Fotovoltika

V auguste sa môžu podniky uchádzať o dotáciu na fotovoltické systémy, limitovať ich bude čas

Partneri sekcie:

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) plánuje vyhlásiť začiatkom augusta výzvu na obdobie jedného mesiaca. Bude určená podnikom, ktoré môžu použiť voľné finančné prostriedky z končiaceho sa Operačného programu Kvalita životného prostredia na inštaláciu fotovoltických systémov.

„Štartovacia alokácia na túto výzvu je 3 milióny eur. Avšak programové obdobie sa končí, a tak je možné, že sa uvoľnia ďalšie európske zdroje z nerealizovaných projektov. Keďže čas na ich využitie je limitovaný, bude to príležitosť pre podniky, ktoré sú pripravené a schopné fotovoltické inštalácie ukončiť najneskôr v decembri 2023. V poslednej výzve s týmto zameraním bol záujem o pomoc veľký a nie všetci žiadatelia uspeli,“ uviedol generálny riaditeľ SIEA Stanislav Jurikovič.

Preto predpokladá, že napriek obmedzeným časovým okolnostiam sa práve v tejto oblasti nájde dostatok užitočných riešení.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku podnikom bude, podobne ako predchádzajúca, zameraná na výstavbu fotovoltických zariadení s inštalovaným výkonom od 10 do 500 kW s jedným bodom pripojenia do elektrizačnej sústavy a bez obmedzenia výkonu v prípade ostrovnej prevádzky.

Minimálna výška príspevku na jeden projekt bude oproti minulosti navýšená na 30-tisíc eur. Maximálna výška na jeden podnik a jeden investičný projekt nesmie presiahnuť 500-tisíc eur.

Keďže je nutné ukončiť podporené projekty do konca roka 2023, podmienkou výzvy je mať ku dňu predloženia žiadosti ukončené obstarávanie a platné povolenia na realizáciu projektu. A to vrátane súhlasu s pripojením zariadenia do elektrizačnej sústavy, ak je relevantný.

Realizácia do konca roka a inštalácia mimo Bratislavského kraja

Hlavné aktivity, vrátane úhrady oprávnených výdavkov dodávateľovi, budú podporené iba v prípade, ak budú fyzicky zrealizované do konca roku 2023. Vzhľadom na predpokladané dlhšie lehoty na vydanie rozhodnutí bude posledný možný termín na uvedenie fotovoltických systémov do trvalej prevádzky stanovený na 31. júla 2024.

Podporené budú len projekty s miestom inštalácie mimo Bratislavského samosprávneho kraja. O nenávratný finančný príspevok môžu požiadať fyzické alebo právnické osoby s oprávnením na podnikanie zapísané v obchodnom alebo živnostenskom registri nepretržite najmenej 36 kalendárnych mesiacov ku dňu predloženia žiadosti.

SIEA, red