Lesnícka škola Banská Štiavnica

Plán obnovy: Príspevok na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov

Partneri sekcie:

Príspevok až do výšky 10 miliónov eur bez DPH na jeden projekt bude slúžiť na realizáciu adaptačných opatrení zabraňujúcich prehrievaniu budov a na zníženie spotreby energie v segmente verejných budov.

Aktualizácia pre rok 2023:  Podmienky výzvy sa v marci zjednodušili, aby rezort  vyšiel v ústrety žiadateľom . Pre veľký záujem uzatvoril výzvu skôr, už 31. júla.

Cieľom tejto výzvy je zlepšenie stavebnotechnického stavu verejných historických a pamiatkovo chránených budov. Obnovou sa zlepší ich energetická hospodárnosť, predĺži životnosť a zvýšia sa možnosti ich využívania verejnosťou. Vďaka obnoviteľným zdrojom energie sa prispeje k zníženiu spotreby energie v segmente verejných budov a tým aj k zníženiu emisií CO2 a znečisteniu ovzdušia.

V rámci tejto investície z Plánu obnovy sa bude priebežne monitorovať obnovenie minimálne 117-tisíc metrov štvorcových celkovej podlahovej plochy. Podporené budovy by mali byť využívané na nehospodárske činnosti alebo na zmiešané využitie. V prípadoch využitia na hospodársku činnosť vo viac ako 20 % kapacity budovy sa priznanie prostriedkov vzťahuje len na pomernú časť.

Aj pre verejné budovy postavené pred rokom 1980

Okrem pamiatkovo chránených budov, ktoré sú zapísané v Registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok, majú pamiatkovú hodnotu alebo sa nachádzajú v pamiatkovej zóne, sa o dotáciu môžu uchádzať i historické budovy. V tomto prípade musia byť registrované v Zozname pamätihodností miest a obcí, v Registri modernej architektúry Slovenska alebo postačí, ak sú zapísané do katastra nehnuteľností pred 1. januárom 1980 či preukázateľné užívané pred týmto dátumom.

Obnova realizovaná za špeciálnych podmienok

Popri aktivitách na zlepšenie energetickej hospodárnosti ako oprava plášťa budovy, výmena vykurovacích systémov či vetracích alebo chladiacich systémov budú za oprávnené výdavky uznané aj iné relevantné aktivity. Tie môžu súvisieť so stavebno-technickou obnovou budov, obnovou technických systémov, osadením prvkov elektromobility a cyklodopravy, bezbariérovosťou či implementáciou zelených opatrení.

To všetko pri zachovaní zachovaní historickej a pamiatkovej hodnoty budov. Pri rekonštrukcii pamiatkovo chránených budov sa bude uplatňovať technická norma STN EN 16883 Starostlivosť o zachovanie kultúrneho dedičstva: Návod na zlepšovanie energetickej hospodárnosti historických budov.

Podmienka úspory energie aspoň 30 %

Oprávnenými žiadateľmi sú správca majetku štátu, obec, mesto, mestská časť, vyšší územný celok, verejnoprávna inštitúcia, štátny podnik či správca lesného majetku vo vlastníctve štátu. Od augusta môžu predkladať projekty zamerané na zlepšenie energetickej hospodárnosti verejných historických a pamiatkovo chránených budov, ktorým sa dosiahne aspoň stredná hĺbka obnovy budovy. To znamená úsporu minimálne na úrovni 30 % primárnej energie.

