Solárny panel

Na výstavbu zariadení využívajúcich OZE pôjde o 5 miliónov eur viac, dôvodom je zvýšený dopyt

Výzva Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry zameraná na výstavbu zariadení na využitie vybraných druhov OZE bola navýšená o ďalších 5 miliónov. Tie si rozdelia podniky, verejnoprávne inštitúcie aj obce, ktoré sa zapoja a splnia podmienky nenávratného finančného príspevku z európskych fondov.

Novým usmernením k výzve, vydaným 8. februára 2022, sa mení indikatívna výška finančných prostriedkov. Pôvodne plánovaná suma 20 miliónov eur sa zvyšuje na 25 miliónov. Dôvodom je vyšší dopyt zo strany žiadateľov v 1. až 8. hodnotiacom kole. Konečný termín časovej oprávnenosti výdavkov bol stanovený na 31. decembra 2023. Ostatné zmeny si môžete prečítať v usmernení, ktoré bolo vydané.

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia výzvu vyhlásila v decembri 2019. Účelom je podpora investícií do zariadení na využívanie OZE, čím sa prispeje k zníženiu emisií skleníkových plynov a zníženiu závislosti na dovoze energie, najmä fosílnych palív.

Výzva OPKZP-PO4-SC411-2019-61 na poskytnutie nenávratného finančného príspevku

  • Koľko: 20 tisíc až 2 milióny eur na projekt
  • Na čo: výstavba zariadení na využitie OZE
  • Kto: fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie, mimo štátnej pomoci je možné podporiť aj subjekty ústrednej správy a územnej samosprávy

Žiadateľom môžu byť malý, stredný a veľký podnik (výška príspevku je 60 %), štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie ako subjekty ústrednej správy (výška príspevku je 100 %) verejné vysoké školy a verejnoprávne inštitúcie ako ostatné subjekty ústrednej správy (výška príspevku je 95 %) a obce, vyššie územné celky a nimi riadené organizácie (výška príspevku je 95 %).

Oprávnenými podaktivitami pre túto výzvu sú:

  • výstavba zariadení na využitie vodnej energie,
  • výstavba zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu tepla,
  • výstavba zariadení na využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla,
  • výstavba zariadení na využitie geotermálnej energie priamym využitím na výrobu tepla a prípadne aj v kombinácii s tepelným čerpadlom,
  • výstavba zariadení na výrobu a energetické využívanie skládkového plynu a plynu z čistiarní odpadových vôd.

Termín uzavretia 9. hodnotiaceho kola je stanovený na 31. marec, termín uzavretia 10. kola na 30. jún 2022. Oprávneným miestom realizácie projektu sú všetky regióny okrem Bratislavského kraja, pričom rozhodujúce je miesto realizácie, nie sídlo žiadateľa. Podrobnejšie informácie o výzve, žiadosti, kontakty a osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov nájdete na webe operačného programu.

Operačný program kvalita životného prostredia, red