Geotermálny vrt

Prvá slovenská geotermálna elektráreň má o krok bližšie k svojmu vzniku, vrt pri Prešove bude hlboký štyri kilometre

Projekt geotermálnej elektrárne v okrese Prešov prešiel úspešne, po takmer dvoch rokoch, procesom posudzovania vplyvov na životné prostredie. Zámer vybudovať prvú slovenskú geotermálnu elektráreň sa tak môže posunúť do fázy realizácie.

Spoločnosť PW Energy predložila úradom zámer výstavby geotermálnej elektrárne v katastri obce Ľubotice pri Prešove v júni 2021. Povolenie od EIA, ktorá teraz získala, umožňuje posunúť projekt v katastrálnom území Ľubotice do realizačnej fázy. V rámci nej je plánované vyhĺbenie prvého prieskumného vrtu, ktorým sa overí predpoklad vyhovujúcich parametrov hydrogeotermálnych podmienok v horninovom podloží lokality.

„Ide o významný míľnik v snahe využívať aj na Slovensku geotermálnu energiu na energetické účely v čo najväčšej miere. Tento čistý, obnoviteľný zdroj máme k dispozícii, prírodné podmienky nám prajú. Jeho zapojenie je dôležité aj v kontexte kolísania cien energií a odklonu od fosílnych palív. Geotermálna elektráreň je stabilný, takzvaný base load zdroj bez nutnosti platiť za CO2 povolenky, čo je aktuálna téma v rámci novej legislatívy EÚ,“ načrtol Milan Jankura, predseda predstavenstva PW Energy, a.s.

Podľa neho je kľúčová podpora geotermálnych projektov na národnej úrovni. Vo zvyšovaní podielu obnoviteľných zdrojov Slovensko dlhodobo stagnuje, príčinou je popri komplikovanej byrokracii a zdĺhavých povoľovacích procesoch najmä neadresnosť projektových výziev, ako aj absencia funkčných grantových schém. Geotermálna elektráreň v našom zelenom energetickom mixe doteraz chýbala.

„Evidujeme aktuálnu snahu vlády skrátiť a zjednodušiť povoľovací proces pre geotermálne vrty. Ak sa avizované zmeny pretavia do reality, pôjde konečne o dobrú správu pre toto odvetvie. Žiaduca je však aj celková, štátom koordinovaná stratégia v oblasti využívania geotermálnych zdrojov a hlavne reálne podporné mechanizmy, ktoré štandardne fungujú v zahraničí,“ povedal Milan Jankura.

Ako dodal, na Slovensku bolo až donedávna mimoriadne sťažené čerpanie eurofondov pre geotermálne projekty a stále chýbajú rozpracované programové výzvy. Bez nich, respektíve bez ďalšej formy investičnej alebo prevádzkovej podpory, nie je možné realizovať rozvoj tohto obnoviteľného zdroja v potrebnom rozsahu. Nové eurofondy z Programu Slovensko rátajú s podporou geotermálnej energie až v roku 2024. Na prieskum a overovanie zdrojov pre energetické účely pôjde v novom programovom období 13 miliónov eur.

Zelená energia z horúcej vody

V projekte pilotnej geotermálnej elektrárne na Slovensku bude účelom prieskumného vrtu s predpokladanou konečnou hĺbkou 3 500 až 4 000 metrov overenie hlbinnej geologickej stavby a hydrogeotermálnych pomerov v území. Na realizáciu vrtu sa použije vrtná súprava, ktorá umožní bezpečné a spoľahlivé hĺbenie s využitím najmodernejších technológií v odvetví.

„Predtým nás čaká výber dodávateľa vrtných prác. Už skôr sme oslovili potenciálnych záujemcov s prvotnou technologickou špecifikáciou, nasledovať bude medzinárodný tender. Z prieskumného vrtu očakávame na povrchu prítok geotermálnej vody s teplotou približne 140 °C. Vychádzame z údajov, ktoré prešovskú kotlinu hodnotia z hľadiska geotermálneho potenciálu ako jednu z najperspektívnejších oblastí na Slovensku,“ priblížil projektový manažér Michal Mašek.

