Podniky fotovoltika nová výzva

Podniky dostanú 5 miliónov eur na inštaláciu fotovoltiky, musia ich však minúť do konca roka

Partneri sekcie:

Voľné finančné prostriedky z končiaceho sa Operačného programu Kvalita životného prostredia môžu podniky do konca roka využiť na inštaláciu fotovoltických systémov. Tie im pomôžu znížiť náklady na elektrinu.

Výzvu s týmto zameraním vyhlási Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) 11. augusta 2023 na obdobie jedného mesiaca.

„O zámere vyhlásiť výzvu s týmto zameraním s alokáciou 3 milióny € sme informovali pred mesiacom. Momentálne máme k dispozícii už 5 miliónov eur. V prípade, že sa uvoľnia ďalšie finančné prostriedky z nerealizovaných projektov, sme pripravení vyčlenenú sumu navýšiť,“ uviedol generálny riaditeľ SIEA Stanislav Jurikovič.

Ako doplnil, agentúra, samozrejme eviduje vysoký záujem o pomoc v tejto oblasti, avšak rozhodujúca je pripravenosť podnikov, pretože  inštalácie zariadení je nutné ukončiť najneskôr v decembri 2023.

S limitovaným termínom realizácie projektov súvisí aj podmienka mať ku dňu predloženia žiadosti ukončené obstarávanie a platné povolenia na realizáciu projektu, vrátane súhlasu s pripojením zariadenia do elektrizačnej sústavy, ak je potrebný.

„V predchádzajúcej výzve, ktorú sme uzatvorili v máji 2023, zaslalo žiadosti o príspevky na inštaláciu fotovoltických systémov 360 podnikov. Momentálne je schválených 247 projektov s požadovanou sumou viac ako 15 miliónov eur a pri 42 žiadostiach prebieha kontrola a hodnotenie. Väčšine podnikov, ktoré v tejto výzve neuspeli, chýbali práve súhlasy s realizáciou projektov. Ich získanie je časovo náročné. Vďaka pripravovanej výzve budú mať podniky príležitosť predložiť žiadosti znova,“ vysvetlil S. Jurikovič.

Nevyhnutné zmeny v tejto výzve súvisia s limitovaným termínom na realizáciu. Oprávnené budú len výdavky, ktoré vzniknú a budú uhradené prijímateľom do 31. decembra 2023. Pre splnenie cieľov projektu je nevyhnutné sfunkčnenie, respektíve uvedenie predmetu projektu do trvalej prevádzky najneskôr do 31. júla 2024.

Navýšenie príspevku na projekt

Minimálna výška príspevku na jeden projekt bude oproti minulosti navýšená na 30 000 eur. Maximálna výška na jeden podnik a jeden investičný projekt zostáva – nesmie presiahnuť 500 000 eur.

Rovnako ako v minulosti, aj teraz budú podporené iba projekty s miestom inštalácie mimo Bratislavského samosprávneho kraja. O nenávratný finančný príspevok môžu požiadať fyzické alebo právnické osoby s oprávnením na podnikanie zapísané v obchodnom alebo živnostenskom registri nepretržite najmenej 36 kalendárnych mesiacov ku dňu predloženia žiadosti.

Výzva bude zverejnená 11. augusta 2023, žiadosti bude možné podávať do 11. septembra 2023. Podmienky budú takmer rovnaké ako v predchádzajúcej výzve.

SIEA