Obnova budov

Spustenie výzvy na obnovu rodinných domov je podľa odborníkov udalosťou roka 2022

Partneri sekcie:

Platforma Budovy pre budúcnosť, spoločne so svojimi 9 členskými združeniami aktívnymi v oblasti stavebníctva a energetickej efektívnosti, zhodnotila udalosti, ktoré sa v sektore stavebníctva udiali v roku 2022 z hľadiska ich dopadu na kvalitu výstavby a obnovy budov.

Na otázku, či vláda SR dostatočne využila príležitosti na podporu energetickej efektívnosti v kontexte vážnej energetickej krízy, viac ako 80 % respondentov uviedlo, že považuje reakciu vlády za nedostatočnú. Tiež si myslia, že vláda mohla prijať viac opatrení podporujúcich energetickú efektívnosť.

„Slovensko je extrémne vystavené tlaku súčasnej energetickej krízy. Je jasné, že ak chceme zmeniť našu závislosť na energetických surovinách z Ruska, potrebujeme zvýšiť úsilie na renováciu budov a úsporu energie a tepla. Naša vláda však v tomto smere nerobí dosť a potvrdzujú to aj odpovede našich členov,“ povedala riaditeľka platformy Budovy pre budúcnosť Katarína Nikodemová.

Ako dodala, polovica respondentov odpovedala, že vláda urobila iba čiastkové, ale nie dostatočné opatrenia. Vláda mohla investovať viac úsilia skôr do opatrení znižujúcich spotrebu energií ako do regulácie cien, ktoré v konečnom dôsledku motiváciu pre úspory iba odkladajú na neskôr

Najpozitívnejšou udalosťou roka z hľadiska jej vplyvu na kvalitu výstavby a obnovy budov je podľa členských organizácií partnerov BPB spustenie výzvy na obnovu rodinných domov, ako aj výzvy na obnovu verejných budov. Obidve sú súčasťou Plánu obnovy a odolnosti. Respondenti hodnotili pozitívne aj schválenie Operačného programu Slovensko 2021 – 2027. Z neho bude na znižovanie energetickej náročnosti budov alokovaných 722 mil. eur.

Väčšia angažovanosť ministerstva dopravy a výstavby

Odborníci kladne hodnotili prácu Sekcie Plánu obnovy na Úrade vlády SR, ako aj činnosť Slovenskej agentúry životného prostredia. A to predovšetkým v súvislosti z vyššie spomenutými výzvami pre obnovu verejných a rodinných domov. Oveľa väčšiu angažovanosť by sektor privítal od ministra dopravy a výstavby Andreja Doležala.

Kľúčové zmeny v sektore prichádzajú postupne. „Absolútne kľúčová bude revízia smernice o energetickej hospodárnosti budov, ktorá obsahuje opatrenia smerujúce k zníženiu emisie skleníkových plynov v sektore budov tak, aby sme splnili klimatické ciele do roku 2030,“ doplnil Richard Paksi, analytik platformy.

Návrh prináša nový štandard pre budovy od roku 2030, kladie väčší dôraz na využívanie obnoviteľných zdrojov v budovách. Ďalej navrhuje zákaz financovania kotlov na fosílne palivá z verejných zdrojov a priestor na systémové zmeny predstavuje aj nová kapitola REPowerEU.

Budovy pre budúcnosť