Plán obnovy: Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov

 • Koľko: maximálne 10 miliónov eur bez DPH na jeden projekt
 • Aká budova: verejná budova
 • Na čo: obnova obvodových stien a strešného plášťa, adaptačné opatrenia v podobe zelenej strechy a steny, výmena zariadenia na vykurovanie, systém vetrania a chladenia, fotovoltika, solárne kolektory, iné aktivity ako sanácia vlhkosti či oprava krovu
 • Kto: obce, mestá, vyššie územné celky, verejnoprávne inštitúcie
 • Dokedy: žiadosti o podporu sa môžu podávať od 1. augusta 2022 do 1. decembra 2024

Z dotácií môžete financovať tepelné čerpadlo aj vonkajšie tienenie

Oprávnené výdavky sú rozdelené do skupín A – D. Pozor, v tejto výzve medzi oprávnené výdavky nepatria kotly určené na spaľovanie biomasy. A to ani v prípade zariadení umožňujúcich spaľovanie viacerých druhov palív vrátane biomasy.

Oblasť A (energetické aktivity):

 • zlepšenie tepelnej ochrany stavebných konštrukcií tvoriacich obal existujúcej budovy (zateplenie a sanácia vlhkosti)
 • zlepšenie technických zariadení a prvkov slúžiacich pre vykurovanie, prípravu teplej vody, vetranie, chladenie a osvetlenie budovy
 • systém energetického manažmentu budovy
 • adaptačné opatrenia ako inštalácia tieniacej techniky alebo iných tieniacich prvkov
 • ďalšie relevantné aktivity, ktoré majú preukázateľný vplyv na zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy (montáž a demontáž zábradlí, zateplenie balkónov)

Oblasť B (iné aktivity):

 • stavebno-technická obnova budovy a jej technických systémov, ktorá nezlepšuje energetickú hospodárnosť budovy
 • odstránenie a likvidácia nebezpečného odpadu
 • osadenie prvkov elektromobility a cyklodopravy
 • zvýšenie mobility a debarierizácia
 • implementácia zelených opatrení
 • ďalšie relevantné aktivity nevyhnutné pre predĺženie životnosti budovy, zachovanie kultúrneho dedičstva pre ďalšie generácie, zlepšenie vnútorného prostredia budovy a zefektívnenie jej prevádzky, ako aj komfortu užívateľov a zlepšenie využiteľnosti a prístupnosti pre služby verejnosti
 • Upozornenie: Výška prostriedkov pre aktivity patriace do tejto oblasti môže dosiahnuť maximálne 40 % súčtu prostriedkov z oblastí A + B

Oblasť C (projektová dokumentácia):

 • projektová dokumenácia obnovy budovy do výšky najviac 12 % z oblastí A + B

Oblasť D (rezerva):

 • rezerva na nepredvídateľné výdavky do výšky najviac 2,5 % zo sumy aktivít pre oblasť A + B

Nakoľko sú oprávnenými len aktivity súvisiace s obnovou existujúcej časti budovy, projekty, ktorých súčasťou je prístavba alebo nadstavba musia zahŕňať aj významnú obnovu existujúcej časti budovy. Dobrou správou je, že ku dňu podania žiadosti nebude potrebné skončené verejné obstarávanie. To sa bude kontrolovať až pri žiadosti o prvú platbu.

Koľko peňazí môžete dostať

Maximálna výška prostriedkov na jednu žiadosť je 200-tisíc eur bez DPH, to je 240-tisíc eur s DPH. Na jeden projekt môže byť poskytnutých spolu maximálne 10 miliónov eur bez DPH.

Maximálna výška prostriedkov závisí od typu aktivity v stanovenej oblasti podpory, pričom maximálna miera podpory je 100 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu projektu. V prípade už zrealizovanej obnovy sa za oprávnené považujú všetky činnosti, ktoré sa preukázateľne vykonali od 1. februára 2020.

Ako žiadať a kde získať ďalšie informácie

Výzvu vyhlásilo Ministerstvo dopravy a výstavby SR, zodpovedným útvarom je v tomto prípade Sekcia bytovej politiky, stavebníctva a mestského rozvoja. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke ministerstva. Žiadosti môžete podávať od 1. augusta 2022 do 1. decembra 2024 alebo do vyčerpania vyčlenenej sumy. Indikatívna výška prostriedkov mechanizmu vyčlenených na túto výzvu je 120 miliónov eur s DPH.