Vykurovanie odpad

Spaľuje váš sused v kotle odpad či starý nábytok? Podľa nového zákona mu hrozí vyššia pokuta

Partneri sekcie:

Vo vykurovacom období sa môžu niektorí ľudia uchýliť k spaľovaniu odpadu vo svojich vykurovacích zariadeniach. Zákon o odpadoch to zakazuje. Čo všetko nepatrí do kotla či krbu v rodinnom dome a aká pokuta po novom hrozí tým, ktorí spaľujú plasty, nábytok z drevotriesky či staré rámy z okien?

„Hoci sa spaľovanie môže zdať ako pohodlné a lacné riešenie, ako sa zbaviť odpadu a popritom si aj zakúriť, pre naše zdravie a životné prostredie to predstavuje veľký problém,“ uviedla Zelená linka Ministerstva životného prostredia SR. Každý rok eviduje množstvo takýchto podnetov. Ako dodali jej pracovníci, spaľovanie odpadu doma je pre nízku teplotu a obmedzený prísun kyslíka veľmi neefektívne.

Takýmto spaľovaním sa priamo do atmosféry dostávajú nebezpečné látky ako prachové častice, oxid uhoľnatý, skleníkové plyny – oxid uhličitý, metán, oxid dusný či dioxíny.

„Z tohto dôvodu je spaľovanie odpadu možné len v prevádzkach, ktoré na túto činnosť disponujú príslušným povolením. Dlhodobý pobyt v znečistenom ovzduší je príčinou mnohých ochorení dýchacieho systému, kardiovaskulárnych ochorení či kognitívnych porúch,“ priblížila Zelená linka.

Čo nepatrí do kotla?

V domácnostiach môžete spaľovať len také palivá, ktoré sú uvedené výrobcom spaľovacieho zariadenia v návode na použitie. Palivo treba nakupovať u oficiálnych predajcov, ktorých produkty spĺňajú legislatívou stanovené požiadavky na ich kvalitu.

V kotloch v domácnostiach je zakázané páliť plasty a PET flaše, OSB dosky, preglejky, drevotriesky, okenné a dverné rámy, textil a obuv, staré časopisy a letáky, staré oleje, pneumatiky, linoleum či plávajúce podlahy. Za účelom vykurovania je zakázané spaľovať aj komunálny odpad a druhotné palivá (palivá vyrobené z odpadu).

V prípade nedodržania týchto pravidiel dochádza k porušovaniu legislatívy a k vypúšťaniu množstva škodlivín do ovzdušia. Zároveň si majiteľ takto využívaného kotla zvyšuje náklady na údržbu spaľovacieho zariadenia, dymovodu či komína a skracuje tým ich životnosť.

Nový zákon v platnosti od júla 2023

Zákon č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ovzduší“), ktorý nadobudol účinnosť 1. júla 2023, vo svojom § 32 písm. a) zakazuje spaľovať odpad a palivo vyrobené z odpadu v iných zariadeniach, ako sú spaľovne odpadu alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov okrem povolených druhov druhotných palív.

Po novom majú inšpektori pri opakovanom podnete právo vstúpiť do obydlia, aby vykonali kontrolu a odobrali vzorky. Inšpektori a osoby, ktoré vykonávajú kontrolu, môžu požiadať o súčinnosť Policajný zbor SR alebo obecnú/mestskú políciu.

Čo robiť, ak váš sused kúri odpadom a vydymuje okolie?

Podnet ohľadom podozrenia, že váš sused takto spaľuje vo svojom obydlí odpad, sa nahlasuje na obec. Tá má podľa ustanovenia § 51 ods. 3 zákona o ovzduší povinnosť písomne upozorniť prevádzkovateľa (teda vášho suseda) do piatich pracovných dní na to, že takéto podozrenie bolo na obec podané.

V tomto upozornení zároveň obec oznámi, že v prípade opakovaného podnetu – teda ak sa stav nezlepší a opakovane sa podá podnet – vykoná kontrolu na mieste Slovenská inšpekcia životného prostredia alebo ňou poverená osoba. Ak sa spaľovanie takéhoto odpadu preukáže, fyzickej osobe hrozí pokuta až 5 000 eur (predtým to bolo 1  500 eur).

Minulé roky v jesennom a zimnom období evidovala Zelená linka zvýšené množstvo podnetov, týkajúcich sa práve znečisťovania ovzdušia spaľovaním odpadu v rodinných domoch. U niekoľkých podnetov evidujú aj spaľovanie PET fliaš či plechoviek. „V prípade, že by niekto vo vašom okolí spaľoval odpad, neváhajte sa obrátiť či už na nás, alebo na príslušného zástupcu obce,“ vyzvala linka.

Spaľovanie odpadu je povolené len v ZEVO

Spaľovať odpad majú u nás povolené len tzv. zariadenia na energetické využitie odpadu (ZEVO). Slovensko momentálne disponuje dvomi – v Bratislave (OLO a. s.) a v Košiciach (KOSIT a. s.). Spaľovanie tu prebieha pri teplote okolo 850 °C. Organické látky sa pri ňom menia na oxid uhličitý a vodnú paru, pričom sa uvoľňuje teplo, ktoré sa využíva na vykurovanie alebo výrobu elektrickej energie.

Vedľajšími produktmi sú spaliny, škvara a popolček. Škvara tvorí asi 15 % až 20 % z hmotnosti vstupujúceho odpadu. Ďalej sa využíva v stavebníctve na výrobu tvárnic alebo pri stavbe ciest. Popolček, ktorý tvorí približne 2 % z hmotnosti vstupujúceho odpadu, obsahuje všetky zachytené nebezpečné látky. Kvôli zníženiu jeho nebezpečných vlastností sa stabilizuje a následne sa ukladá na skládky.

Spaliny sa pred ich vypustením do atmosféry čistia od tuhých látok, ťažkých kovov, dioxínov a furánov, oxidov dusíka a kyslých plynov ako sú chlorovodík, fluorovodík a oxid siričitý. Moderné ZEVO musia spĺňať emisné limity, ktoré sú najprísnejšie v porovnaní s ktorýmkoľvek iným priemyselným spaľovacím procesom.

Zdroj: TASR, Ewia, Zelená linka a Enviroportal