Prieskumný geotermálny vrt sa v prípade overenia vhodných parametrov využije ako definitívny objekt. Teda ako produkčný vrt pre dlhodobé čerpanie geotermálnych vôd na výrobu zelenej elektriny a s možnosťou dodávky tepla. V rámci prvej etapy projektu sú plánované celkovo tri produkčné vrty. Doplní ich rovnaký počet reinjektážnych vrtov, cez ktoré sa bude ochladená geotermálna voda v  nezmenenom objeme po odovzdaní svojho tepelného potenciálu vracať späť do podložia na opätovné využitie, čo podporuje dlhodobú udržateľnosť.

Elektrina pre 20-tisíc domácností

Na povrchu bude horúca geotermálna voda putovať do technologického zariadenia, kde vo výmenníku tepla ohreje pracovnú kvapalinu. Vznikajúca para bude roztáčať turbínu generátora, čím sa zabezpečí výroba elektrickej energie. Celý okruh je uzatvorený, čo znamená, že žiadna látka nepríde do kontaktu s okolitým prostredím.

Inštalovaný výkon geotermálneho strediska Ľubotice bude v prvej etape približne 6,3 – 6,5 elektrického megawattu (MWe). Ročná produkcia elektrickej energie bude na úrovni viac ako 43-tisíc megawatthodín. „Vyrobená elektrina predstavuje objem zodpovedajúci ročnej spotrebe približne 20-tisíc domácností. Zostatkové teplo z procesu môže slúžiť na vykurovanie viac ako 6-tisíc domácností,“ uviedol Michal Mašek s tým, že celkový geotermálny potenciál územia je zhruba trojnásobný.

Od výroby tepla až po rekreačné účely

K hlavným benefitom projektu patrí postupné využitie zostatkového tepla na viacerých úrovniach. Horúca voda z geotermálneho systému je vhodná v jednotlivých teplotných intervaloch na rôzne typy využitia. Môže byť zeleným zdrojom pre systém centralizovaného zásobovania teplom (CZT), teda zabezpečiť ekologické vykurovanie domácností v Prešove a okolí.

Možné je však aj jej využitie v priemysle či poľnohospodárstve (výrobné procesy využívajúce teplo ako sušenie dreva, pestovanie plodín v skleníkoch, chov rýb a podobne). Do úvahy prichádza aj využitie zostatkového tepla na rekreačné účely.

„Geotermálna energia predstavuje stabilný a dlhodobo predikovateľný zdroj, aj preto jej zapájanie vo svete rastie. Zároveň vhodné využitie geotermálneho zdroja umožňuje celkový rozvoj regiónu. Produkcia ekologickej a cenovo stabilnej energie má značný potenciál pritiahnuť nových investorov, vytvoriť nové pracovné príležitosti a celkovo prispieť k zvýšeniu životnej úrovne. Dokazujú to aj pozitívne referenčné príklady zo zahraničia,“ vysvetlil Boris Kostík, riaditeľ investičného bankovníctva investičnej skupiny WOOD & Company, ktorá v PW Energy vlani nadobudla obchodný podiel.

Úspora emisií

Ušetrené emisie pri výrobe elektriny z geotermálnych zdrojov pri Prešove predstavujú v desaťročnom horizonte takmer 200-tisíc ton oxidu uhličitého oproti produkcii energií zo zemného plynu a až 340-tisíc ton v porovnaní s výrobou z uhlia. Celková výška investície v rámci prvej etapy projektu dosahuje 65 miliónov eur. Dokončenie prác a spustenie prevádzky je plánované na rok 2028.

PW Energy realizuje prostredníctvom dcérskej spoločnosti PW geoenergy aj projekt geotermálnej elektrárne v ďalšej záujmovej lokalite – v okrese Žiar nad Hronom. Tento zámer je v záverečnej fáze posudzovania vplyvov na životné prostredie. Strategickým partnerom žiarskeho projektu je SSE Holding.

PW Energy