Dotácie pre podniky fotovoltika

Eurofondy: Príspevok na inštaláciu fotovoltických systémov v podnikoch

Podniky môžu požiadať o nenávratné finančné príspevky na inštaláciu fotovoltických systémov, ktoré im pomôžu znížiť náklady na elektrinu. Z Operačného programu Kvalita životného prostredia je k dispozícii 10 miliónov eur. Projekty je nutné ukončiť do konca roka 2023.

Aktualizácia: S ohľadom na dopyt žiadateľov boli navýšené finančné prostriedky vyčlenené na výzvu, a to o 2 500 000 eur, na konečných 12 500 000 eur. Výzva sa uzatvorila 14. apríla 2023. Po tomto termíne nie je možné predkladať žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

Ministerstvu hospodárstva SR sa v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR podarilo zabezpečiť presun európskych prostriedkov v rámci končiaceho Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP) z oblastí, v ktorých by inak zostali nevyužité.

Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku podnikom je zameraná na výstavbu fotovoltických zariadení s inštalovaným výkonom od 10 do 500 kW v prípade pripojenia zariadenia do elektrizačnej sústavy a bez obmedzenia výkonu v prípade ostrovnej prevádzky.

Príspevok na inštaláciu fotovoltických systémov

  • Koľko: maximálne 6 miliónov eur
  • Aká budova: na podnikanie
  • Na čo: výstavba zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny
  • Kto: fyzické a právnické osoby s oprávnením na podnikanie

Oprávnenými žiadateľmi sú obce, mestá a vyššie územné celky, verejné inštitúcie vrátane vysokých škôl a ústredná správa. Podporené budú projekty s miestom inštalácie mimo Bratislavského samosprávneho kraja, zrealizované do konca roku 2023. Pre stanovenie oprávnenosti je rozhodujúce miesto realizácie projektu, nie sídlo žiadateľa.

Koľko peňazí môžete dostať

Maximálna výška NFP na jeden podnik a jeden investičný projekt nesmie presiahnuť 6 miliónov eur. Podniky môžu v súlade s pravidlami poskytovania štátnej pomoci získať najviac 80 % z celkových oprávnených výdavkov pre malý podnik, 70 % pre stredný a 60 % pre veľký podnik.

Pri výpočte oprávnených výdavkov obstarávaných fotovoltických zariadení bude z celkových výdavkov odrátaná suma, ktorú by bolo nutné použiť na obstaranie a inštaláciu zariadenia na výrobu elektriny menej ekologickým spôsobom.

Ako žiadať

Vzhľadom na nutnosť ukončiť podporené projekty do konca roka 2023, má táto výzva špecifické podmienky ako povinnosť mať ku dňu predloženia žiadosti ukončené obstarávanie a platné povolenia na realizáciu projektu, vrátane súhlasu s pripojením zariadenia do elektrizačnej sústavy, ak je relevantný.

Výzva bude otvorená do vyčerpania alokácie, žiadosti je možné podávať priebežne. Termín uzavretia prvého hodnotiaceho kola je stanovený na 31. január 2023. Následne sa budú projekty hodnotiť v mesačných intervaloch. Ďalšia podpora s týmto zameraním je naplánovaná v Programe Slovensko.

Sprostredkovateľským orgánom pre OP KŽP je Slovenská inovačná a energetická agentúra. Podrobnejšie informácie k výzve nájdete na stránke www.op-kzp.sk.

SIEA, red