Výrub stromov

Viete, kedy musíte požiadať o súhlas na výrub drevín? Rozhodujú obvod kmeňa aj miesto

Partneri sekcie:

Výrub drevín podlieha určitému legislatívnemu procesu a podľa zákona si vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody. Aj na súkromnom pozemku potrebujete pre určité stromy príslušné povolenie. Viete, kedy treba požiadať o vydanie súhlasu pre výrub a aká výnimka sa vzťahuje na stromy poškodené živelnými pohromami?

Podľa platnej vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR by sa mal výrub drevín vykonávať najmä v období vegetačného pokoja, predovšetkým od začiatku októbra do konca februára. Drevinou sa v tomto prípade rozumie strom alebo ker vrátane jeho koreňovej sústavy, rastúci jednotlivo alebo v skupinách mimo lesného pozemku.

Orgánom ochrany prírody vo veciach ochrany drevín v rámci intravilánu je obec. Súhlas na výrub teda vydáva obec, poprípade okresný úrad. „Ak je obec žiadateľom o vydanie súhlasu na výrub dreviny, nemôže rozhodovať o výrube predmetných drevín. V takýchto prípadoch je okresný úrad povinný určiť inú obec, ktorá bude rozhodovať o výrube predmetných drevín,“ vysvetlili odborníci z ministerstva životného prostredia.

Rozhoduje obvod kmeňa

V prvom stupni ochrany, ktorý platí na celom území republiky (mimo chránených území a ich ochranných pásiem s 2. až 5. stupňom ochrany) sa súhlas ochrany prírody požaduje pre stromy s obvodom kmeňa nad 40 centimetrov. Ten je meraný vo výške 130 centimetrov nad zemou.

Ak sa drevina nachádza v záhradách alebo záhradkárskych osadách, súhlas na výrub sa vyžaduje v prípade, že obvod kmeňa je viac ako 80 centimetrov. To neplatí, ak stromy rastú na pozemkoch, ktoré sú územným plánom obce určené na zastavanie. V takýchto prípadoch sa vyžaduje súhlas na výrub dreviny s obvodom kmeňa stromu nad 40 cm nad zemou.

Ak sú však stromy súčasťou verejnej zelene alebo cintorínov, na ich výrub je nutné mať súhlas bez ohľadu na obvod kmeňa. To isté platí aj pre stromy na ornej pôde ako solitér, stromoradie, skupina stromov alebo súčasť terasy či medze. Pri kroch sa zisťuje plošný priemer korún porastu. Na ich výrub v intraviláne s plochou do 10 m² nepotrebujete povolenie. V extraviláne je táto hodnota do 20 m².

Výnimkou sú invazívne druhy

Na území s 2. a 3. stupňom ochrany je tiež potrebný súhlas orgánu ochrany prírody bez ohľadu na obvod kmeňa. Výrub je zakázaný na územiach so 4. alebo 5. stupňom ochrany. Výnimku podľa environmentalistov tvoria invázne nepôvodne druhy drevín. Sú to druhy, o ktorých sa zistilo, že ich šírenie ohrozuje biodiverzitu.

Okrem toho môžu mať invázne nepôvodné druhy významný nepriaznivý vplyv aj na ľudské zdravie a hospodárstvo. Pravidelne aktualizovanú mapu výskytu inváznych nepôvodných druhov rastlín spracovala Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky.

Ten, kto výrub vykonáva, je povinný mať pri sebe povolenie, ktorým sa musí príslušnému orgánu alebo polícii preukázať. Rozhodnutia sa zvyčajne vydávajú s platnosťou do dvoch rokov. V rámci povolenia je potrebné dodržiavať aj podmienky výrubu (množstvo, termín výrubu a iné). Pokiaľ vykonávate iba rez ovocných stromov na vlastnom pozemku, nepotrebujete k tomu žiaden súhlas.

Stromy poškodené živelnými pohromami

Zákon o ochrane prírody a krajiny myslí aj na situácie, keď dreviny ohrozujú zdravie či môžu spôsobiť škody na majetku v dôsledku nepredvídaných udalostí ako úder blesku, zemetrasenie, povodeň, zosuv pôdy či veterná smršť. Takúto drevinu môžete bezodkladne odstrániť a do piatich dní od výrubu to predpísaným spôsobom oznámiť príslušnému okresnému úradu životného prostredia.

Pred výrubom si vyhotovte dôkazový materiál, napríklad fotodokumentáciu alebo svedectvo suseda, mestskej polície a podobne, a pripojte ho k oznámeniu o výrubu. Tento postup je možný v prípade živelných pohrôm či odumretých a poškodených drevín, ktoré bezprostredne ohrozujú životy a majetok majiteľa pozemku alebo iných osôb.