Fotovoltika pre školy

Pilotný projekt prinesie do slovenských škôl fotovoltiku

Partneri sekcie:

Slnečná energia je čistý a obnoviteľný zdroj energie. Vďaka pilotnému projektu ju bude môcť využívať prvých 10 slovenských škôl. Podľa odhadov fotovoltické elektrárne školám ušetria náklady na elektrickú energiu vo výške takmer 50 %.

V rámci pilotného projektu pre školy poskytne SPP svoje know-how a vo vlastnej réžii zabezpečí všetky potrebné povolenia, nákup, inštaláciu a uvedenie fotovoltickej elektrárne do prevádzky. Následne zariadenie prenajme zriaďovateľovi školy, ktorý bude uhrádzať len platby za prenájom a servisné služby. K úsporám škôl prispeje jednak priama úspora za platby za dodávku elektriny, podiel na zisku z predaja nespotrebovanej vyrobenej elektriny, či grantová podpora niektorej z dostupných grantových schém.

Vďaka pohlcovaniu slnečného žiarenia prispejú fotovoltické elektrárne k zlepšeniu tepelného komfortu budov a zároveň k zníženiu prehrievania vnútorných priestorov v letných mesiacoch.

Ako pre Zelenú obnovu doplnil Ondrej Šebesta, hovorca SPP, zapojené školy sa vyberajú na základe technických parametrov ako stav strechy, zateplenie a hydroizolácia, orientácia budovy, tienenie okolia, stav projektovej dokumentácie k strechám, diagram odberov, stav elektrorozvodov, či svetelnotechnické pomery, teda slnečný svit v danej oblasti.

„Projekt je v pilotnej fáze, ale priebežne sa dopĺňa o ďalšie školy a tie sú vyberané na základe spomenutých technických parametrov a ich zhodnotení zo strany SPP a.s. V prípade záujmu o fotovoltiku od SPP môžu zriaďovatelia škôl alebo samotné školy kontaktovať špecialistov na energetické služby Andreja Fábera alebo Davida Széplakyho,“ vyzval Ondrej Šebesta.

Ekofond SPP zároveň pripravuje pre školy osobitný grantový program na využívanie slnečnej energie. Vízia a stratégia SPP 2030, ktorú spoločnosť prijala v roku 2019, určuje ako prioritné oblasti rozvoja podnikania zvyšovanie energetickej efektívnosti a rozvoj obnoviteľných zdrojov energie. To všetko v záujme znižovania emisií skleníkových plynov a dosiahnutia uhlíkovej neutrality. SPP doteraz uviedol do prevádzky fotovoltické elektrárne vo svojich areáloch v Bratislave a Košiciach a realizuje projekt FVE v areáli SPP v Michalovciach.

SPP, red