Plán obnovy: Príspevok na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov

Lesnícka škola Banská Štiavnica
Zdroj: iStock

Príspevok až do výšky 6 miliónov eur na jeden projekt bude slúžiť na realizáciu adaptačných opatrení zabraňujúcich prehrievaniu budov a na zníženie spotreby energie v segmente verejných budov.

Cieľom tejto výzvy je zlepšenie stavebnotechnického stavu verejných historických a pamiatkovo chránených budov. Obnovou sa zlepší ich energetická hospodárnosť, predĺži životnosť a zvýšia sa možnosti ich využívania verejnosťou. Vďaka obnoviteľným zdrojom energie sa prispeje k zníženiu spotreby energie v segmente verejných budov a tým aj k zníženiu emisií CO2 a znečisteniu ovzdušia.

V rámci tejto investície z Plánu obnovy sa bude priebežne monitorovať obnovenie minimálne 117-tisíc metrov štvorcových celkovej podlahovej plochy. Podporené budovy by mali byť využívané výhradne na nehospodárske činnosti alebo na zmiešané využitie. V prípadoch využitia na hospodársku činnosť vo viac ako 20 % kapacity budovy sa priznanie prostriedkov vzťahuje len na pomernú časť.

Aj pre verejné budovy postavené pred rokom 1980

Okrem pamiatkovo chránených budov, ktoré sú zapísané v Registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok, majú pamiatkovú hodnotu alebo sa nachádzajú v pamiatkovej zóne, sa o dotáciu môžu uchádzať i historické budovy. V tomto prípade musia byť registrované v Zozname pamätihodností miest a obcí, v Registri modernej architektúry Slovenska alebo postačí, ak sú zapísané do katastra nehnuteľností pred 1. januárom 1980 či preukázateľné užívané pred týmto dátumom.

Obnova realizovaná za špeciálnych podmienok

Popri aktivitách na zlepšenie energetickej hospodárnosti ako oprava plášťa budovy, výmena vykurovacích systémov či vetracích alebo chladiacich systémov budú za oprávnené výdavky uznané aj iné relevantné aktivity. Tie môžu súvisieť so stavebno-technickou obnovou budov, obnovou technických systémov, osadením prvkov elektromobility a cyklodopravy, bezbariérovosťou či implementáciou zelených opatrení.

To všetko pri zachovaní zachovaní historickej a pamiatkovej hodnoty budov. Pri rekonštrukcii pamiatkovo chránených budov sa bude uplatňovať technická norma STN EN 16883 Starostlivosť o zachovanie kultúrneho dedičstva: Návod na zlepšovanie energetickej hospodárnosti historických budov.

Podmienka úspory energie aspoň 30 %

Oprávnenými žiadateľmi sú správca majetku štátu, obec, mesto, mestská časť, vyšší územný celok, verejnoprávna inštitúcia, štátny podnik či správca lesného majetku vo vlastníctve štátu. Od augusta môžu predkladať projekty zamerané na zlepšenie energetickej hospodárnosti verejných historických a pamiatkovo chránených budov, ktorým sa dosiahne aspoň stredná hĺbka obnovy budovy. To znamená úsporu minimálne na úrovni 30 % primárnej energie.

Plán obnovy: Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov

 • Koľko: maximálne 6 miliónov eur s DPH na jeden projekt
 • Aká budova: verejná budova
 • Na čo: obnova obvodových stien a strešného plášťa, adaptačné opatrenia v podobe zelenej strechy a steny, výmena zariadenia na vykurovanie, systém vetrania a chladenia, fotovoltika, solárne kolektory, iné aktivity ako sanácia vlhkosti či oprava krovu
 • Kto: obce, mestá, vyššie územné celky, verejnoprávne inštitúcie
 • Dokedy: žiadosti o podporu sa môžu podávať od augusta 2022 do decembra 2024

Z dotácií môžete financovať tepelné čerpadlo aj vonkajšie tienenie

Oprávnené výdavky sú rozdelené do skupín A – E. Pozor, v tejto výzve medzi oprávnené výdavky nepatria kotly určené na spaľovanie biomasy. A to ani v prípade zariadení umožňujúcich spaľovanie viacerých druhov palív vrátane biomasy.

Oblasť A:

 • obnova konštrukcií (obnova obvodových stien, strešného plášťa, vnútorných konštrukcií oddeľujúcich vykurované a nevykurované priestory, obnova otvorových konštrukcií)
 • adaptačné opatrenia ako systém tieniacej techniky, vegetačná strecha a stena

Oblasť B:

 • zariadenia na vykurovanie (tepelné čerpadlo, plynový kondenzačný kotol, odovzdávacia stanica tepla, vykurovací systém)
 • zariadenia na získanie teplej vody (tepelné čerpadlo pre ohrev vody, solárny kolektor, zásobník teplej vody)
 • zariadenia na vetranie a chladenie (systém núteného vetrania)
 • fotovoltika
 • osvetlenie
 • systém energetického manažmentu budovy

Oblasť C:

 • iné aktivity (sanácia vlhkosti stien, obnova vonkajších povrchových úprav, oprava krovu, odstránenie nebezpečného opadu, opatrenia na zvýšenie mobility, rozvody inžinierskych sietí, využitie dažďovej vody, výsadba stromov, nabíjacia stanica elektromobilov, parkovanie bicyklov, prípojky inžinierskych sietí…)
 • Upozornenie: Výška prostriedkov pre aktivity patriace do tejto oblasti môže dosiahnuť maximálne 10 % súčtu prostriedkov z oblastí A + B + C, nakoľko nemajú pozitívny vplyv na energetickú hospodárnosť budovy.

Oblasť D:

 • projektová dokumentácia (pamiatkový výskum, architektonický návrh, vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia, energetický audit a energetický cerfitikát…)

Oblasť E:

 • rezerva na nepredvídateľné výdavky do výšky 2,5 % zo sumy aktivít pre oblasť A + B
 • Upozornenie: Výdavky musia súvisieť so stavebnými prácami, nie s nadobudnutím technologických a technických zariadení alebo navýšením cien prác a materiálov.

Nakoľko sú oprávnenými len aktivity súvisiace s obnovou existujúcej časti budovy, projekty, ktorých súčasťou je prístavba alebo nadstavba musia zahŕňať aj významnú obnovu existujúcej časti budovy. Dobrou správou je, že ku dňu podania žiadosti nebude potrebné skončené verejné obstarávanie. To sa bude kontrolovať až pri žiadosti o prvú platbu.

Koľko peňazí môžete dostať

Maximálna výška prostriedkov na jednu žiadosť je 200-tisíc eur bez DPH, to je 240-tisíc eur s DPH. Na jeden projekt môže byť poskytnutých spolu maximálne 5 miliónov eur bez DPH, čo predstavuje 6 miliónov eur s DPH.

Maximálna výška prostriedkov závisí od typu aktivity v stanovenej oblasti podpory, pričom maximálna miera podpory je 100 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu projektu. V prípade už zrealizovanej obnovy sa za oprávnené považujú všetky činnosti, ktoré sa preukázateľne vykonali od 1. februára 2020.

Ako žiadať a kde získať ďalšie informácie

Výzvu vyhlásilo Ministerstvo dopravy a výstavby SR, zodpovedným útvarom je v tomto prípade Sekcia bytovej politiky, stavebníctva a mestského rozvoja. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke ministerstva. Žiadosti môžete podávať od 1. augusta 2022 do 1. decembra 2024 alebo do vyčerpania vyčlenenej sumy.