Priemyselná výroba

Výzva na zníženie energetickej náročnosti v podnikoch sa uzatvára z dôvodu nedostatočného záujmu

Partneri sekcie:

Výzva zameraná na zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch sa uzatvára z dôvodu nedostatočného dopytu.

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) plánuje uzatvoriť 46. výzvu zameranú na Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch. Dôvodom je nedostatočný dopyt zo strany potenciálnych žiadateľov a zabezpečenie riadnej fyzickej a finančnej implementácie projektov.

Výzva bude uzatvorená 31. januára 2022. Po uvedenom termíne nebude možné predkladať žiadosti o príspevok. Podnikatelia však môžu o nenávratný finančný príspevok stále žiadať aj v rámci ďalšej výzvy zameranej na zvýšenie využívania OZE v podnikoch.

SIEA ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásila výzvu 20. decembra 2018. Zo zdrojov EÚ je v rámci nej vyčlenených 50 miliónov. Môžu sa o ne uchádzať mikropodniky, malé a stredné podniky (s maximálnou výškou dotácie 50 % nákladov) aj veľké podniky (s maximálnou výškou dotácie 45 % nákladov).

Bez ohľadu na prípadnú kumuláciu schém štátnej pomoci je strop na jeden podnik a jeden investičný projekt určený vo výške 15 miliónov eur.

Oprávnenými žiadateľmi sú fyzické alebo právnické osoby zapísané v obchodnom registri alebo podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia. Ku dňu predloženia podania žiadosti musia na Slovensku podnikať v priemyselných odvetviach a v službách nadväzujúcich na tieto odvetvia.

Tie sú zadefinované prostredníctvom kódov Štatistickej klasifikácie ekonomických činností (SK NACE Rev. 2) v rámci Sekcie C Priemyselná výroba. Zároveň musia mať relevantný predmet podnikania zapísaný v príslušnom registri najneskôr 36 kalendárnych mesiacov ku dňu predloženia žiadosti.

Rekonštrukcia priemyselných hál aj osvetlenie areálov

Výzva sa vzťahuje na celé územie Slovenskej republiky okrem Bratislavského kraja, pričom nie je rozhodujúce sídlo žiadateľa, ale miesto realizácie. Projekt sa môže realizovať aj na viacerých miestach, avšak vždy na oprávnenom území.

Podporované aktivity majú formu rekonštrukcie a modernizácie stavebných objektov, za účelom zníženia ich energetickej náročnosti. Podmienkou je predloženie energetického auditu, z ktorého tieto opatrenia vyplývajú.

Dotácia zahŕňa aj rekonštrukciu a modernizáciu existujúcich energetických zariadení za účelom zníženia emisií skleníkových plynov, modernizáciu systémov výroby stlačeného vzduchu, rekonštrukciu rozvodov energie i vonkajšieho osvetlenia priemyselných areálov a iné opatrenia prispievajúce k znižovaniu spotreby primárnych energetických zdrojov. Nevzťahuje sa na výstavbu energetických zariadení, ani projekty na výrobu a využívanie bioplynu a biometánu.

Podrobnejšie informácie o výzve nájdete na webe operačného programu.

Ministerstvo životného prostredia SR, red