Slnečné kolektory

Zelená domácnostiam III podporí obnoviteľné zdroje energie sumou 15 miliónov eur

Partneri sekcie:

Slovenská inovačná a energetická agentúra pripravuje v rámci aktuálneho programového obdobia projekt Zelená domácnostiam III. Na obnoviteľné zdroje energie pôjde 15 miliónov eur.

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia pripravuje národný projekt Zelená domácnostiam III, ktorý bude pokračovaním aktuálne prebiehajúceho projektu Zelená domácnostiam II.

V rámci podpory výstavby a distribúcie energie z obnoviteľných zdrojov rozdelí 12 750 000 eur zo zdrojov EÚ. K nim priráta príslušnú výšku finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020. Indikatívna výška finančných prostriedkov bude spolu 15 miliónov eur.

SIEA v rámci národného projektu poskytne príspevky na inštaláciu fotovoltických panelov, veternej turbíny, slnečných kolektorov, kotla na biomasu a tepelného čerpadla v rodinnom dome a na inštaláciu fotovoltických panelov, slnečných kolektorov, kotla na biomasu a tepelného čerpadla v bytovom dome.

Pre všetky kategórie vlastníkov a spoluvlastníkov rodinných aj bytových domov bližšie špecifikuje pravidlá, ktoré zabezpečia súlad poskytovaných príspevkov s pravidlami týkajúcimi sa štátnej pomoci.

Výška príspevku zo zdrojov operačného programu bude 100 %. Hlavnou aktivitou projektu Zelená obnova III je zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR. Jednou z podmienok príspevku je, aby žiadateľ neukončil fyzickú realizáciu oprávnenej hlavnej aktivity projektu pred predložením žiadosti.

Oprávneným územím pre aktivity v rámci projektu Zelená domácnostiam III bude celé územie SR s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja. S prijímaním žiadostí sa začne po schválení nového projektu a vyhlásení výzvy.

Ak chcete byť informovaní o tom, kedy bude projekt spustený, zaregistrujte sa na odber upozornení zo Zelenej obnovy.

SIEA, red