výzvu financuje Nadačný fond dm drogerie markt, vedený v Nadácii Pontis. Fond už dlhodobo podporuje a prepája oblasť ochrany životného prostredia a vzdelávania. Súčasťou výzvy je preto aj zakomponovanie témy obnoviteľných zdrojov energie či šetrenia zdrojmi do vzdelávacieho procesu.

Oprávnenými žiadateľmi sú štátne aj súkromné materské a základné školy, špeciálne školy, základné umelecké školy, gymnáziá, konzervatóriá, stredné odborné a spojené školy či školské zariadenia ako klub detí alebo centrum voľného času pôsobiace pri škole.

Školské zariadenie, ktoré sa chce o grant Školy na zelenú uchádzať, musí disponovať strechou s plochou aspoň 50 m2, nezatienenou okolitou vegetáciou a s orientáciou ideálne na juh, prípadne na východ alebo západ. To, či je rovná alebo šikmá, nezohráva rolu. Zároveň musí byť strecha zateplená a v dobrom stave, aby najbližích 15 rokov nebola potrebná jej rekonštrukcia. Minimálna ročná spotreba školy je stanovená na 10-tisíc kWh.

Spolufinancovanie fotovoltiky nie je nutné

Spolufinancovanie žiadateľom nie je v rámci tejto výzvy nutné. Školské zariadenia môžu získať od 10-tisíc do 50-tisíc eur na jednu žiadosť. Finančnú podporu môžu použiť na nákup materiálu, inštaláciu fotovoltiky, ale aj na odmeny pre externých odborníkov z radov projektantov, realizátorov a odborných konzultantov.

Povinnou prílohou žiadosti je Informácia o stavbe, v ktorej uchádzač popíše technický stav budovy aj plánované využitie vyrobenej energie v čase prevádzky, ako aj mimo prevádzkovej doby cez víkendy a počas prázdnin. Priestory školy by preto mali podporovať komunitné podujatia a aktivity, napríklad prenájom telocvične.

Ďalšou z podmienok je zakomponovanie témy obnoviteľných zdrojov a šetrenia do vzdelávacieho procesu v rámci environmentálnej výchovy. Grantový program nepodporuje rekonštrukcie, opravy a obnovy budov ani opravy strechy. Oprávnené aktivity nesmú byť realizované pred termínom vyhlásenia výsledkov, keďže refundácia nákladov nie je možná.

Školy môžu svoje žiadosti o poskytnutie finančnej podpory podávať do 12. marca 2023 prostredníctvom formulára www.darca.sk. Pri vytváraní registrácie si žiadatelia vyberú „Nadačný fond dm drogerie markt v Nadácii Pontis“ a v časti Program „Školy na zelenú 2023“. Projekty je potrebné zrealizovať do konca septembra 2023. Celé znenie výzvy nájdete na stránke Nadácie Pontis.